Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Renaty, Witolda Wtorek 12. Listopada 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Neutropenia i czynniki wzrostu
ROLA GRANULOCYTÓW WE KRWI
CHEMIOTERAPIA i CZYNNIKI WZROSTU
AUTOPRZESZCZEPY SZPIKU I CZYNNIKI WZROSTU
O czym świadczy liczba komórek obronnych we krwi?
Neutropenia to zagrażający życiu deficyt ważnych komórek obronnych krwi – granulocytów. Dorosły człowiek powinien posiadać około 4 500 do 10 000 wszystkich komórek obronnych - białych krwinek (zwanych leukocytami) na 1 mikrolitr krwi. U dzieci liczba ta jest trochę wyższa, zaś noworodki mogą mieć nawet do 30 000 tyś krwinek białych na 1 mikrolitr. Liczba leukocytów, w skład których wchodzą również granulocyty świadczy o zdrowiu człowieka. Niedobór komórek obronnych we krwi może być spowodowany infekcją wirusową, bakteryjną, czy chorobą nowotworową i skutkami jej leczenia.
ROLA GRANULOCYTÓW WE KRWI

Granulocyty są najliczniejszą grupą komórek obronnych układu odpornościowych. U zdrowego człowieka powinno ich być około 60% ogólnej liczby leukocytów.
Tak jak inne komórki obronne - granulocyty wchodzą w skład całej armii krwinek białych (leukocytów). Inne rodzaje leukocytów, wskutek zróżnicowania i specjalizacji - organizują walkę, sygnalizują miejsce zagrożenia, znakują wroga, jako cel dla innych komórek, kierują walką, itp. Granulocyty natomiast należą do tej grupy komórek obronnych, które bezpośrednio walczą z ciałami obcymi, zwanymi antygenami. Można powiedzieć, że pełnią rolę „policji zdrowia” – gdyż stale krążące we krwi wykrywają i niszczą zarazki, komórki nowotworowe, itp.
W jaki sposób granulocyty walczą z antygenami?
W armii wyspecjalizowanych komórek obronnych granulocyty są komórkami bezpośrednio atakującymi zarazki. Obok bardzo dużych monocytów i makrofagów, które „połykają i trawią” całe antygeny (bakterie,chore komórki, itp.) – małe granulocyty, aby pokonać większego agresora muszą użyć innego sposobu. W ich komórkach znajdują się silne enzymy umożliwiające zniszczenie antygenów. Enzymy te mają postać ziarenek, przypominających granulki, stąd nazwa granulocyty. Metodą ataku granulocytów jest „przyleganie” do wroga i rozpuszczenie jego błony komórkowej. W miejscu kontaktu gromadzą się toksyczne ziarenka, którymi granulocyt poraża antygen. Zaatakowana bakteria, komórka rakowa zostaje porażona i podzielona na części, co znakomicie ułatwia dalsze zniszczenie jej struktury. Granulocyty, jak też ich wielcy kuzyni – monocyty i makrofagi, są elitą komórek odpornościowych. Atakują i zwalczają bakterie, wirusy, komórki nowotworowe i inne groźne antygeny.
O czym świadczy odbiegająca od normy liczba granulocytów?
Liczba granulocytów charakteryzuje stan zdrowia. W specjalnych badaniach lekarskich dokonuje się analizy tzw.rozmazu krwi, w którym oznacza się dokładną liczbę każdego rodzaju krwinek. Wyraźnie zmieniona liczba granulocytów, (odbiegająca od normy) może być objawem choroby zakaźnej, choroby skóry, alergii, choroby nowotworowej. Ich nadmiar np. może wskazywać na mobilizację związaną z pokonywaniem ostrej choroby zakaźnej, być skutkiem leczenia sterydami, silnego stresu, czy odwodnienia. Bardzo niepokojącym objawem jest odwrotność nadmiaru – duży niedobór granulocytów. Jego przyczyn może być wiele, w tym białaczka lub niekorzystne skutki chemioterapii.
Gdzie w organizmie powstają granulocyty?
Najważniejszym miejscem wytwarzania granulocytów, jak też wielu innych leukocytów jest szpik kostny. Warto wiedzieć, że szpik kostny wytwarza najwięcej granulocytów, spośród wszystkich komórek obronnych. U zdrowego, dorosłego człowieka granulocyty stanowią około 60% ogółu wytwarzanych przez szpik leukocytów w procesie tzw. hematopeozy. Stąd ich duża ich liczba jest „eksportowana” ze szpiku do krwioobiegu. Dzienna dawka granulocytów wprowadzana ze szpiku do krwi wynosi około 1 miliarda granulocytów, na każdy kilogram wagi ciała. (Jednocześnie warto pamiętać, że szpik kostny jest też masowym wytwórcą innych komórek krwi, gdyż wytwarza również 2,5 miliarda krwinek czerwonych, 2,5 miliarda płytek krwi na 1 kg wagi ciała.).
Dlaczego organizm wytwarza dużo granulocytów?
Przyczyną jest ich ważność dla organizmu i krótki czas życia . W krwioobiegu przeżywają zaledwie 6-12 godzin. W przeciwieństwie do wspomnianych wyżej monocytów i makrofagów, których życie może trwać nawet kilka miesięcy czy lat – granulocyty są „jętkami jednodniówkami” układu odpornościowego. Stale wytwarzane przez szpik kostny - po dostaniu się do krwi dyżurują krążąc w krwioobiegu. W razie miejscowego wniknięcia zarazków, czy innych antygenów natychmiast starają się zniszczyć agresora. Tym można np. tłumaczyć nadmiar granulocytów w czasie infekcji.
CHEMIOTERAPIA I CZYNNIKI WZROSTU

Od czego zależy tempo namnażania się granulocytów w szpiku kostnym?
Granulocyty, tak jak i wszystkie inne białe krwinki powstają z komórek krwiotwórczych pnia szpiku. Z komórek pnia szpiku mogą powstać nie tylko granulocyty, ale i inne komórki krwi – czerwone krwinki (erytrocyty), płytki krwi, itp. Również same komórki krwiotwórcze pnia muszą się nieustannie samoodtwarzać, aby zachować odpowiednią równowagę ilościową. Pod wpływem specyficznych czynników, w tym np. czynników wzrostu granulocytów - powstają te, a nie inne komórki obronne. Czynniki te uaktywniane są dzięki temu, że układ krwiotwórczy jest układem dążącym nieustannie do równowagi, tj. do tego, aby liczbie utraconych komórek krwi, (zwłaszcza liczbie krótko żyjących granulocytów) dokładnie odpowiadała liczba uwalnianych, nowo tworzonych komórek ze szpiku kostnego do krwi.
Co wiemy o czynnikach wzrostu granulocytów?
Wśród wielu czynników wzrostu najlepiej poznaną jest grupa zwana hematopoetycznymi czynnikami wzrostu. Są to specyficzne substancje zwane glikoproteinami, które regulują tempo namnażania się i różnicowania komórek krwiotwórczych. Do tego typu czynników wzrostu zalicza się G-CSF - czynnik stymulujący powstawanie granulocytów. Ponadto wyróżnia się inne czynniki – np. GM-CSF (czynnik stymulujący powstawanie granulocytów i makrofagów), interleukinę 3, etrytropoetynę, M-CSF, itp.
Kiedy konieczne jest stosowanie czynników wzrostu komórek obronnych krwi?
Hematopoetyczne czynniki wzrostu leukocytów stosuje się w trakcie leczenia cytostatykami i radioterapią, jak też w niektórych chorobach, w których ich stosowanie jest uznaną metodą terapeutyczną. Chociaż rzadko są lekami podstawowymi, zwykle są jednymi z elementów wspomagających optymalne postępowanie terapeutyczne w szeregu chorobach nowotworowych i nienowotworowych.
Jak chemioterapia wpływa na układ krwiotwórczy?
W przypadku chorób nowotworowych, aby zahamować szybkie podziały i namnażanie się komórek nowotworowych stosuje się tzw. środki cytostatyczne. Ich stosowanie zwie się chemioterapią. Niestety leki te hamują również podziały komórek szpiku kostnego – wytwarzających komórki odpornościowe (w tym wspomniane granulocyty). Komórki szpiku należą do tych nielicznych komórek, które szybko się dzielą. Jak dotąd leki cytostatyczne nie rozróżniają komórek szpiku kostnego i komórek nowotworu złośliwego. Stąd chemioterapia niszczy również komórki szpiku kostnego i powoduje bardzo poważne osłabienie układu krwiotwórczego warunkującego m.in., jak już wiemy odporność immunologiczną na infekcje wirusowe, bakteryjne, grzybice, itp.
Jak stosować czynniki wzrostu wiedząc o szkodliwym wpływie chemioterapii na układ krwiotwórczy?
Stwierdzono, że skuteczność chemioterapii zależy od kompletności zastosowania całej zaplanowanej dawki cytostatyków, bądź od podania w krótkim czasie dużych dawek cytostatyków. Takie postępowanie jest jedynie skuteczne, jednak może spowodować niebezpieczny dla zdrowia niedobór granulocytów i innych komórek krwi. Jeśli więc w trakcie chemioterapii dojdzie do głębokiego niedoboru komórek odpornościowych ( neutropenii) – podaje się czynniki wzrostu, przynajmniej do osiągnięcia poziomu 500 granulocytów/na 1 mikrolitr krwi. Dotyczy to np. chorych, u których w wyniku zastosowania chemioterapii wystąpiła głęboka, przedłużająca się neutropenia i doszło w jej przebiegu do powstania powikłań (np. infekcji bakteryjnych, grzybiczych, czy niewydolności wielonarządowej).
Co osiągamy dzięki zastosowaniu czynników wzrostu w chemioterapii?
Dzięki zastosowaniu czynników wzrostu można osiągnąć optymalizację leczenia cytostatykami, co po pierwsze oznacza osiągnięcie założonego celu terapii. Jednocześnie dzięki temu zmniejsza się ryzyko rozwoju infekcji, zmniejsza ilości stosowanych dożylnych antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, leków przeciwwirusowych, preparatów immunoglobulin, preparatów krwinek czerwonych i płytkowych oraz skraca się czas hospitalizacji.
Czy podobną profilaktykę stosujemy wobec innych grup chorych?
Obecnie stosowana jest już profilaktyka, zakładająca użycie czynników wzrostu przed wystąpieniem objawów neutropenii wywołanych chemioterapią . Do grupy chorych leczonych profilaktycznie zalicza się też osoby, u których istnieje wysokie (powyżej 40%) prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań neutropenii w wyniku stosowanej chemioterapii. Profilaktyka dotyczy również chorych z tzw. wyjściową neutropenią, w przebiegu aplazji szpiku, i z innymi wrodzonymi i nabytymi niedoborami immunologicznymi.
AUTOPRZESZCZEPY SZPIKU I CZYNNIKI WZROSTU

Czynniki wzrostu leukocytów znalazły zastosowanie w autoprzeszczepach szpiku. Podane choremu powodują przyśpieszone przechodzenie komórek macierzystych ze szpiku do krwi obwodowej.
Autoprzeszczep umożliwia stosowanie bardzo silnej chemioterapii, jedynie skutecznej w danej chorobie nowotworowej - np. w leczeniu białaczek. Niestety tego typu chemioterapia powoduje zniszczenie komórek macierzystych szpiku i komórek obronnych we krwi, czyli głęboką neutropenię, która zagraża życiu chorego. Dlatego autoprzeszczep - własne komórki macierzyste chorego są wcześniej izolowane z krwi przy zastosowaniu tzw. separatora komórkowego i odpowiednio przechowywane. Autoprzeszczep podany po zakończeniu chemioterapii, wraz z czynnikami wzrostu - zmniejsza znacząco to zagrożenie. Czynniki wzrostu pobudzają ponowne namnażanie się komórek macierzystych szpiku i ich różnicowanie się. W efekcie przyspiesza to rekonstrukcję leukocytów po transplantacji szpiku. Dzięki temu zmniejsza się liczba powikłań okresu neutropenii, skraca się czas hospitalizacji, poprawia się jakość życia pacjenta w okresie około-przeszczepowym.
Jak pozyskujemy komórki krwiotwórcze
– tj. macierzyste do przeszczepu szpiku kostnego? Klasyczna metoda polega na pobraniu szpiku z talerza biodrowego. Odbywa się to w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej. Szpik zmieszany z krwią pobiera się w ilości około 1-1,5 l za pomocą trepanu (igły z uchwytem). W przypadku autoprzeszczepu źródłem komórek macierzystych może być krew. W normalnych warunkach ich zawartość we krwi jest około 100-krotnie mniejsza niż w szpiku. Liczbę tę można jednak wielokrotnie podwyższyć za pomocą specjalnych technik selekcji i koncentracji, tj. separatora komórkowego.
Dlaczego przeszczepiamy szpik?
Jak przebiega procedura autoprzeszczepu?
Autoprzeszczep polega na pobraniu komórek macierzystych z krwi przy pomocy separatora komórkowego – tj. urządzenia do filtrowania krwi. Dzięki zaawansowanej technologii tych urządzeń, które są zdolne przefiltrować całą krew obwodową chorego i wychwycić wszystkie komórki macierzyste można przygotować auto-przeszczep w wielu, pozornie beznadziejnych sytuacjach i następnie zamrozić komórki krwi do czasu przeszczepu w temperaturze ciekłego azotu. Te zamrożone krwinki to właśnie auto-przeszczep umożliwiający odnowę układu krwiotwórczego po bardzo silnej chemioterapii. Tylko taka terapia zniszczy całkowicie nowotwór, ale zniszczyłaby też komórki szpiku, gdyby nie zostały w ten sposób zabezpieczone. Po kilku dniach - komórki przetaczane są ponownie do organizmu chorego. Zwykle podawane są wtedy czynniki wzrostu, które przyspieszają regenerację leukocytów i zapobiegają powikłaniom okresu neutropenii. Dzięki temu następuje szybka odnowa komórek szpiku i krwi.
Jakie są ograniczenia tej metody?
Niekiedy pojawia się dramatyczny problem - czy z organizmu uda się wyekstrahować odpowiednią ilość żywych i zdrowych komórek. Niektórzy pacjenci o bardzo zaawansowanej chorobie nowotworowej i po wielu chemio i radioterapiach nie kwalifikują się już do tej fazy chemioterapii, gdyż mają ich za mało lub nie mają wcale. Wówczas stosować należy inne metody leczenia.
Jak podawane są hematopoetyczne czynników wzrostu?
Zalecaną metodą podawania hematopoetycznych czynników wzrostu jest podskórna iniekcja. Droga ta w przeciwieństwie do dożylnej nie wymaga ciągłego wlewu z zastosowaniem pompy infuzyjnej, zmniejsza ilość reakcji i objawów ubocznych.
Z jakimi skutkami ubocznymi należy się liczyć przy stosowaniu czynników wzrostu?
Najbardziej odczuwane dla pacjenta są dolegliwości kostno-mięśniowe, stany podgorączkowe, bóle głowy, uczucie zmęczenia, nudności. Jednak te objawy bólowe nie mają zbyt dużego nasilenia i mogą być łagodzone popularnymi lekami przeciwbólowymi przepisanymi przez lekarza. Inne objawy niepożądane występują rzadko. Przeciwwskazaniem jest ciąża i karmienie niemowlęcia. I uwaga, podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.
Kiedy chorego na neutropenię należy hospitalizować?
Hospitalizuje się chorego przy wartości neutropenii o niższej od 1000 granulocytów/ na mikrolitr krwi i gorączce powyżej 38°C (mierzonej pod pachą), zwłaszcza, jeśli wiadomo, że był niedawno poddany chemioterapii. Jeśli jednak chory nie był dotąd hospitalizowany, gdy przyczyna wspomnianej neutropenii oraz szybkość jej pogłębiania się nie jest w pełni jasna - wówczas chory wymaga również hospitalizacji. Wynika to z wysokiego zagrożenie zdrowia neutropenią, a zwłaszcza z dużej skłonności do występowania ciężkich zakażeń układu oddechowego i moczowego lub ogólnoustrojowych (posocznice).
.
Oprac. mgr Edward Ozga-Michalski
konsult . dr n.med. Ilona Seferyńska
linki sponsorowane, reklamy
gra w kości - KOLAGEN_cito dbaj o stawy - KOLAGEN_cito wzmocnienie bioder - KOLAGEN_cito piękne ciało - KOLAGEN_cito nurkowanie - KOLAGEN_cito rzut młotem - KOLAGEN_cito produkty wzmacniające włosy - KOLAGEN_cito jędrna skóra - KOLAGEN_cito częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe szachy - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla mężczyzn - Dezodorant_SuperDeo renomowany dezodorant - Dezodorant_SuperDeo żużel - Dezodorant_SuperDeo paralotniarstwo - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo jazda na rolkach - Dezodorant_SuperDeo toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook