Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Franciszka, Zdzisława Środa 29. Stycznia 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
ZALDIAR
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Paracetamol + Tramadol
Forma leku
Forma leku
tabletki powlekane
Zawartość
Zawartość
1 tabl. powl. zawiera 37,5 mg tramadolu i 325 mg paracetamolu.
Sposób działania
Sposób działania
Preparat jest połączeniem dwóch substancji przeciwbólowych. Tramadol należy do opioidowych leków przeciwbólowych o działaniu ośrodkowym. Określa się go jako czystego, niewybiórczo działającego agonistę receptorów opioidowych m, d i k , ze szczególnym powinowactwem do receptora m. Inne mechanizmy działania przeciwbólowego, to hamowanie neuronalnego wychwytu noradrenaliny oraz ułatwianie uwalniania serotoniny. Tramadol działa również przeciwkaszlowo. W przeciwieństwie do morfiny tramadol stosowany w zalecanych dawkach nie hamuje czynności układu oddechowego. Nie zaburza również motoryki przewodu pokarmowego. Wpływ tramadolu na układ krążenia jest zazwyczaj niewielki. Siła działania tramadolu jest określana na 1/10 do 1/6 siły morfiny. Paracetamol jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Jest metabolitem fenacetyny. Hamuje syntezę prostaglandyn w OUN poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. W wyniku tego dochodzi do zmniejszenia wrażliwości na działanie takich mediatorów jak kininy i serotonina, co zaznacza się podwyższeniem progu bólowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu jest odpowiedzialne za działanie przeciwgorączkowe paracetamolu. Paracetamol nie hamuje syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Czas działania przeciwbólowego wynosi 4-6 h, a działania przeciwgorączkowego 6-8 h.
Wskazania
Wskazania
Objawowe leczenie bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu, który nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
W celu uniknięcia przedawkowania przed zastosowaniem należy sprawdzić czy inne przyjmowane jednocześnie leki nie zawierają paracetamolu lub tramadolu. Preparatu nie należy stosować w leczeniu uzależnienia od opioidow, gdyż, mimo że tramadol, wchodzący w skład preparatu jest agonistą receptorów opioidowych, nie znosi objawów odstawiennych. U pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach opisywano występowanie drgawek. Prawdopodobieństwo wystąpienia drgawek jest większe u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek, np. przyjmujących równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy, szczególnie: z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, przeciwdepresyjne, neuroleptyki, ośrodkowo i miejscowo działające leki przeciwbólowe . Pacjenci z padaczką lub drgawkami w wywiadzie oraz osoby podatne na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego mogą być leczone tramadolem wyłącznie, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy pić alkoholu podczas leczenia tramadolem. Należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu: u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej; nie należy spożywać alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. Szczególnie ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol. Stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów uzależnionych od opioidów, pacjentów po urazach głowy, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii, ośrodkowymi lub obwodowymi zaburzeniami oddechowymi, zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na opioidy. Długotrwałe stosowanie tramadolu może spowodować uzależnienie psychiczne i fizyczne. U pacjentów z tendencją do nadużywania leków lub występowania uzależnień leczenie powinno być krótkotrwałe i ściśle kontrolowane przez lekarza. W pojedynczej pracy opisano, że zastosowanie tramadolu podczas znieczulenia ogólnego enfluranem i podtlenkiem azotu nasiliło wspomnienia śródoperacyjne. Do czasu wyjaśnienia powyższego działania należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy. Podczas stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego: (nieczęste) nadciśnienie tętnicze, uczucie kołatania serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego: zawroty głowy, senność, silne bóle głowy, rzadziej drżenie, mimowolne skurcze mięśni, zaburzenia czucia, szumy uszne, ataksja, drgawki. Zaburzenia psychiczne: splątanie, zmienność nastrojów (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu, depresja, omamy, koszmary senne, niepamięć, (rzadko) uzależnienie od leku. Zaburzenia widzenia: nieostre widzenie. Zaburzenia układu oddechowego: duszność. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia, zaburzenia połykania, smoliste stolce. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności aminotransferaz. Reakcje skórne i alergiczne: nadmierne pocenie, świąd, reakcje skórne (na przykład wysypka, pokrzywka). Zaburzenia układu moczowego: albuminuria, zaburzenia w oddawaniu moczu (bolesne oddawanie moczu i zaleganie moczu). Zaburzenia dotyczące całego ciała: dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Stwierdzona nadwrażliwość na tramadol, inne opioidowe leki przeciwbólowe, paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; * ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, w tym opioidami lub lekami psychotropowymi. * U pacjentów, którzy zażywają lub w ciągu 14 dni poprzedzających leczenie preparatem zażywali inhibitory MAO; * ciężka niewydolność oddechowa; * niewydolność wątroby; * ciężka niewydolność nerek; * ciąża i okres karmienia piersią; * nie poddająca się leczeniu padaczka; * równoczesne stosowanie leków o działaniu agonistyczno-antagonistycznym, np. nalbufiny, buprenorfiny, pentazocyny. * Preparatu nie należy stosować w leczeniu uzależnienia od opioidow.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Należy natychmiast umieścić pacjenta w oddziale specjalistycznym. Podtrzymywać czynność układu krążenia i oddychania. Należy chronić pacjenta przed utratą ciepła. Należy zastosować opróżnienie żołądka poprzez wywołanie wymiotów (u pacjenta przytomnego) lub płukanie żołądka, jeśli od momentu przyjęcia nie upłynęła 1 h. Przed rozpoczęciem leczenia, należy pobrać krew w celu oznaczenia stężeń paracetamolu i tramadolu w surowicy krwi i wykonania prób wątrobowych. Aktywność enzymów wątrobowych w surowicy krwi (AspAT, AlAT) należy oznaczyć na początku leczenia i powtarzać oznaczanie, co 24 h. Zazwyczaj obserwuje się zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, a wartości powracają do prawidłowych po 1-2 tyg. Odtrutką w przypadku zahamowania oddychania jest nalokson. W badaniach na zwierzętach nalokson miał niekorzystny wpływ na drgawki, spowodowane tramadolem, dlatego w przypadku ich wystąpienia należy podać dożylnie diazepam.
Dawkowanie
Dawkowanie
Stosować najmniejszą dawkę, która znosi ból. Dorośli i dzieci powyżej 15 lat: 1-2 tabl., co 4-6 h. Nie stosować więcej niż 8 tabl./dobę. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat zaleca się wydłużenie odstępów między kolejnymi dawkami do 9 h. Stosowanie preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min.) jest przeciwwskazane. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny od 10 do 30 ml/min), należy dwukrotnie wydłużyć odstępy między kolejnymi dawkami (przyjmować co 12 h). U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby można rozważyć ostrożne stosowanie preparatu, pod warunkiem wydłużenia odstępów pomiędzy poszczególnymi dawkami. U pacjentów z niewydolnością wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Leki przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania z tramadolem. Inhibitory MAO - ze względu na ryzyko wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń czynności układu nerwowego i oddechowego (zespołu serotoninowego). Opioidowe leki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno - antagonistycznym, np. buprenorfina, nalbuflna, pentazocyna - ze względu na możliwość osłabienia działania przeciwbólowego poprzez kompetycyjne blokowanie receptorów oraz ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z następującymi lekami: karbamazepiną - ze względu na możliwość osłabienia siły i czasu działania przeciwbólowego tramadolu, spowodowane zmniejszeniem stężenia tramadolu w surowicy krwi. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z tramadolem: innych opioidów (w tym preparatów hamujących kaszel i stosowanych w leczeniu zespołu odstawiennego), benzodiazepin, barbituranów - ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń oddechowych, zagrażających życiu w przypadku przedawkowania. Innych leków działających hamująco na OUN, w tym innych opioidów, leków przeciwlękowych, nasennych, neuroleptyków, leków przeciwdepresyjnych wykazujących działanie sedatywne, leków blokujących receptor histaminowy H1, ośrodkowo działających leków przeciwnadcisnieniowych, baklofenu - ze względu na możliwość wystąpienia nadmiernego hamowania czynności OUN. Leków obniżających próg drgawkowy, takich jak: leki przeciwdepresyjne hamujące wychwyt zwrotny serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki (prometazyna). Równoczesne stosowanie tramadolu z tymi lekami może zwiększyć ryzyko wystąpienia drgawek. Selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i tryptanów ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Leków hamujących cytochrom CYP3A4 (jak ketokonazol, erytromycyna) ze względu na możliwość hamowania metabolizmu tramadolu (N-demetylacji i prawdopodobnie także dalszej przemiany O-demetylowanego metabolitu), jakkolwiek praktycznego znaczenia tej interakcji nie badano. Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny, wydłużając czas krwawienia i zwiększając ryzyko krwotoków. Stosowanie paracetamolu jednocześnie z zydowudyną (AZT) może nasilić toksyczne działanie zydowudyny na szpik. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, np.: ryfampicyny, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Jednoczesne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Stosowanie paracetamolu z inhibitorami MAO może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę. Paracetamol wydłuża T0,5 chloramfenikolu i w przypadku wielokrotnego stosowania nasila jego toksyczność. Metoklopramid przyspiesza, a leki cholinolityczne opóźniają wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Spożywanie alkoholu podczas leczenia paracetamolem może prowadzić do niewydolności wątroby, spowodowanej martwicą komórek wątrobowych. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczania stężenia glukozy).
Uwagi
Uwagi
Tabletki przyjmować w całości, popijając płynem. Tabletek nie należy dzielić ani rozgryzać.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
zabiegi plastyczne gimnastyka na narty szybownictwo rzut młotem gra w kręgle zapasy biegi na przełaj na przeziębienie szałwia w zielarniach - szałwia najlepsze zioła szałwia najlepsze na grypę szałwia przeziębienie leki szałwia cukierki szałwiowe szałwia częsty kaszel przyczyny szałwia ziołowe produkty - szałwia w zielarniach - aronia nowości z apteki - aronia nowości z apteki - aronia nowości z zielarni - aronia cukierki z ziołami - aronia ziołowe specjały - aronia aronia - cukierki dla sedniorów - aronia zioła - pokrzywa ładna skóra dla sedniorów - pokrzywa ładna cera nowości z apteki - pokrzywa zioła - pokrzywa nowości - pokrzywa dla sedniorów - pokrzywa ziołowe cukierki - żeńszeń imbir w aptekach - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru właściwości żeńszenia imbiru apteka - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir nowości z zielarni - żeńszeń imbir dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa cukierki czarny bez - cukierki właściwości czarnego bzu na odporność - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez zioła - czarny bez ziołowe produkty - czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez zielarnia - głóg, głogowe produkty z głogu ziołowe produkty - głóg, głogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe produkty z głogu na odporność - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe cukierki melisowe - cukierki przeciw stresowi - melisa dla sedniorów - melisa ziołowe wspomaganie - melisa dla sedniorów - melisa ziołowe wspomaganie - melisa co dobrego - melisa w zielarniach - melisa cukierki walerianowe - cukierki cukierki ziołowe - cukierki walerianowe w zielarniach - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe na wzmocnienie - waleriana dla sedniorów - waleriana ziołowe produkty - waleriana zielarnia - waleriana pchnięcie kulą szybownictwo najlepszy dezodorant akrobacje spadochronowe łyżwiarstwo skoki narciarskie zapasy jazda na rolkach
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook