Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Dariusza, Urbana Środa 19. Grudnia 2018r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Minitransplantacja - nowy kierunek w przeszczepach szpiku
Szansa dla ludzi po pięćdziesiątce
Nowym trendem w dziedzinie transplantacji komórek krwiotwórczych jest przeszczep ze zredukowanym kondycjonowaniem, tzw. minitransplantacja. Dotychczasowe obserwacje wskazują na niską toksyczność takiego leczenia, szybką odbudowę hemopoezy po przeszczepie, niewielki odsetek ciężkiej reakcji „przeszczep przeciw gospodarzowi” (GVHD), a tym samym niską śmiertelność. Stwarza to szansę skutecznego leczenia chorych nie kwalifikujących się do standardowej procedury allotransplantacji ze względu na wiek lub towarzyszące choroby serca, płuc, nerek czy wątroby. Tematyka ta była poruszana na zjeździe onkologiczno-hematologicznym w Falentach pod Warszawą, organizowanym dla środowiska lekarskiego przez firmę Schering AG. Jest również stałym tematem na konferencjach i zjazdach międzynarodowych. Wiele miejsca nowej metodzie poświęcił na konferencji w Falentach, specjalnie zaproszony na tę okazję prof. Shimon Slavin z Izraela.
Zdobycze medycyny XX wieku przyniosły wiele dobrodziejstw dzisiejszemu społeczeństwu,
umożliwiły zapobieganie i skuteczną walkę z wieloma schorzeniami, a w konsekwencji zapewniły „długowieczność” naszej populacji. Wydłużenie czasu przeżycia jest wyznacznikiem poziomu, jaki osiągnęła dzisiejsza wiedza o chorobach, szczególnie wieku podeszłego i możliwości ich skutecznej terapii. Ten wyścig medycyny z czasem stwarza jednak nowe problemy, które dzięki długoletnim nakładom środków i pracy udaje się powoli przezwyciężać.
Transplantacje szpiku oraz nowe zastosowania tej procedury doskonale odzwierciedlają osiągnięcia ostatnich lat. Przeszczepianie komórek macierzystych krwi od nie spokrewnionego dawcy jest obecnie powszechnie stosowaną metodą zwalczania zarówno nowotworowych jak i nie nowotworowych chorób hematologicznych. Szczególnie u chorych, u których zostały wyczerpane możliwości konwencjonalnej terapii oraz u których istnieje duże ryzyko nawrotu stała się ona leczeniem z wyboru.
Nową jakość w transplantologii niesie ze sobą procedura nazywana minitransplantacje (nieablacyjna transplantacja szpiku, miniallo).
Nazwa ta tylko częściowo odzwierciedla istotę tej nowej metody terapeutycznej. Sam przeszczep w sensie ilościowym jest taki sam, a jedynie przygotowanie do niego jest mniej obciążające dla chorego. W tym to ostatnim fakcie kryje się tajemnica i n o w e możliwości w/w koncepcji leczenia.
Klasycznie transplantacja obejmuje trzy zasadnicze etapy.
  • Pierwszy etap - kondycjonowanie polegające na stosowaniu wysokodawkowanej chemio- lub radioterapii. Ma za zadanie zniszczenie choroby podstawowej oraz porażenie układu odpornościowego, umożliwiając biorcy przyjęcie przeszczepu.
  • Drugi etap - infuzja macierzystych komórek dawcy, których zadaniem jest wznowienie krwiotwórczej pracy organizmu po mieloablacyjnej, niszczącej szpik terapii kondycjonującej, również eliminacja pozostałych komórek biorcy mogących odpowiadać3. za chorobą podstawową. Dzieje się tak dlatego, że komórki dawcy rozpoznając jako obce komórki biorcy, niszczą je na drodze reakcji odpornościowych - jest to nazywane reakcja przeszczep przeciwko gospodarzowi (graft versus host; GvH ).
  • Trzeci etap terapii - polega na uzyskaniu długoterminowej tolerancji organizmu biorcy dla obcych dla niego komórek dawcy. Stan ten uzyskuje się dzięki stosowaniu terapii pośrednio lub bezpośrednio porażającej aktywność5. limfocytów T, mogących zaburzyć6. ten pożądany efekt.
Metoda klasyczna niesie bardzo wiele ograniczeń.
Jednym z głównych jest toksyczność leczenia kondycjonującego dla szpiku w dużej części odpowiedzialna za wczesną (do 100 dni po przeszczepie) śmiertelność okołoprzeszczepową. Głównymi czynnikami zwiększającymi ryzyko jej wystąpienia, nawet do 40%, jest wiek chorego, powyżej 50 r.ż. i w równym stopniu niewydolność życiowo ważnych narządów. Konsekwencją jest brak możliwości stosowania odpowiednich dawek leków immunosupresyjnych i kontrolowania reakcji GvH („przeszczep przeciwko gospodarzowi”) oraz zwiększona możliwość wystąpienia śmiertelnych powikłań infekcyjnych W efekcie zakres wieku chorych mogących być poddanych tej procedurze jest bardzo ograniczony.
Wymienione ograniczenia w stosowaniu klasycznych allotransplantacji w grupie pacjentów o podwyższonym ryzyku wraz z wyczerpanym wachlarzem terapii konwencjonalnych stał się bodźcem dla opracowania nowej koncepcji, jaką jest minitransplant.
Prowadzone badania wykazały możliwość zredukowania intensywności leczenia przygotowującego z równoczesnym zachowaniem korzyści efektu reakcji „przeszczep przeciwko gospodarzowi”. Możliwe jest to poprzez wpływ na układ immunologiczny biorcy w celu wytworzenia tolerancji dla przeszczepu oraz powstanie stabilnego mieszanego chimeryzmu hemopoetycznego dawca - gospodarz. Jest to stan, w którym po transplantacji obcych osobniczo macierzystych komórek hemopoetycznych, w organizmie biorcy obserwuje się współistnienie dwóch układów hemopoetycznych - dawcy i biorcy. W tym przypadku wytworzenie tego stanu świadczy o pożądanym rozwoju tolerancji immunologicznej stającej się punktem wyjścia dla uzyskania pełnego chimeryzmu, czyli pełnej hemopoezy pochodzącej od dawcy, a w konsekwencji uzyskanie pełnego wyniku terapeutycznego - przejęcia funkcji krwiotwórczych przez zdrowe komórki dawcy przy braku chorych komórek w organizmie biorcy.
Jednym z elementów umożliwiających powodzenie tej koncepcji leczenia było szczegółowe opracowanie zredukowanego leczenia kondycjonującego.
Metoda minitransplantacji polega na stosowaniu mniejszych dawek chemioterapii przed samym zabiegiem transplantacji (niskie lub pośrednie dawki w leczeniu kondycjonującym, niemieloablacyjne) w połączeniu z bardzo silnym leczeniem immunosupresyjnym (osłabiającym mechanizmy odpornościowe), a następnie na przeszczepianiu komórek macierzystych i leukocytów z krwi dawcy. Stosuje się ją w hematologicznych schorzeniach nowotworowych (przewlekła białaczka szpikowa, ostra białaczka szpikowa, ostra białaczka limfoblastyczna, zespół mielodysplastyczny, szpiczak plazmocytowy, chłoniak nieziarniczy) oraz w chorobach genetycznych (np. Choroba Gauchera, Niedokrwistość Fanconiego, Zespół Blackfan-Diamonda).
S. Slavin i współpracownicy zaprezentowali wyniki z zastosowaniem fludarabiny w połączeniu z innymi lekami.
Jest to odmienna od dotychczasowych rola fludarabiny, która dotychczas znajdowała zastosowanie w przewlekłych schorzeniach mieloproliferacyjnych. Nowe wskazanie wynika z wielokierunkowego jej działania. Fludarabina dzięki swojemu działaniu wywołuje efekt przeciwbiałaczkowy i immunosupresyjny, Powodując inaktywacje komórek T umożliwia przyjęcie przeszczepu oraz lepszą kontrolę nad rekcją GvH. W swej roli „pozytywnego zabójcy” limfocytów T równocześnie nie charakteryzuje się działaniem toksycznym dla szpiku, które to w klasycznych allotransplantacjach jest odpowiedzialne za powikłania okołoprzeszczepowe.
Dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu tego rodzaju leczenia wraz z FLUDARABINĄ
wykazały wiele jego zalet, przede wszystkim małą toksyczność umożliwiającą prowadzenie leczenia u ludzi starszych, możliwość przyjęcia przeszczepu przy stosowaniu terapii nieablacyjnej, co powoduje mniej problemów z leczeniem powikłań infekcyjnych, związanych z chemioterapią. Natomiast w przypadku nie przyjęcia przeszczepu fludarabina umożliwia łatwą odtwarzalność hematopoezy pacjenta.
Minitransplantacje to sposób leczenia stwarzający szansę na podjęcie skutecznego leczenia u chorych
dotychczas nie kwalifikowanych do transplantacji z użyciem konwencjonalnego kondycjonowania. Możliwe to jest dzięki małej toksyczności tej metody, krótkiemu okresowi braku własnej aktywności szpiku, mniejszej podatności na infekcje i szybszej rekonstrukcji immunologicznej - w konsekwencji umożliwiającej krótszy okres hospitalizacji i lepszą relację koszt - efekt. Wszystkie te zalety ukazują leczenie nie ablacyjne jako metodę, która w przyszłości może być zaakceptowana przez większą liczbę klinicystów już we wczesnym okresie choroby, kiedy prawdopodobieństwo wyleczenia jest większe, szybciej osiągalne, obdarzone mniejszym ryzykiem powikłań związanych z procedurą, a tym samym mniej kosztowne.
.
Luiza Pasierowska
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.