Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Antoniego, Jana Poniedziałek 17. Stycznia 2022r
linki sponsorowane, reklamy
Wyjazd na turnus rehabilitacyjny
Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wyjazdów na specjalne turnusy rehabilitacyjne, które doskonale sprawdzają się jako forma aktywnej rehabilitacji społecznej i zdrowotnej. Służą wypoczynkowi, poprawiają stan zdrowia oraz integrują środowisko osób niepełnosprawnych.

Pobyt na turnusie turnusu ma zapewnić uczestnikom podniesienie sprawności fizycznej i�psychicznej.
Zgodnie z przepisami jego program powinien określać:
 • rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych;
 • rodzaje zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych;
 • kadrę odpowiedzialną za realizację programu turnusu.
Turnusy rehabilitacyjne są organizowane wyłącznie na terenie kraju, w grupach co�najmniej 20 – osobowych. Mogą mieć charakter stacjonarny lub niestacjonarny. Czas pobytu na turnusie wynosi minimum 14 dni. Należy je odróżnić od sanatorium, które jest finansowane przez NFZ, i�które przysługuje wszystkim ubezpieczonym na wniosek lekarza.

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do wyjazdu raz w�roku kalendarzowym (otrzymanie pomocy w danym roku nie wyklucza możliwości ponownego wyjazdu w roku następnym).

Jakie trzeba spełniać warunki, aby ubiegać się o dofinansowanie?
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu, pod�warunkiem, że:
 • posiada ważne orzeczenie niepełnosprawności (dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (albo posiada orzeczenie równoważne, np. wydane przez lekarza orzecznika ZUS),
 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza prowadzącego i�w�roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania na turnus,
 • złoży wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwym dla swojego miejsca zamieszkania (albo miejsca pobytu w przypadku osób niepełnosprawnych będących po opieką oraz w przypadku osób bezdomnych),
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we�wspólnym gospodarstwie domowym oraz spełni kryterium dochodowe,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu,
 • nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • dokona wyboru ośrodka i organizator posiadających odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 • przedstawi zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, chorobach zasadniczych i przyjmowanych lekach (na pierwszym badaniu) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne.
Wniosek o dofinansowanie powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji. W terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku PCPR powiadamia nas na piśmie o podjętej decyzji. Jeśli zostało przyznane dofinansowanie, w�piśmie powinna znaleźć się informacja o jego wysokości. W przypadku decyzji negatywnej PCPR powinno poinformować nas o przyczynach odmownego załatwienia sprawy.

Kto ma pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania?
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają:
 1. osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 2. osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat,
 3. osoby niepełnosprawne w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
Jak wybrać odpowiedni ośrodek i organizatora turnusu?
Wybór ośrodka i organizatora turnusu zależy przede wszystkim od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz zaleceń lekarza. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest zobowiązane są do udzielania osobie niepełnosprawnej aktualnych informacji na temat ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych spełniających wymagane warunki oraz posiadających wymagane wpisy do rejestrów.

Pamiętajmy: organizatorzy turnusów mają obowiązek zrealizowania zakładanego programu zajęć indywidualnych, grupowych, a także muszą zagwarantować odpowiedni personel oraz stałą opiekę pielęgniarską. Zarówno ośrodki jak i organizatorzy turnusów podlegają kontroli wojewody lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.�
Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: ebon.mpips.gov.pl

Czy możliwe jest otrzymanie dofinansowania na pobyt na turnusie wraz z opiekunem?
Dzieci i młodzież niepełnosprawna do 16 roku życia, a także osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo posiadające orzeczenie równoważne) mogą otrzymać dofinansowanie kosztu wyjazdu na turnus wraz z opiekunem, pod warunkiem że:
 • lekarz uzasadni we wniosku konieczności pobytu opiekuna,
 • opiekun nie będzie na tym turnusie pełnił funkcji członka kadry,
 • opiekun nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • opiekun ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej wspólnie z nią zamieszkującym.
O jakie maksymalne kwoty dofinansowania można się ubiegać?
 • w wysokości 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • w wysokości 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • w wysokości 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • w wysokości 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
Jeśli w danym roku PCPR nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, wysokość dofinansowania może zostać pomniejszona o maksymalnie 20% z kwoty dofinansowania. Dodatkowo PCPR może zdecydować o innych ograniczeniach, jak np. zasada przyznawania dofinansowania dorosłym osobom niepełnosprawnym nie częściej niż raz na dwa lata.

W szczególnych przypadkach,
jak np. trudna sytuacja życiowa osoby niepełnosprawnej - dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

.
.
linki sponsorowane, reklamy
sztafeta - KOLAGEN_cito badminton - KOLAGEN_cito produkty dla biegaczy - KOLAGEN_cito bolące kości - KOLAGEN_cito na kości - KOLAGEN_cito dla kobiet dbających o zdrowie - KOLAGEN_cito redukcja zmarszczek - KOLAGEN_cito bieganie - KOLAGEN_cito dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe sprint - Dezodorant_SuperDeo windsurfing - Dezodorant_SuperDeo najskuteczniejszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo baseball - Dezodorant_SuperDeo narty wodne - Dezodorant_SuperDeo dobry dezodorant - Dezodorant_SuperDeo żużel - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.