Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Marii, Wirginii Środa 8. Grudnia 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
linki sponsorowane, reklamy
ZALDIAR
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Paracetamol + Tramadol
Forma leku
Forma leku
tabletki powlekane
Zawartość
Zawartość
1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg tramadolu i 325 mg paracetamolu.
Sposób działania
Sposób działania
Preparat jest połączeniem dwóch substancji przeciwbólowych. Tramadol należy do opioidowych leków przeciwbólowych o działaniu ośrodkowym. Określa się go jako czystego, niewybiórczo działającego agonistę receptorów opioidowych m, d i k , ze szczególnym powinowactwem do receptora m. Inne mechanizmy działania przeciwbólowego, to hamowanie neuronalnego wychwytu noradrenaliny oraz ułatwianie uwalniania serotoniny. Tramadol działa również przeciwkaszlowo. W przeciwieństwie do morfiny tramadol stosowany w zalecanych dawkach nie hamuje czynności układu oddechowego. Nie zaburza również motoryki przewodu pokarmowego. Wpływ tramadolu na układ krążenia jest zazwyczaj niewielki. Siła działania tramadolu jest określana na 1/10 do 1/6 siły morfiny. Paracetamol jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Jest metabolitem fenacetyny. Hamuje syntezę prostaglandyn w OUN poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. W wyniku tego dochodzi do zmniejszenia wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co zaznacza się podwyższeniem progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu jest odpowiedzialne za działanie przeciwgorączkowe paracetamolu. Paracetamol nie hamuje syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Czas działania przeciwbólowego wynosi 4-6 h, a działania przeciwgorączkowego 6-8 h.
Wskazania
Wskazania
Objawowe leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu, który nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
W celu uniknięcia przedawkowania przed zastosowaniem należy sprawdzić czy inne przyjmowane jednocześnie leki nie zawierają paracetamolu lub tramadolu. Preparatu nie należy stosować w leczeniu uzależnienia od opioidow, gdyż, mimo że tramadol, wchodzący w skład preparatu jest agonistą receptorów opioidowych, nie znosi objawów odstawiennych. U pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach opisywano występowanie drgawek. Prawdopodobieństwo wystąpienia drgawek jest większe u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek, np. przyjmujących równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy, szczególnie: z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, przeciwdepresyjne, neuroleptyki, ośrodkowo i miejscowo działające leki przeciwbólowe . Pacjenci z padaczką lub drgawkami w wywiadzie oraz osoby podatne na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego mogą być leczone tramadolem wyłącznie, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy pić alkoholu podczas leczenia tramadolem. Należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu: u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej; nie należy spożywać alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególnie ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol. Stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów uzależnionych od opioidów, pacjentów po urazach głowy, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii, ośrodkowymi lub obwodowymi zaburzeniami oddechowymi, zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na opioidy. Długotrwałe stosowanie tramadolu może spowodować uzależnienie psychiczne i fizyczne. U pacjentów z tendencją do nadużywania leków lub występowania uzależnień leczenie powinno być krótkotrwałe i ściśle kontrolowane przez lekarza. W pojedynczej pracy opisano, że zastosowanie tramadolu podczas znieczulenia ogólnego enfluranem i podtlenkiem azotu nasiliło wspomnienia śródoperacyjne. Do czasu wyjaśnienia powyższego działania należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy. Podczas stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego: (nieczęste) nadciśnienie tętnicze, uczucie kołatania serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego: zawroty głowy, senność, silne bóle głowy, rzadziej drżenie, mimowolne skurcze mięśni, zaburzenia czucia, szumy uszne, ataksja, drgawki. Zaburzenia psychiczne: splątanie, zmienność nastrojów (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu, depresja, omamy, koszmary senne, niepamięć, (rzadko) uzależnienie od leku. Zaburzenia widzenia: nieostre widzenie. Zaburzenia układu oddechowego: duszność. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia, zaburzenia połykania, smoliste stolce. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności aminotransferaz. Reakcje skórne i alergiczne: nadmierne pocenie, świąd, reakcje skórne (na przykład wysypka, pokrzywka). Zaburzenia układu moczowego: albuminuria, zaburzenia w oddawaniu moczu (bolesne oddawanie moczu i zaleganie moczu). Zaburzenia dotyczące całego ciała: dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Stwierdzona nadwrażliwość na tramadol, inne opioidowe leki przeciwbólowe, paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; * ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, w tym opioidami lub lekami psychotropowymi. * U pacjentów, którzy zażywają lub w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie preparatem zażywali inhibitory MAO; * ciężka niewydolność oddechowa; * niewydolność wątroby; * ciężka niewydolność nerek; * ciąża i okres karmienia piersią; * nie poddająca się leczeniu padaczka; * równoczesne stosowanie leków o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, np. nalbufiny, buprenorfiny, pentazocyny. * Preparatu nie należy stosować w leczeniu uzależnienia od opioidow.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Należy natychmiast umieścić pacjenta w oddziale specjalistycznym. Podtrzymywać czynność układu krążenia i oddychania. Należy chronić pacjenta przed utratą ciepła. Należy zastosować opróżnienie żołądka poprzez wywołanie wymiotów (u pacjenta przytomnego) lub płukanie żołądka, jeśli od momentu przyjęcia nie upłynęła 1 h. Przed rozpoczęciem leczenia, należy pobrać krew w celu oznaczenia stężeń paracetamolu i tramadolu w surowicy krwi i wykonania prób wątrobowych. Aktywność enzymów wątrobowych w surowicy krwi (AspAT, AlAT) należy oznaczyć na początku leczenia i powtarzać oznaczanie, co 24 h. Zazwyczaj obserwuje się zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, a wartości powracają do prawidłowych po 1-2 tyg. Odtrutką w przypadku zahamowania oddychania jest nalokson. W badaniach na zwierzętach nalokson miał niekorzystny wpływ na drgawki, spowodowane tramadolem, dlatego w przypadku ich wystąpienia należy podać dożylnie diazepam.
Dawkowanie
Dawkowanie
Stosować najmniejszą dawkę, która znosi ból. Dorośli i dzieci powyżej 15 lat: 1-2 tabl., co 4-6 h. Nie stosować więcej niż 8 tabl./dobę. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat zaleca się wydłużenie odstępów między kolejnymi dawkami do 9 h. Stosowanie preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min.) jest przeciwwskazane. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny od 10 do 30 ml/min), należy dwukrotnie wydłużyć odstępy między kolejnymi dawkami (przyjmować co 12 h). U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby można rozważyć ostrożne stosowanie preparatu, pod warunkiem wydłużenia odstępów pomiędzy poszczególnymi dawkami. U pacjentów z niewydolnością wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Leki przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania z tramadolem. Inhibitory MAO - ze względu na ryzyko wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń czynności układu nerwowego i oddechowego (zespołu serotoninowego). Opioidowe leki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno - antagonistycznym, np. buprenorfina, nalbuflna, pentazocyna - ze względu na możliwość osłabienia działania przeciwbólowego poprzez kompetycyjne blokowanie receptorów oraz ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z następującymi lekami: karbamazepiną - ze względu na możliwość osłabienia siły i czasu działania przeciwbólowego tramadolu, spowodowane zmniejszeniem stężenia tramadolu w surowicy krwi. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z tramadolem: innych opioidów (w tym preparatów hamujących kaszel i stosowanych w leczeniu zespołu odstawiennego), benzodiazepin, barbituranów - ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń oddechowych, zagrażających życiu w przypadku przedawkowania. Innych leków działających hamująco na OUN, w tym innych opioidów, leków przeciwlękowych, nasennych, neuroleptyków, leków przeciwdepresyjnych wykazujących działanie sedatywne, leków blokujących receptor histaminowy H1, ośrodkowo działających leków przeciwnadcisnieniowych, baklofenu - ze względu na możliwość wystąpienia nadmiernego hamowania czynności OUN. Leków obniżających próg drgawkowy, takich jak: leki przeciwdepresyjne hamujące wychwyt zwrotny serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki (prometazyna). Równoczesne stosowanie tramadolu z tymi lekami może zwiększyć ryzyko wystąpienia drgawek. Selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i tryptanów ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Leków hamujących cytochrom CYP3A4 (jak ketokonazol, erytromycyna) ze względu na możliwość hamowania metabolizmu tramadolu (N-demetylacji i prawdopodobnie także dalszej przemiany O-demetylowanego metabolitu), jakkolwiek praktycznego znaczenia tej interakcji nie badano. Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny, wydłużając czas krwawienia i zwiększając ryzyko krwotoków. Stosowanie paracetamolu jednocześnie z zydowudyną (AZT) może nasilić toksyczne działanie zydowudyny na szpik. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, np.: ryfampicyny, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Jednoczesne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Stosowanie paracetamolu z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Paracetamol wydłuża T0,5 chloramfenikolu i w przypadku wielokrotnego stosowania nasila jego toksyczność. Metoklopramid przyspiesza, a leki cholinolityczne opóźniają wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Spożywanie alkoholu podczas leczenia paracetamolem może prowadzić do niewydolności wątroby, spowodowanej martwicą komórek wątrobowych. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczania stężenia glukozy).
Uwagi
Uwagi
Tabletki przyjmować w całości, popijając płynem. Tabletek nie należy dzielić ani rozgryzać.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
wzmocnij stawy na nartach naturalny kolagen aerobik szachy dla biegaczy górskie spływy kajakowe najskuteczniejszy kolagen gęstsze włosy zioła w cukierkach - szałwia dla sedniorów - szałwia ziołowe produkty - szałwia cukierki z ziołami - szałwia ziołowe produkty - szałwia na urlopie szałwia ziołowe produkty szałwia w aptekach - szałwia w aptekach - aronia dla całej rodziny - aronia w zielarniach - aronia nowości z apteki - aronia właściwości aronii ziołowe specjały - aronia zioła w cukierkach - aronia ziołowe wspomaganie - aronia ładne paznokcie produkty z pokrzywy nowości - pokrzywa dla sedniorów - pokrzywa co dobrego - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa produkty na odporność - pokrzywa na wzmocnienie - pokrzywa na odporność - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir żeńszeń imbir - cukierki w zielarniach - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir w aptekach - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir co dobrego - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej nowości - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - czarny bez dla sedniorów - czarny bez cukierki z ziołami - czarny bez cukierki czarny bez - cukierki co dobrego - czarny bez dla sedniorów - czarny bez nowości z apteki - czarny bez produkty na odporność - czarny bez co dobrego - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe produkty z głogu w aptekach - głóg, głogowe zielarnia - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe co dobrego - melisa produkty na odporność - melisa przeciw stresowi - melisa przeciw stresowi - melisa w zielarniach - melisa cukierki z ziołami - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe na odporność - melisa produkty z waleriany na odporność - waleriana cukierki z ziołami - waleriana apteka - waleriana przeciw stresowi - waleriana nowości z zielarni - waleriana produkty z waleriany w aptekach - waleriana bieganie skoki ze spadochronem aerobik renomowany dezodorant surfing skoki narciarskie dobry dezodorant naturalny dezodorant
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.