Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Franciszka, Rafała Czwartek 24. Stycznia 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Rokowanie wyleczenia w raku narządu płciowego kobiety
Wypowiedź Prof. dr hab. med. Jana Zielińskiego Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
Rokowanie wyleczenia w nowotworach złośliwych narządów płciowych kobiety zależy od zaawansowania nowotworu, w momencie podjęcia terapii, wieku, stanu zdrowia pacjenta, i wielu innych czynników. Rozpoznanie pełnej listy istotnych czynników rokowniczych terapii oraz głęboka wiedza i doświadczenie onkologiczne pozwala lekarzowi uniknąć zastosowania zbyt agresywnego leczenia - tzw.„nadleczenia”, które może prowadzić do ciężkich powikłań bądź zastosowania zbyt oszczędzającej metody terapeutycznej, i „niedoleczenia”, a przez to nie wyleczenia osoby chorej.
Należy zauważyć, że w ocenie szans wyleczenia istnieją czynniki rokownicze szczególnie użyteczne w identyfikowaniu i wyodrębnianiu chorych z tzw. niskim i wysokim ryzykiem zagrożenia.
Do takich parametrów mających wpływ na rokowanie i na wybór metody leczenia można zaliczyć:
 • stan chorej osoby,
 • stopień klinicznego zaawansowania raka,
 • stan guza - jego masa i postać histologiczna,
 • stan węzłów chłonnych,
 • poziom wiedzy medycznej i możliwości techniczne ośrodka onkologicznego.
RAK SZYJKI MACICY
Większość tzw. raków inwazyjnych – tj. naciekających narządy bezpośrednio lub poprzez przerzuty – przechodzi przez formy przedinwazyjne. Formy przedinwazyjne – należy o tym stale pamiętać - są bezobjawowe – tzn.rozwijają się skrycie, bez sygnałów ostrzegawczych, a jeśli już występują to w postaci owrzodzenia powierzchniowego (nadżerki). Stany przedinwazyjne są rozpoznawane zwykle w czasie okazjonalnych badań ginekologicznych, bądź tzw. badań przesiewowych, które obejmują populację zamieszkałą na znacznym terenie. (Kobiety są listownie wzywane na takie badania).
Objawy raka inwazyjnego szyjki macicy to najczęściej krwawienia z pochwy, zwłaszcza po stosunkach, krwawienia międzymiesiączkowe i obfite miesiączki oraz upławy o różnym nasileniu. Czasami rak inwazyjny przebiega bezobjawowo i bywa wykryty dopiero w czasie rutynowego badania cytologicznego. Bóle w dole brzucha i okolicy lędźwiowej, częste oddawanie moczu to objawy rozsiewu raka i zarazem stadium w którym leczenie jest trudne i dotkliwe dla chorych.
W raku szyjki macicy ważnymi czynnikami rokowniczymi są: wielkość guza, cechy histologiczne raka (stopień złośliwości), głębokość naciekania, przerzuty do węzłów chłonnych, stan zdrowia i wiek chorej.
STOPIEŃ ZAWANSOWANIA RAKA, JEGO POSTAĆ A DŁUGOŚĆ PRZEŻYCIA.
Wyróżnia się cztery stopnie zaawansowania raka szyjki macicy. Im wyższy jest stopień zaawansowania – tym mniej korzystne jest rokowanie skuteczności terapii i przeżycia pacjenta bez wznowy choroby znaczącego czasu – pięciu, dziesięciu i więcej lat.
Przykładowo dla chorych na płaskonabłonkowego raka szyjki macicy w stopniu zaawansowania I A2 i nowotworu o średnicy nie większej niż 7 mm); u których przerzuty do węzłów chłonnych wynoszą około 2 %, szansa wieloletniego przeżycia wynosi blisko 98%.
Trzeba tutaj zauważyć, że rokowania wyleczenia chorych w I i II stopniu zaawansowania raka szyjki macicy są wysokie, ale wiele zależy od umiejętności lekarza prowadzącego i zastosowania właściwej terapii.
Dane Centrum Onkologii wskazują na gorsze rokowanie guzowatych postaci raka szyjki macicy. Lepsze wyniki leczenia form guzowatych raka szyjki macicy uzyskuje się stosując radioterapię, rezerwując leczenie chirurgiczne dla przypadków źle reagujących na leczenie promieniami jonizującymi bądź nawrotów raka. Lekarz prowadzący powinien o tym chorą poinformować.
STAN OGÓLNY CHOREJ A ROKOWANIE:
Szansa na wyleczenie w znaczącym stopniu zależy od ogólnego stanu zdrowia oraz wieku, poziomu hemoglobiny we krwi, nie występowania stanu zapalnego w miednicy, współistnienia ciąży, chorób nerek.
 • Wiek. U chorych w przedziale 60-69 lat stwierdza się wyższy stopień zaawansowania raka – tj. III i IV stopień (dane Annual Report i Centrum Onkologii w Warszawie).
 • Niski poziom hemoglobiny uniemożliwia właściwe leczenie oraz często je opóźnia. W przypadku zastosowania radioterapii przedłuża czas leczenia, co niekorzystnie wpływa na długość przeżycia .
 • Stany zapalne w miednicy i powikłania gorączkowe przedłużają czas leczenia i niekorzystnie wpływają na długość przeżycia.
 • Współistnienie ciąży zwłaszcza w wysokozaawansowanych stopniach raka niekorzystnie wpływa na długość przeżycia.
 • Odsetek przeżyć wieloletnich uzależnionych od stopnia zaawansowania raka płaskonabłonkowego i gruczołowego jest podobny. Bardzo istotny wpływ na rokowanie mają czynniki niezależne od cech guza i stanu osoby chorej („gospodarza” i „gościa”). Do takich czynników należy zaliczyć doświadczenie zespołu i możliwości terapeutycznych ośrodka leczącego.
 • Stan węzłów chłonnych ma istotny wpływ na czas przeżycia.Im więcej przerzutów do węzłów chłonnych, tym gorsze rokowanie, co do długości przeżycia.
RAK TRZONU MACICY (ENDOMETRIUM)
Rak trzonu macicy występuje częściej u kobiet mieszkających w krajach gospodarczo rozwiniętych. W 75 % przypadków rozpoznawany jest w pierwszym stopniu klinicznego zaawansowania, i wówczas 5-letnie przeżycia wynoszą około 76%; a około 60% we wszystkich pozostałych stopniach zaawansowania raka. Rak endometrium występuje częściej po menopauzie - u kobiet powyżej 50 roku życia, zaś 95% wszystkich przypadków rejestruje się powyżej 40 roku życia.
Najczęściej objawami raka trzonu macicy są krwawienia pomenopauzalne, ropne upławy, nieregularne krwawienia, plamienia międzymiesiączkowe u kobiet w okresie rozrodczym. Bóle w dole brzucha i objawy z układu pokarmowego występują w raku zaawansowanym. Zagrożeniem są przerzuty, które powstają najczęściej drogą krwionośną do płuc, wątroby i kości. Badanie mikroskopowe tkanki z błony śluzowej macicy jest podstawą dla rozpoznawania raka endometrium. Wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy i ścian kanału szyjki jest klasyczną metodą pobrania tkanki do badania. Rozpoznanie atypowych zrostów błony śluzowej endometrium bywa wskazaniem do wycięcia macicy ponieważ u 15-20,5% tych chorych obserwujemy nierozpoznanego raka (ogniskowego)lub jego rozwój po kilku latach.
Badanie USG przez pochwę nie jest roztrzygające chciaż może mieć znaczenie diagnostyczne. Rtg klatki piersiowej stosuje się dla wykrycia ewentualnych przerzutów do płuc. W przypadkach podejrzenia wysokiego zaawansowania raka (rozsiew) uzasadnione może być wykonanie wlewu doodbytniczego, badanie komputerowe (CT) lub badanie rezonansem magnetycznym (MRI).
Usunięcie macicy z przydatkami jest metodą z wyboru dla leczenia raka endometrium. Operacje rozszerzone z wycięciem węzłów chłonnych wykonywane są w przypadku, kiedy naciekana nowotworem jest szyjka bądź mięsień macicy.
CZYNNIKI ROKOWNICZE W RAKU ENDOMETRIUM.
Niepowodzenie leczenia raka endometrium obserwowane jest u chorych z podwyższonymi czynnikami ryzyka, do których zaliczamy:
 • ze strony chorej
  -choroby współistniejące wpływające na stan ogólny i potencjalnych wczesnych i późnych efektów ubocznych wynikających ze stosowanej metody leczenia. Najczęściej stwierdzanymi chorobami współistniejącymi są: cukrzyca, choroby ukłądu krążenia, otyłość, żylaki i owrzodzenia kończyn dolnych.
 • Ze strony guza
  -stopień klinicznego zaawansowania raka.
  -cechy histologiczne raka, tzw. dojrzałość histologiczna;
  -głębokość naciekania mięśnia macicy oraz zajęcia dużej powierzchni ścian jamy macicy rokują niepomyślnie.
  -przerzuty do węzłów chłonnych są ważnym, niekorzystnym czynnikiem rokowniczym.
Znajomość powyższych danych odnośnie rozległości procesu nowotworowego jest czynnikiem determinującym wybór metody leczenia.
Dla określenia zaawansowania procesu nowotworowego i zaplanowania leczenia, zwłaszcza radioterapii wymaga się przeprowadzenia następujących badań:
-USG - przezpochwowe,
-tomografia komputerowa (CT)
-rezonans magnetyczny (MRI)
-biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest wskazana u chorych podejrzewanych o przerzuty do węzłów chłonnych.
Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa często bywa bardzo użyteczna dla stwierdzenia rozległości procesu nowotworowego i planowania optymalnego leczenia. Należy zdawać sobie sprawę, że są to badania bardzo drogie, a przez to trudno dostępne. Nie zawsze są niezbędne, a więc nie są rutynowo zalecane.
Optymalna metoda leczenia oraz doświadczony i dobrze wyposażony zespół diagnostyczno-terapeutyczny to ważny czynnik warunujący wyniki leczenia.
METODY LECZENIA RAKA ENDOMETRIUM

Podstawową metodą leczenia raka endometrium jest leczenie chirurgiczne – polegające na usunięciu macicy z przydatkami.
Należy pamiętać, że przeprowadzenie tego typu rozległej operacji nie może być zalecane jako postępowanie standardowe z uwagi na często współtowarzyszące ogólnoustrojowe choroby i ciężkie zmiany chorobowe. W przypadku braku możliwości całkowitego usunięcia zmian nowotworowych stosuje się:
Leczenie skojarzone: chirurgia + radioterapia przed (bądź) pooperacyjna
– co wyraźnie poprawia miejscową kontrolę raka i przyczynia się do zmniejszenie odsetka wznów nowotworowych w pochwie, ale nie ma znaczącego wpływu na przeżycia 5-letnie. Leczenia skojarzone stosowane jest w formie teletrapii i brachyterapii. (Teleterapia – to napromienianie z zewnątrz, zaś brachyterapia – to napromienianie przez bezpośredni kontakt śródpochwowy lub środmaciczny z substancją radioaktywną) Leczenie promieniami jonizującymi stosowane jest u chorych, u których stwierdzono przeciwskazania do leczenia chirurgicznego, bądź u chorych, które na leczenie chirurgiczne nie wyrażają zgody ( nie jest to liczna grupa).
Wyniki leczenia wyłącznie promieniami jonizującymi (brachy-teleterapią) są znacznie gorsze od wyników uzyskiwanych stosując leczenie chirurgiczne lub skojarzone. Należy jednak pamiętać, że istnieje taka możliwość leczenia, o czym chora powinna być dokładnie poinformowana.
Leczenie hormonalne wysokimi dawkami progestagenów
może być stosowane u chorych ze stwierdzonymi przerzutami raka lub wznów, zwłaszcza jeśli znany jest pozytywny wynik badań receptorów hormonalnych.
Rozwój i znaczenie chemioterapii bywa hamowane przez wiele czynników, a przede wszystkim przez niedostatek skutecznych leków - cytostatyków.
Ważnym jest, aby sposób postępowania diagnostyczno-terapeutyczny był zawsze opracowany na podstawie znajomości czynników rokowniczych, a leczenie przeprowadzane w ośrodkach wyspecjalizowanych stosujących zarówno standardowe jak również indywidualizowane metody leczenia.
not. Edward Ozga Michalski
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij