Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Wiktora, Eustachego Niedziela 29. Marca 2020r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Sukces pilotażowej edycji programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie
Organizatorzy ogłaszają kontynuację programu- Warszawa, 22 listopada 2004

Prowadzony od kwietnia 2004 pilotażowy etap ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” zakończył się sukcesem. Wzięło w nim udział niemal 22 tysiące dzieci z 85 szkół, ich rodzice oraz nauczyciele. Program okazał się niezwykle potrzebny. Stwierdzono, że aż 15 procent przebadanych dzieci ma astmę lub wymaga obserwacji z powodu zagrożenia tą chorobą. Ponad połowa z nich nie wiedziała wcześniej o swoich problemach zdrowotnych.
Na astmę choruje około 6% dorosłej populacji świata, a liczba chorych wzrasta przeciętnie o 50% w ciągu dekady. W Polsce z powodu astmy cierpi 8,6% dzieci i 5,4% dorosłych, a więc niemal 3 miliony osób.
Częstość występowania astmy i innych chorób alergicznych w naszym kraju stale wzrasta, zwłaszcza u dzieci mieszkających w wielkich aglomeracjach miejskich. Coraz większym problemem jest astma u polskich dzieci w wieku szkolnym. Nierozpoznana i nieleczona choroba wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i kosztami ekonomicznymi. Astma jest przyczyną nieobecności w szkole, problemów w nauce, obniżenia sprawności fizycznej oraz pogarszania się sytuacji ekonomicznej i jakości życia całych rodzin. Edukacja, a także wczesna diagnostyka i prawidłowe leczenie choroby mogą temu zapobiec.
Ze względu na sukces badań pilotażowych oraz ogromną potrzebę takich działań, organizatorzy podjęli decyzję o kontynuacji programu w latach następnych.
Program jest prowadzony wspólnie przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Alergologiczne i firmę AstraZeneca. Konsultantem medycznym jest prof. dr hab. med. Elżbieta Piontek z Centrum Zdrowia Dziecka.
Celem programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” jest poszerzanie wiedzy na temat astmy oskrzelowej oraz wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych zachorowaniem.
Program dzięki temu ma na celu zapobieganie konsekwencjom zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym tej choroby. W edycji pilotażowej programem objęto 21 857 dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami w trzech województwach: mazowieckim, śląskim i lubelskim. Działania edukacyjne i badania przesiewowe były prowadzone według specjalnie opracowanego schematu. Uczestników informowano, jak ważne jest wczesne wykrycie astmy. Podkreślano też, że chore dzieci mogą normalnie żyć, o ile przestrzegają zaleceń lekarza. Rodzice byli proszeni o wypełnienie ankiety oceniającej ryzyko zachorowania na astmę (wywiad). W przypadku zagrożenia chorobą, dzieci były kierowane na specjalistyczne badania i konsultacje lekarskie. Program został przyjęty z ogromnym zainteresowaniem: aż 80% rodziców wypełniło ankietę dotyczącą objawów astmy u swoich dzieci (zwrócono 17 487 ankiet).
W wyniku badań stwierdzono choroby układu oddechowego u 2640 dzieci (15,1% ankietowanych).
Z tej grupy potwierdzono astmę u 1262 dzieci (7,2% ankietowanych), które trafiły do programu z wcześniej rozpoznaną astmą oskrzelową. Co niezwykle istotne, podejrzenie astmy postawiono także u 1378 dzieci (7,9% ankietowanych), których rodzice nie byli wcześniej świadomi istnienia tej choroby. Dzieci te skierowano do dalszych, szczegółowych badań w celu ostatecznej weryfikacji diagnozy. Wyniki oznaczają także, że spośród wszystkich dzieci z zaburzeniami układu oddechowego (2640), ponad połowa (1378, czyli 52%) dowiedziała się o swojej chorobie dopiero w wyniku programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”.
Mój syn miał skłonności do przeziębień. Często kasłał, czasem dostawał antybiotyki. Teraz okazało się, że to nie były przeziębienia, a astma. Na szczęście choroba jest jeszcze we wczesnym etapie – mówi pani Dorota z Lublina, matka 8-letniego Jakuba.
Zarówno skala jak i charakter tego programu jest wyjątkowy.
Objął on bardzo dużą grupę dzieci, u których astma, często niezdiagnozowana, istotnie wpływa na obniżenie jakości życia: utrudnia naukę i relacje z rówieśnikami. Warto zwrócić uwagę na olbrzymie edukacyjne znaczenie tej inicjatywy, która uświadamia zarówno nauczycielom, jak i rodzicom wagę problemów. Co dziesiąte dziecko w wieku szkolnym cierpi z powodu astmy. Program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” to modelowy przykład współpracy instytucji rządowej, towarzystw i biznesu – stwierdził prof. dr hab. med. Marek Kowalski, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Program będzie kontynuowany i obejmie stopniowo cały kraj
Efekty edycji pilotażowej są sukcesem wszystkich współpracujących w tym programie, tj. stacji sanitarno-epidemiologicznych, szkół, organizacji pozarządowych, a także partnera programu – firmy AstraZeneca. W wyniku tego przedsięwzięcia korzystają chore dzieci, które mają szansę na normalne życie. Ogromną zaletą programu jest fakt, że pozwala on na gromadzenie wiarygodnych danych epidemiologicznych. Posłużą one do analizy występowania astmy oskrzelowej u dzieci w różnych rejonach kraju-– podkreśla Elżbieta Łata, Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) inicjuje, koordynuje, nadzoruje realizację programów i akcji oświatowa-zdrowotnych wynikających z sytuacji epidemiologicznej, potrzeb zdrowotnych ludności oraz założeń Narodowego Programu Zdrowia. PIS przeprowadza działania programowe i akcyjne we współdziałaniu z różnymi partnerami, a także ocenia efekty podejmowanych przedsięwzięć prozdrowotnych.
„Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” to pierwszy program w Polsce, w którym prowadzono badania jednolitą metodą na szeroką skalę.
Dzięki temu wyniki ze wszystkich województw są porównywalne. Badania przesiewowe pozwoliły na szybkie wykrycie nowych przypadków astmy we wszystkich regionach. W wyniku programu dzieci z podejrzeniem astmy mają zapewnioną opiekę medyczną i środowiskową – powiedziała prof. dr hab. med. Elżbieta Piontek z Centrum Zdrowia Dziecka, Konsultant Medyczny Programu.
Ważny jest wkład medyczny i organizacyjny w program Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) jest największym w Polsce stowarzyszeniem naukowym skupiającym lekarzy alergologów. Towarzystwo, które powstało w 1983 roku, zrzesza obecnie ponad 1000 członków. W bieżącym roku PTA zainicjowało trzyletni ogólnopolski Program Edukacyjny Astmy i Alergii, który patronuje również programowi „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”. Więcej informacji o PTA można znaleźć na stronie www.pta.med.pl
Gdy program ‘WOLNOŚC ODDECHU - Zapobiegaj astmie „ był na półmetku - Warszawa, czerwiec 2004 r
W ramach pierwszego etapu badań przekazano uczniom, rodzicom i nauczycielom najważniejsze wiadomości na temat problemu występowania alergii i astmy oskrzelowej. W kolejnej fazie działań rodzice zostali objęci badaniem ankietowym na temat predyspozycji dziecka do chorób alergicznych i astmy. Na podstawie wyników ankiety niemal 10 tysięcy uczniów zakwalifikowano do dalszego etapu badań przesiewowych. U dzieci tych specjaliści wykonali pikflometrię (proste badanie mające na celu stwierdzenie, czy istnieje zwężenie dróg oddechowych). Dzieci, u których na podstawie ankiety i pikflometrii wysunięto podejrzenie astmy oskrzelowej, zostały skierowane na spirometrię (badanie przepływów oddechowych).
Dzięki dotychczasowym działaniom programowym aż 3 tysiące dzieci zakwalifikowano do grupy najwyższego ryzyka zachorowania na astmę oskrzelową.
Trzeba podkreślić, że znacząca większość z nich nie wiedziała wcześniej o tym zagrożeniu. Grupa dzieci, u których podejrzewamy astmę, jest większa niż się spodziewaliśmy. Świadczy to o stałym wzroście liczby chorych w naszym kraju, jak również o dużym znaczeniu programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” – powiedziała prof. dr hab. med. Elżbieta Piontek z Kliniki Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka, konsultant medyczny programu.
Maj 2003 - rozpoczęła się realizacja pilotażowej edycji programu edukacyjnego „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”. Powiedziano wówczas:
W ramach działań edukacyjnych na temat zapobiegania astmie oskrzelowej prowadzonych w szkołach, odbędą się także badania pozwalające wyłonić dzieci zagrożone wystąpieniem tej choroby. Program koordynowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Partnerami programu są Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) i Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (PTOZ), program wspierany jest przez firmę AstraZeneca. Konsultantem medycznym działań programowych jest prof. dr hab. med. Elżbieta Piontek z Centrum Zdrowia Dziecka.
Celem programu „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”
jest poszerzanie wiedzy na temat astmy oskrzelowej oraz wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych zachorowaniem, a co za tym idzie - zapobieganie konsekwencjom zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym tej choroby. Działania edukacyjne i badania przesiewowe w ramach programu obejmą uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich oraz ich rodziców, nauczycieli i pielęgniarki środowiska szkolnego. - Astma u dzieci szkolnych w Polsce jest coraz większym problemem. Nierozpoznana i nieleczona choroba wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i kosztami ekonomicznymi. Astma jest przyczyną nieobecności w szkole, problemów w nauce, obniżenia sprawności fizycznej oraz pogarszania się sytuacji ekonomicznej i jakości życia całej rodziny. Edukacja, a także wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych astmą i prawidłowa diagnostyka choroby mogą temu zapobiec. Dlatego program „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”, unikatowa inicjatywa w obrębie prewencji chorób alergicznych i astmy, zasługuje na uznanie i poparcie - powiedział prof. dr hab. med. Marek Kowalski, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Realizacja programu „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie” opiera się na
oryginalnej metodologii, opracowanej specjalnie dla jego potrzeb. Kolejne etapy działań będą służyć stopniowemu wyłanianiu uczniów zagrożonych lub chorujących na astmę. W pierwszej fazie programu odbędą się spotkania, podczas których pielęgniarki i szkolni koordynatorzy działań programowych przekażą rodzicom informacje oraz materiały edukacyjne na temat zapobiegania chorobom alergicznym i astmie. W kolejnym etapie rodzice uczniów objęci będą badaniem ankietowym, które pozwoli wybrać dzieci ze skłonnością do chorób alergicznych. Następnie uczniowie z objawami alergii, wyłonieni na podstawie wyników ankiety, zostaną poddani badaniom pikflometrycznym (proste badanie mające na celu stwierdzenie, czy istnieje zwężenie dróg oddechowych). Uczniowie, u których będzie podejrzewana astma, poddani zostaną bardziej szczegółowemu badaniu - spirometrii (badanie przepływów oddechowych). W kolejnej fazie programu lekarze - specjaliści alergolodzy spotkają się z rodzicami uczniów, których wyniki badań będą odbiegały od normy i przedstawią im wskazówki, co do dalszego postępowania. Ponadto dzieci, nauczyciele i pielęgniarki środowiska szkolnego otrzymają porady oraz materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne związane z postępowaniem zapobiegającym wystąpieniu astmy.
Zasięg programu „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie” będzie się stopniowo zwiększał.
Jego wyniki pozwolą określić stopień zagrożenia astmą oskrzelową u dzieci. Myślę, że działania edukacyjne, a także badania w ramach programu przyczynią się do zmniejszenia występowania astmy wśród dzieci w Polsce - wyjaśniła mgr Elżbieta Łata, dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
Jako firma odpowiedzialna społecznie, AstraZeneca angażuje się w wiele działań
służących wspieraniu polskich pacjentów oraz pogłębianiu wiedzy na temat astmy oskrzelowej. Program „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie” jest niewątpliwie jedną z najważniejszych w naszym kraju inicjatyw edukacyjnych związanych z tą groźną chorobą. Cieszymy się, że będziemy mogli pomóc w jego realizacji - dodał Jerzy Garlicki, prezes AstraZeneca w Polsce.
Uczestnicy programu „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”
Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA)
jest największym w Polsce stowarzyszeniem naukowym skupiającym lekarzy alergologów. Towarzystwo, które powstało w 1983 roku, zrzesza obecnie ponad 1000 członków. W bieżącym roku PTA zainicjowało trzyletni ogólnopolski Program Edukacyjny Astmy i Alergii, który patronuje również programowi „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”. Więcej informacji o PTA można znaleźć na stronie www.pta.med.pl.
Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)
Instytucje, która inicjuje, koordynuje, nadzoruje realizację programów i akcji oświatowa-zdrowotnych wynikających z sytuacji epidemiologicznej, potrzeb zdrowotnych ludności oraz założeń Narodowego Programu Zdrowia. PIS przeprowadza działania programowe i akcyjne we współdziałaniu z różnymi partnerami, a także ocenia efekty podejmowanych przedsięwzięć prozdrowotnych.
Realizacja programu jest możliwa dzięki wsparciu firmy AstraZeneca.
Cieszymy się, że program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” okazał się potrzebny dzieciom. Edukacja i wczesne wykrywanie astmy są niezwykle ważne. AstraZeneca stara się służyć społeczeństwu nie tylko nowoczesnymi lekami, ale także poprzez udział w kampaniach zdrowotnych. Dlatego nasza firma, wspólnie z partnerami programu, podjęła decyzje o jego kontynuacji – powiedział Jerzy Garlicki, Prezes AstraZeneca w Polsce
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (PTOZ)
powstało w 1993 roku. PTOZ jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia, a także osoby pragnące w ramach Towarzystwa realizować jego cele statutowe. Towarzystwo posiada 43 oddziały terenowe, zrzeszające ponad 600 członków.
.
.
linki sponsorowane, reklamy
wartościowy kolagen - KOLAGEN_cito piękne paznokcie - KOLAGEN_cito aerobik - KOLAGEN_cito czysty kolagen - KOLAGEN_cito kolagen na stawy - KOLAGEN_cito wyścigi samochodowe - KOLAGEN_cito pchnięcie kulą - KOLAGEN_cito na narty - KOLAGEN_cito ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe na przeziębienie szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe jogging - Dezodorant_SuperDeo podnoszenia ciężarów - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo szachy - Dezodorant_SuperDeo piłka ręczna - Dezodorant_SuperDeo produkty dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook