Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Edyty, Kornela Poniedziałek 16. Września 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Sukces pilotażowej edycji programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie
Organizatorzy ogłaszają kontynuację programu- Warszawa, 22 listopada 2004

Prowadzony od kwietnia 2004 pilotażowy etap ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” zakończył się sukcesem. Wzięło w nim udział niemal 22 tysiące dzieci z 85 szkół, ich rodzice oraz nauczyciele. Program okazał się niezwykle potrzebny. Stwierdzono, że aż 15 procent przebadanych dzieci ma astmę lub wymaga obserwacji z powodu zagrożenia tą chorobą. Ponad połowa z nich nie wiedziała wcześniej o swoich problemach zdrowotnych.
Na astmę choruje około 6% dorosłej populacji świata, a liczba chorych wzrasta przeciętnie o 50% w ciągu dekady. W Polsce z powodu astmy cierpi 8,6% dzieci i 5,4% dorosłych, a więc niemal 3 miliony osób.
Częstość występowania astmy i innych chorób alergicznych w naszym kraju stale wzrasta, zwłaszcza u dzieci mieszkających w wielkich aglomeracjach miejskich. Coraz większym problemem jest astma u polskich dzieci w wieku szkolnym. Nierozpoznana i nieleczona choroba wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i kosztami ekonomicznymi. Astma jest przyczyną nieobecności w szkole, problemów w nauce, obniżenia sprawności fizycznej oraz pogarszania się sytuacji ekonomicznej i jakości życia całych rodzin. Edukacja, a także wczesna diagnostyka i prawidłowe leczenie choroby mogą temu zapobiec.
Ze względu na sukces badań pilotażowych oraz ogromną potrzebę takich działań, organizatorzy podjęli decyzję o kontynuacji programu w latach następnych.
Program jest prowadzony wspólnie przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Alergologiczne i firmę AstraZeneca. Konsultantem medycznym jest prof. dr hab. med. Elżbieta Piontek z Centrum Zdrowia Dziecka.
Celem programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” jest poszerzanie wiedzy na temat astmy oskrzelowej oraz wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych zachorowaniem.
Program dzięki temu ma na celu zapobieganie konsekwencjom zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym tej choroby. W edycji pilotażowej programem objęto 21 857 dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami w trzech województwach: mazowieckim, śląskim i lubelskim. Działania edukacyjne i badania przesiewowe były prowadzone według specjalnie opracowanego schematu. Uczestników informowano, jak ważne jest wczesne wykrycie astmy. Podkreślano też, że chore dzieci mogą normalnie żyć, o ile przestrzegają zaleceń lekarza. Rodzice byli proszeni o wypełnienie ankiety oceniającej ryzyko zachorowania na astmę (wywiad). W przypadku zagrożenia chorobą, dzieci były kierowane na specjalistyczne badania i konsultacje lekarskie. Program został przyjęty z ogromnym zainteresowaniem: aż 80% rodziców wypełniło ankietę dotyczącą objawów astmy u swoich dzieci (zwrócono 17 487 ankiet).
W wyniku badań stwierdzono choroby układu oddechowego u 2640 dzieci (15,1% ankietowanych).
Z tej grupy potwierdzono astmę u 1262 dzieci (7,2% ankietowanych), które trafiły do programu z wcześniej rozpoznaną astmą oskrzelową. Co niezwykle istotne, podejrzenie astmy postawiono także u 1378 dzieci (7,9% ankietowanych), których rodzice nie byli wcześniej świadomi istnienia tej choroby. Dzieci te skierowano do dalszych, szczegółowych badań w celu ostatecznej weryfikacji diagnozy. Wyniki oznaczają także, że spośród wszystkich dzieci z zaburzeniami układu oddechowego (2640), ponad połowa (1378, czyli 52%) dowiedziała się o swojej chorobie dopiero w wyniku programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”.
Mój syn miał skłonności do przeziębień. Często kasłał, czasem dostawał antybiotyki. Teraz okazało się, że to nie były przeziębienia, a astma. Na szczęście choroba jest jeszcze we wczesnym etapie – mówi pani Dorota z Lublina, matka 8-letniego Jakuba.
Zarówno skala jak i charakter tego programu jest wyjątkowy.
Objął on bardzo dużą grupę dzieci, u których astma, często niezdiagnozowana, istotnie wpływa na obniżenie jakości życia: utrudnia naukę i relacje z rówieśnikami. Warto zwrócić uwagę na olbrzymie edukacyjne znaczenie tej inicjatywy, która uświadamia zarówno nauczycielom, jak i rodzicom wagę problemów. Co dziesiąte dziecko w wieku szkolnym cierpi z powodu astmy. Program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” to modelowy przykład współpracy instytucji rządowej, towarzystw i biznesu – stwierdził prof. dr hab. med. Marek Kowalski, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Program będzie kontynuowany i obejmie stopniowo cały kraj
Efekty edycji pilotażowej są sukcesem wszystkich współpracujących w tym programie, tj. stacji sanitarno-epidemiologicznych, szkół, organizacji pozarządowych, a także partnera programu – firmy AstraZeneca. W wyniku tego przedsięwzięcia korzystają chore dzieci, które mają szansę na normalne życie. Ogromną zaletą programu jest fakt, że pozwala on na gromadzenie wiarygodnych danych epidemiologicznych. Posłużą one do analizy występowania astmy oskrzelowej u dzieci w różnych rejonach kraju-– podkreśla Elżbieta Łata, Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) inicjuje, koordynuje, nadzoruje realizację programów i akcji oświatowa-zdrowotnych wynikających z sytuacji epidemiologicznej, potrzeb zdrowotnych ludności oraz założeń Narodowego Programu Zdrowia. PIS przeprowadza działania programowe i akcyjne we współdziałaniu z różnymi partnerami, a także ocenia efekty podejmowanych przedsięwzięć prozdrowotnych.
„Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” to pierwszy program w Polsce, w którym prowadzono badania jednolitą metodą na szeroką skalę.
Dzięki temu wyniki ze wszystkich województw są porównywalne. Badania przesiewowe pozwoliły na szybkie wykrycie nowych przypadków astmy we wszystkich regionach. W wyniku programu dzieci z podejrzeniem astmy mają zapewnioną opiekę medyczną i środowiskową – powiedziała prof. dr hab. med. Elżbieta Piontek z Centrum Zdrowia Dziecka, Konsultant Medyczny Programu.
Ważny jest wkład medyczny i organizacyjny w program Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) jest największym w Polsce stowarzyszeniem naukowym skupiającym lekarzy alergologów. Towarzystwo, które powstało w 1983 roku, zrzesza obecnie ponad 1000 członków. W bieżącym roku PTA zainicjowało trzyletni ogólnopolski Program Edukacyjny Astmy i Alergii, który patronuje również programowi „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”. Więcej informacji o PTA można znaleźć na stronie www.pta.med.pl
Gdy program ‘WOLNOŚC ODDECHU - Zapobiegaj astmie „ był na półmetku - Warszawa, czerwiec 2004 r
W ramach pierwszego etapu badań przekazano uczniom, rodzicom i nauczycielom najważniejsze wiadomości na temat problemu występowania alergii i astmy oskrzelowej. W kolejnej fazie działań rodzice zostali objęci badaniem ankietowym na temat predyspozycji dziecka do chorób alergicznych i astmy. Na podstawie wyników ankiety niemal 10 tysięcy uczniów zakwalifikowano do dalszego etapu badań przesiewowych. U dzieci tych specjaliści wykonali pikflometrię (proste badanie mające na celu stwierdzenie, czy istnieje zwężenie dróg oddechowych). Dzieci, u których na podstawie ankiety i pikflometrii wysunięto podejrzenie astmy oskrzelowej, zostały skierowane na spirometrię (badanie przepływów oddechowych).
Dzięki dotychczasowym działaniom programowym aż 3 tysiące dzieci zakwalifikowano do grupy najwyższego ryzyka zachorowania na astmę oskrzelową.
Trzeba podkreślić, że znacząca większość z nich nie wiedziała wcześniej o tym zagrożeniu. Grupa dzieci, u których podejrzewamy astmę, jest większa niż się spodziewaliśmy. Świadczy to o stałym wzroście liczby chorych w naszym kraju, jak również o dużym znaczeniu programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” – powiedziała prof. dr hab. med. Elżbieta Piontek z Kliniki Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka, konsultant medyczny programu.
Maj 2003 - rozpoczęła się realizacja pilotażowej edycji programu edukacyjnego „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”. Powiedziano wówczas:
W ramach działań edukacyjnych na temat zapobiegania astmie oskrzelowej prowadzonych w szkołach, odbędą się także badania pozwalające wyłonić dzieci zagrożone wystąpieniem tej choroby. Program koordynowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Partnerami programu są Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) i Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (PTOZ), program wspierany jest przez firmę AstraZeneca. Konsultantem medycznym działań programowych jest prof. dr hab. med. Elżbieta Piontek z Centrum Zdrowia Dziecka.
Celem programu „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”
jest poszerzanie wiedzy na temat astmy oskrzelowej oraz wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych zachorowaniem, a co za tym idzie - zapobieganie konsekwencjom zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym tej choroby. Działania edukacyjne i badania przesiewowe w ramach programu obejmą uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich oraz ich rodziców, nauczycieli i pielęgniarki środowiska szkolnego. - Astma u dzieci szkolnych w Polsce jest coraz większym problemem. Nierozpoznana i nieleczona choroba wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i kosztami ekonomicznymi. Astma jest przyczyną nieobecności w szkole, problemów w nauce, obniżenia sprawności fizycznej oraz pogarszania się sytuacji ekonomicznej i jakości życia całej rodziny. Edukacja, a także wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych astmą i prawidłowa diagnostyka choroby mogą temu zapobiec. Dlatego program „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”, unikatowa inicjatywa w obrębie prewencji chorób alergicznych i astmy, zasługuje na uznanie i poparcie - powiedział prof. dr hab. med. Marek Kowalski, Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Realizacja programu „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie” opiera się na
oryginalnej metodologii, opracowanej specjalnie dla jego potrzeb. Kolejne etapy działań będą służyć stopniowemu wyłanianiu uczniów zagrożonych lub chorujących na astmę. W pierwszej fazie programu odbędą się spotkania, podczas których pielęgniarki i szkolni koordynatorzy działań programowych przekażą rodzicom informacje oraz materiały edukacyjne na temat zapobiegania chorobom alergicznym i astmie. W kolejnym etapie rodzice uczniów objęci będą badaniem ankietowym, które pozwoli wybrać dzieci ze skłonnością do chorób alergicznych. Następnie uczniowie z objawami alergii, wyłonieni na podstawie wyników ankiety, zostaną poddani badaniom pikflometrycznym (proste badanie mające na celu stwierdzenie, czy istnieje zwężenie dróg oddechowych). Uczniowie, u których będzie podejrzewana astma, poddani zostaną bardziej szczegółowemu badaniu - spirometrii (badanie przepływów oddechowych). W kolejnej fazie programu lekarze - specjaliści alergolodzy spotkają się z rodzicami uczniów, których wyniki badań będą odbiegały od normy i przedstawią im wskazówki, co do dalszego postępowania. Ponadto dzieci, nauczyciele i pielęgniarki środowiska szkolnego otrzymają porady oraz materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne związane z postępowaniem zapobiegającym wystąpieniu astmy.
Zasięg programu „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie” będzie się stopniowo zwiększał.
Jego wyniki pozwolą określić stopień zagrożenia astmą oskrzelową u dzieci. Myślę, że działania edukacyjne, a także badania w ramach programu przyczynią się do zmniejszenia występowania astmy wśród dzieci w Polsce - wyjaśniła mgr Elżbieta Łata, dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
Jako firma odpowiedzialna społecznie, AstraZeneca angażuje się w wiele działań
służących wspieraniu polskich pacjentów oraz pogłębianiu wiedzy na temat astmy oskrzelowej. Program „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie” jest niewątpliwie jedną z najważniejszych w naszym kraju inicjatyw edukacyjnych związanych z tą groźną chorobą. Cieszymy się, że będziemy mogli pomóc w jego realizacji - dodał Jerzy Garlicki, prezes AstraZeneca w Polsce.
Uczestnicy programu „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”
Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA)
jest największym w Polsce stowarzyszeniem naukowym skupiającym lekarzy alergologów. Towarzystwo, które powstało w 1983 roku, zrzesza obecnie ponad 1000 członków. W bieżącym roku PTA zainicjowało trzyletni ogólnopolski Program Edukacyjny Astmy i Alergii, który patronuje również programowi „Wolność Oddechu - Zapobiegaj astmie”. Więcej informacji o PTA można znaleźć na stronie www.pta.med.pl.
Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)
Instytucje, która inicjuje, koordynuje, nadzoruje realizację programów i akcji oświatowa-zdrowotnych wynikających z sytuacji epidemiologicznej, potrzeb zdrowotnych ludności oraz założeń Narodowego Programu Zdrowia. PIS przeprowadza działania programowe i akcyjne we współdziałaniu z różnymi partnerami, a także ocenia efekty podejmowanych przedsięwzięć prozdrowotnych.
Realizacja programu jest możliwa dzięki wsparciu firmy AstraZeneca.
Cieszymy się, że program „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” okazał się potrzebny dzieciom. Edukacja i wczesne wykrywanie astmy są niezwykle ważne. AstraZeneca stara się służyć społeczeństwu nie tylko nowoczesnymi lekami, ale także poprzez udział w kampaniach zdrowotnych. Dlatego nasza firma, wspólnie z partnerami programu, podjęła decyzje o jego kontynuacji – powiedział Jerzy Garlicki, Prezes AstraZeneca w Polsce
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (PTOZ)
powstało w 1993 roku. PTOZ jest organizacją pozarządową zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia, a także osoby pragnące w ramach Towarzystwa realizować jego cele statutowe. Towarzystwo posiada 43 oddziały terenowe, zrzeszające ponad 600 członków.
.
.
linki sponsorowane, reklamy
produkty do spa - KOLAGEN_cito dbaj o stawy - KOLAGEN_cito lifting skóry - KOLAGEN_cito łyżwiarstwo figurowe - KOLAGEN_cito preparaty na naczynka krwionośne - KOLAGEN_cito produkty z kolagenu - KOLAGEN_cito gra w kręgle - KOLAGEN_cito łyżwiarstwo figurowe - KOLAGEN_cito nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe motocross - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo squash - Dezodorant_SuperDeo toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo siatkówka - Dezodorant_SuperDeo bieganie - Dezodorant_SuperDeo kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook