Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Władysława, Cyryla Poniedziałek 27. Czerwca 2022r
Niedoskonałość testów RT-PCR na koronawirusa
Istnieją różne teorie, niekoniecznie „spiskowe”, które zakładają to, że koronawirus to są egzosomy, lub mamy do czynienia z całkowitym denializmem u niektórych osób, które zaprzeczają istnienia koronawirusa czy całej epidemii. Natomiast każda osoba wykonująca badanie potwierdzi, iż test RT-PCR wykrywa RNA wirusa.
Przyczyny fałszywych wyników testów na koronawirusa
Przyczyną fałszywie dodatnich wyników testów RT-PCR na koronawirusa może być na przykład brak doświadczenia diagnosty laboratoryjnego. Diagnostyka molekularna jest trudną dziedziną i wymaga przestrzegania pewnych standardów, w celu przede wszystkim wykluczenia zanieczyszczenie próbki już na etapie pobierania i obróbki materiału genetycznego. Tymczasem ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych daje możliwość oddelegowania do pracy w walce z epidemią osoby wykonujące zawód medyczny, w tym diagnostów laboratoryjnych, bez doświadczenia w pracy w laboratorium wykonującym badania molekularne.

Błędy w pobraniu wymazu (na przykład zbyt płytkie pobranie bez złuszczonych komórek nabłonka, wysuszenie powodujące zniszczenie RNA itp.), mogą prowadzić z kolei do wyników fałszywie ujemnych testu RT-PCR. Zatem ten test spełnia swoje zadanie pod warunkiem wykluczenia błędów przedanalitycznych, o które nietrudno.

Jak wiadomo, w przypadku zakażeń niektórymi wirusami, takimi jak koronawirusy, test RT-PCR może być dodatni nawet przez kilka tygodni po tym, gdy pacjent przestaje być zakaźny dla otoczenia i nie zaraża. Dzieje się tak dlatego, że niektórzy pacjenci po przechorowaniu wydalają przez pewien czas (zależny od układu odpornościowego), niezakaźne RNA wirusa lub jego fragmenty, które są wykrywane w testach molekularnych RT-PCR, mimo że nie stanowią już zagrożenia dla otoczenia i nie wymagają izolacji.
Niezakaźne RNA
Jeśli mamy wirusa pozbawionego otoczki, białek receptorowych lub mamy sam fragment RNA to taka cząstka jest niezakaźna.
Gdybyśmy pobrali od pacjenta wydzielinę z nosogardła, następnie mieli w próbówce zawiesinę koronawirusów zdolnych do zakażenia to test RT-PCR z tej zawiesiny wyjdzie dodatni. Jeśli byśmy ją zalali etanolem 80 proc. (całkowicie zdezynfekowali ten materiał zakaźny tak że doszłoby do uszkodzenia wirionów) to test RT-PCR nadal wyjdzie dodatni ponieważ nadal będzie wykrywał RNA.
Jeszcze od 30 do 60 dni po przechorowaniu możliwe jest wydalanie fragmentów wirusa w zależności od stanu odpornościowego danej osoby czy od stopnia wiremii. U niektórych osób klirens może trwać kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt dni. Możliwa jest sytuacja że osoba która siedzi na kwaranntanie 50 czy 60 dni ma dodatni wynik testów które wykrywają fragmenty RNA wirusa a od miesiąca nie jest zakaźna dla otoczenia. Testy RT-PCR jest to na pewno bardzo dobre narzędzie stosowane w diagnostyce, bo obecność RNA wirusa wskazuje że ten wirus jest ale nie różnicuje czy ten wirus jest zdolny do zakażenia.

Co więcej, ze względu na stale zmniejszającą się ilość RNA wirusa w czasie zdrowienia, aż do granicy detekcji (progu wykrywalności), zmienną ilość materiału genetycznego wydalaną wraz z nabłonkiem i śluzem (clearance), w zależności od techniki pobrania, wynik u tych pacjentów może być ujemny (-), a potem, za 1-2 dni, znowu dodatni (+), co było przyczyną pojawiających się wątpliwości, czy doszło do reinfekcji, czy mamy do czynienia z przetrwałą infekcją, czy są to "pozostałości" po jednej infekcji (remnants of viral RNA), które nadal są okresowo wydalane w małych ilościach, ale już niezakaźne. Prowadzi to do wątpliwości,czy testy RT-PCR "nie działają" tak, jak powinny.

Test RT-PCR wykrywa zakażenie, ale nie odróżnia pacjentów zakaźnych od niezakaźnych. Pacjent zakażony nie musi być zaraźliwy (istnieją choroby zakaźne, ale niezaraźliwe). Wykrycie materiału genetycznego wirusa nie dostarcza informacji, czy pacjent wydala kompletne wiriony z otoczką i receptorami, które zachowują zdolność do zarażania, czy tylko fragmenty materiału genetycznego pochodzące z niekompletnych, uszkodzonych wirionów, niezakaźnych, już po przebytej chorobie. Długotrwałe wydalanie RNA wirusa u niektórych pacjentów, może prowadzić do niepotrzebnej, wielotygodniowej izolacji takich osób wraz z ich rodzinami, ponieważ wyniki testów RT-PCR mogą być w tym przypadku dodatnie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 zdaje się zauważać ten problem.
„Złoty standard” w dziagnostyce koronawirusa
„Złotym standardem” określającym czy dana osoba jest zakaźną czy nie, byłoby pobranie od niej materiału z nosogardła a następnie namnożenie jej w hodowli komórkowej . W związku z tym taka osoba byłaby zakaźna gdyby test RT-CPR wykazał wzrost wirionów w czasie: przed inokulacją w czasie zero i po pewnym czasie od inokulacji, aby potwierdzić że ten wirus faktycznie replikuje. Należałoby jeszcze zaobserwować efekt cytopatyczny uczyli zmiany zachodzące w komórkach, potwierdzający że ten wirus replikuje i powoduje zmiany w komórkach co byłoby dowodem na to, że jest zakaźny . Oczywiście tego się nie robi, to się stosuje w badaniach naukowych. Ze względu na trudności do przeprowadzania takich badań poza laboratorium naukowym (czas i koszty procedury) tego się nie robi na duża skalę w czasie pandemii.
Obniżone statystyki zakażeń
Zmiana przepisów w sprawie kwarantanny, izolacji i testowania, pociągnęła za sobą wyraźną zmianę w statystkach nowych zakażeń i wyzdrowień z COVID-19. Szczyt uzdrowień pojawił się w okolicach 2-4 września 2020, kiedy wyzdrowiało około 2500 osób. Ze względu na to, że dzienna liczba potwierdzonych przypadków była mniejsza niż liczba wyzdrowień, na wykresach epidemia pojawiła się w fazie spadkowej (wygasającej).

Jednakże zaistniała sytuacja nie jest rzeczywistym odzwierciedleniem stanu epidemicznego w Polsce, ale skutkiem zmiany przepisów. W związku z tym, że w większości przypadków nie testuje się już bezobjawowych osób na kwarantannach, liczba potwierdzonych przypadków jest mniejsza. Natomiast z powodu zmiany kryteriów zwalniania osób z izolacji domowej z laboratoryjnych na kliniczne (objawowe), liczba wyzdrowień jest większa.

Obecnie z izolacji domowej są zwalniane osoby, które otrzymały dodatni wynik testu na SARS-CoV-2, ale w w ciągu 10 dni nie wystąpiły u nich objawy kliniczne COVID-19. Wśród tych osób mogą być nie tylko ozdrowieńcy, ale także bezobjawowi nosiciele wirusa lub nawet chorzy, u których występują skąpe objawy, a nie zgłosili ich swojemu lekarzowi podczas teleporady.
Teraz nie trzeba przechodzić dwa razy ujemnego wyniku testu na koronawirusa żeby z kwarantanny czy izolacji być zwolnionym.
Od 1-go września 2020 obowiązuje nowe rozporządzenie ministra zdrowia zgodnie z którym osoby które są na kwarantannie i nie wykazują objawów chorobowych po 10-ciu dniach są automatycznie zwalniane z tej kwarantanny w związku z tym tych bezobjawowych osób już się nie testuje więc tych testów jest mniej a zatem liczba nowych przypadków jest mniejsza. Co ciekawe osoby z potwierdzoną infekcją koronawirusem przebywające w izolacji, również nie wymagają już testowania jeżeli po 10-ciu dniach nie wystąpią u nich objawy choroby, są one automatycznie zwalniane z izolacji chyba że lekarz na zasadzie teleporady przedłuży tę izolację. Pacjent ma obowiązek przebyć taką teleporadę co najmniej w 8-mym dniu izolacji. Ten który jest na kwarantannie nie musi odbyć żadnej teleporady, a kwarantanna kończy się po 10-dniach. Nietestowanie tych osób przekłada się na zmniejszenie liczby przypadków i to było obserwowane w pierwszej połowie września 2020.
Te wszystkie osoby, które obecnie opuszczają izolację to są osoby albo zdrowe, albo które nie wykazują żadnych objawów, ale są zakażone i mogą zarażać albo są to osoby chore ale mające na tyle skąpe objawy, że nie zgłosiły tego lekarzowi podczas teleporady. Ponieważ takie objawy jak łagodna infekcja bez gorączki, zaburzenia smaku, węchu, luźny stolec i inne nietypowe objawy często mogą być zatajane przez takich pacjentów, ponieważ pacjent chce się jak najszybciej wydostać z izolacji domowej razem ze swoimi rodzinami. W wielu przypadkach osoby, które wcześniej nadal by znajdowały się w izolacji ponieważ otrzymałoby dodatni wynik testów RT-PCR obecnie tę izolację opuszcza.

Sam test jest bardzo dobrym narzędziem ale decydowanie o izolacji czy kwarantannie w wyniku tylko samego testu nie koniecznie musi być dobrym rozwiązaniem.

W rzeczywistości taki gwałtowny spadek "aktywnych przypadków" w stanie epidemii jest obserwowany wtedy, gdy większa część populacji uzyska odporność - ma to miejsce po przechorowaniu lub wprowadzeniu na dużą skalę szczepień ochronnych - lub gdy zostanie wynaleziony skuteczny lek. Wiemy, że obecnie taka sytuacja nie miała miejsca.
Słowniczek:
  • RT-PCR - (reverse-transcriptase polymerase chain reaction) reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkryptazą, jako matryca służy cząsteczka RNA
  • RNA - (ribonucleic acid) kwasy rybonukleinowe, organiczne związki chemiczne z grupy kwasów nukleinowych. Z chemicznego punktu widzenia są polimerami kondensacyjnymi rybonukleotydów. Występują w jądrach komórkowych i cytoplazmie, często wchodząc w skład nukleoprotein.
  • CPE (cytopathic effect) efekt cytopatyczny - zespół zmian morfologicznych i degeneracyjnych komórek będący skutkiem zakażenia hodowli komórkowej wirusem. Jest efektem replikacji wirusa w komórce. Jest on następstwem zahamowania transkrypcji RNA oraz syntezy białek gospodarza, jak również toksycznego wpływu białek wirusa. Obserwowany może być jako: zmiana kształtu, wielkości i typowego układu komórek, zmiany wewnątrzkomórkowe (wewnątrzjądrowe i wewnątrzcytoplazmatyczne wtręty, wakuolizacja jądra icytoplazmy), powstanie zespólni komórkowych (syncytiów).
  • Wirion − pojedyncza, kompletna cząstka wirusowa, zdolna do przetrwania poza komórką i zakażenia jej. Składa się z nukleokapsydu złożonego z jednego kwasu nukleinowego (DNA albo RNA) otoczonego białkowym płaszczem.
  • Klirens (współczynnik oczyszczania) – objętość osocza całkowicie oczyszczonego z danej substancji w jednostce czasu. Wyraża sprawność, z jaką osocze zostaje oczyszczone z danej substancji.
  • Inokulacja (inoculare) – wprowadzenie do danego ustroju patogenu w postaci wirusa, bakterii, grzyba lub pasożyta.
  • Egzosomy - to wyspecjalizowane pęcherzyki transportujące tworzone na szlakach wydzielania i wchłaniania komórkowego.
  • Denializm (zaprzeczenie zajwiska) – bezzasadne, zdaniem przeważającej części naukowców, wątpliwości lub poglądy negujące fakty naukowe.
oprac. red. Piotr Borowiec
Piśmiennictwo:
  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Dz.U.2020.1506
  2. USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570.
dyscypliny sportowe - KOLAGEN_cito produkty na paradontozę - KOLAGEN_cito powiększanie piersi - KOLAGEN_cito wzmocnij stawy na nartach - KOLAGEN_cito bilard - KOLAGEN_cito wypadające włosy - KOLAGEN_cito kolagen ceneo - KOLAGEN_cito golf - KOLAGEN_cito zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo szermierka - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo szachy - Dezodorant_SuperDeo rzut dyskiem - Dezodorant_SuperDeo najlepszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo krykiet - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.