Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Wincentego, Anastazji Środa 22. Stycznia 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
TANATRIL
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Imidapril
Forma leku
Forma leku
tabletki 5, 10, 20 mg
Zawartość
Zawartość
1 tabl. zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg chlorowodorku imidaprilu.
Sposób działania
Sposób działania
Lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Działanie przeciwnadciśnieniowe związane jest z hamowaniem przez imidapril układu renina-angiotensyna-aldosteron w osoczu. Zmniejszenie aktywności konwertazy angiotensyny II powoduje zmniejszenie działania kurczącego angiotensyny na naczynia krwionośne oraz zwiększa aktywność bradykininy co prowadzi m.in. do zmniejszenia oporu obwodowego. Podawanie imidaprilu chorym na nadciśnienie prowadzi do obniżania ciśnienia krwi w pozycji siedzącej, leżącej na plecach i stojącej w przybliżeniu w takim samym stopniu, bez odruchowej tachykardii. Najsilniejsze działanie przeciwnadciśnieniowe obserwowano po 6-8 h od podania leku. Uzyskanie optymalnego obniżenia ciśnienia krwi u niektórych chorych może wymagać kilku tyg. leczenia. Przeciwnadciśnieniowe działanie utrzymuje się w czasie długotrwałego leczenia. Nagłe odstawienie imidaprilu nie powoduje nagłego wzrostu ciśnienia krwi. Po podaniu doustnym imidapril szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i osiąga swoje max. stężenie w osoczu w ciągu 2 h. Wchłanianie wynosi około 70% podanej dawki. T0,5 wynosi 2 h. Imidapril jest metabolizowany w wątrobie do aktywnego metabolitu, imidaprilatu. Stężenie imidaprilatu w osoczu zmniejsza się dwufazowo z początkowym T0,5 około 7-9 h i końcowym T0,5 ponad 24 h.
Wskazania
Wskazania
Leczenie nadciśnienia samoistnego.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością serca, niewydolnością nerek u osób w podeszłym wieku ze zwężeniem aorty/kardiomiopatią przerostową, z zaburzeniami równowagi wodno - elektrolitowej. U pacjentów leczonych lekami moczopędnymi (wysokie dawki diuretyków pętlowych), stosujących dietę z ograniczeniem soli, dializowanych, z biegunką i/lub wymiotami, niedoborem sodu we krwi, tak jak w przypadku innych IKA II może wystąpić objawowe niedociśnienie krwi po podaniu pierwszej dawki leku. U chorych z hiperkaliemią, zwłaszcza z zaburzeniem czynności nerek i/lub serca, nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków oszczędzających potas. Ze względu na możliwość zwiększonego ryzyka wystąpienia reakcji anafilaktycznej nie stosować imidaprilu u pacjentów hemodializowanych przy pomocy błon poliakrylonitrylowych oraz u pacjentów poddawanych zabiegom aferezy LDL z siarczanem dekstranu. U chorych nadwrażliwych na jad owadów przed zabiegiem odczulania należy przerwać leczenie imidaprilem. Przy prowadzeniu pojazdów i obsługiwaniu maszyn należy brać pod uwagę, że podczas leczenia imidaprilem mogą czasami wystąpić zawroty głowy lub uczucie nadmiernego zmęczenia. Nie przeprowadzono badań nad wpływem imidaprilu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
W pewnych grupach ryzyka po rozpoczęciu leczenia lub zwiększeniu dawki może wystąpić ciężkie niedociśnienie, objawiające się m.in.: zawrotami głowy, uczuciem nadmiernego osłabienia, zaburzeniami widzenia, rzadziej zaburzeniami świadomości (omdlenia). W pojedynczych przypadkach udowodniono związek miedzy hipotonią i wystąpieniem częstoskurczu lub innych rodzajów niemiarowości serca, uczucia kołatania serca, dławicy piersiowej, zawału mięśnia sercowego, przejściowych ataków niedokrwiennych (TIA) i krwotoku do mózgu. Niewydolność nerek może czasami wystąpić lub ulec nasileniu. Przy stosowaniu innych IKA odnotowano ostrą niewydolność nerek. Udokumentowane zostało, że IKA u pewnej liczby chorych wywołują kaszel, jednakże imidapril wywołuje je rzadziej ze względu na niższe powinowactwo do układu kalikreina-kinina. Rzadziej może wystąpić duszność, zapalenie zatok, zapalenie śluzówek, zapalenie języka, zapalenie oskrzeli, skurcz oskrzeli i obrzęk naczynioruchowy górnych dróg oddechowych, twarzy, warg, języka, głośni, krtani. Sporadycznie odnotowywano biegunkę i nudności, objawy dyspeptyczne, uczucie suchości w ustach, żółtaczkę cholestatyczną, zapalenie wątroby, zapalenie trzustki i niedrożność jelit. Rzadko odnotowywano wysypkę, swędzenie, wypryski i pokrzywkę. Dla IKA odnotowano przypadki rumienia wielopostaciowego, zespołu Steven-Johnson'a, toksycznej rozpływnej epidermolizy, wysypki łuszczycopodobnej i łysienia. Objawom skórnym może towarzyszyć gorączka, mięśniobóle, bóle stawów, eozynofilia i/lub zwiększone miano przeciwciał przeciwjądrowych (ANA). Sporadycznie odnotowywano zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, uczucie nadmiernego zmęczenia, depresję, zaburzenia snu, zaburzenia czucia, impotencję, zaburzenia równowagi, dezorientację, szumy uszne, zaburzenia widzenia, ból głowy i zaburzenia odczuwania smaku. Może wystąpić zwiększenie stężenia potasu, mocznika i kreatyniny w surowicy, zwłaszcza w przypadku niewydolności nerek. U kilku chorych odnotowano spadki stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu i liczby płytek krwi oraz krwinek białych, a także zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, fosfokinazy kreatyniny w surowicy (CPK), stężenia bilirubiny. W pojedynczych przypadkach może wystąpić agranulocytoza lub niedokrwistość aplastyczna. U chorych z niedoborem wrodzonym glukozo-6-fosfatazy (G-6-PDH) pod wpływem innych IKA odnotowano pojedyncze przypadki niedokrwistości hemolitycznej.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na imidapril lub inny IKA, obrzęk naczynioruchowy związany z uprzednim leczeniem IKA, dziedziczny lub samoistny obrzęk naczynioruchowy, ciąża, karmienie piersią, nadciśnienie tętnicze naczyniowo-nerkowe, niewydolność nerek z lub bez hemodializy (klirens kreatyniny <10 ml/min).
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawy przedawkowania to: * ciężkie niedociśnienie, * wstrząs, * bradykardia, * zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej * niewydolność nerek. Należy kontrolować stężenia elektrolitów i kreatyniny w surowicy. Sposób leczenia przedawkowania należy dostosować do rodzaju i nasilenia objawów. W krótkim czasie od przedawkowania (około 30 min) skuteczne może być wykonanie płukania żołądka, podanie środków adsorpcyjnych i siarczanu sodu w celu usunięcia preparatu lub opóźnienia jego wchłaniania. W przypadku przedawkowania leku i wystąpienia niedociśnienia należy zwiększyć objętość krwi krążącej podając we wlewie dożylnym 0,9% roztwór chlorku sodu. Bradykardię lub inne zaburzenia związane z nadmiernym napięciem nerwu błędnego należy leczyć podawaniem atropiny. W przypadkach, gdy leczenie farmakologiczne bradykardii jest nieskuteczne, należy zastosować elektrostymulację serca. Imidapril i imidaprilat można usunąć w czasie hemodializy. Nie należy stosować wysokoprzepływowych błon poliakrylonitrylowych.
Dawkowanie
Dawkowanie
Doustnie. Dorośli: leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg raz na dobę. Jeżeli po co najmniej 3-ch tyg. leczenia nie uzyska się optymalnej kontroli ciśnienia krwi, dawkę dobową należy zwiększyć do 10 mg. U większości pacjentów najmniejsza dawka skuteczna wynosi 10 mg podawana raz na dobę. U niewielkiej liczby chorych może być konieczne zwiększenie dawki dobowej do 20 mg (zalecana dawka max.), lub należy rozważyć leczenie skojarzone z lekiem moczopędnym. Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat). Zalecana początkowa dawka wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawki należy dostosować do skuteczności leczenia u konkretnego pacjenta. Zalecana dawka max. wynosi 10 mg raz na dobę. Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek w zależności od klirensu kreatyniny. U pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym od 30 ml/min do 80 ml/min zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg. U pacjentów z klirensem kreatyniny od 10 ml/min do 29 ml/min imidaprilu nie należy stosować. U pacjentów, u których klirens kreatyniny jest <10 ml/min, lek jest przeciwwskazany. Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem objawowej hipotonii. U pacjentów z zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej, nadciśnieniem i niewydolnością serca leczonych IKA występuje zwiększone ryzyko objawowego niedociśnienia. Przed rozpoczęciem leczenia należy usunąć zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i (jeśli jest to możliwe) odstawić lek moczopędny 2 lub 3 dni przed podaniem pierwszej dawki IKA. Jeżeli nie jest to możliwe, początkowa dawka imidaprilu powinna wynosić 2,5 mg. Pacjenci z wysokim ryzykiem wystąpienia ciężkiego, objawowego niedociśnienia po pierwszej dawce, powinni być monitorowani medycznie przez 6-8 h po podaniu pierwszej dawki oraz po każdym zwiększeniu dawki imidaprilu lub leku moczopędnego w przypadku leczenia skojarzonego. Dawka początkowa powinna wynosić 2,5 mg. Takie same zasady w dawkowaniu należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, z dławicą piersiową i niewydolnością tętnic zaopatrujących mózg. Pacjenci ci należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu w przypadku znacznego niedociśnienia. Nie stosować u dzieci.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Nie stosować w okresie ciąży i okresie karmienia piersią. Przed rozpoczęciem leczenia imidaprilem należy stwierdzić, że pacjentka nie jest w ciąży a w przypadku stwierdzenia ciąży w czasie leczenia, preparat należy natychmiast odstawić i zmienić sposób leczenia nadciśnienia. Niemowlęta, których matki w jakimkolwiek okresie ciąży stosowały IKA, powinny być ściśle obserwowane w kierunku niedociśnienia, oligurii i hiperkaliemii. Kobiety leczone imidaprilem lub innymi IKA nie powinny karmić piersią, gdyż IKA mogą przenikać do mleka matki, a ich wpływ na niemowlę nie został zbadany.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Jednoczesne podawanie imidaprilu z niektórymi grupami leków nasila jego działanie przeciwnadciśnieniowe. Leki moczopędne (należy zmniejszyć dawkę imidaprilu lub jeśli jest to możliwe odstawić lek moczopędny, lub zmniejszyć jego dawkę). Leki przeciwnadciśnieniowe, alkohol, niektóre leki stosowane w czasie znieczulenia ogólnego - przy stosowaniu narkotycznych leków przeciwbólowych, narkotyków, leków przeciwpsychotycznych może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne. Przeciwnadciśnieniowe działanie imidaprilu może być osłabione po podaniu: ryfampicyny (obniża w osoczu stężenie imidaprilatu, aktywnego metabolitu imidaprilu), preparatów przeciw nadkwaśności (mogą zmniejszać biodostępność imidaprilu), leków sympatykomimetycznych. Allopurinol i inne IKA, cytostatyki, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo, prokainamid wskazują na zwiększone ryzyko leukopenii. Jednoczesne podawanie imidaprilu z litem może zmniejszać wydalanie litu. W przypadku innych IKA potwierdzono, że ich stosowanie równocześnie z NLPZ może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe IKA, zwiększać stężenie potasu w surowicy i zaburzać czynność nerek. IKA mogą zwiększać wrażliwość tkanek na działanie insuliny. W efekcie tego, może wystąpić objawowa hipoglikemia u pacjentów przyjmujących insulinę lub doustne środki przeciwcukrzycowe równocześnie z imidaprilem.
Uwagi
Uwagi
Lek przyjmować raz na dobę, zwykle o tej samej porze, 15 min przed posiłkiem. Dieta bogatotłuszczowa znacznie zmniejsza wchłanianie leku. Leczenie dawką początkową trwa zwykle około 3 tyg. O sposobie odstawienia leku decyduje lekarz zalecając zwykle stopniowe zmniejszenie dawki.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
zatrzymaj czas wzmocnienie dziąseł i zębów ładne paznokcie wstydliwe zmarszczki menopauza szybownictwo dżudo dobre produkty z kolagenem gdy boli gardło szałwia zioła w cukierkach - szałwia ziołowe produkty szałwia ziołowe wspomaganie - szałwia na kaszel szałwia gdy boli gardło szałwia dla sedniorów - szałwia ładny głos szałwia ziołowe cukierki - aronia ziołowe specjały - aronia zioła - aronia w aptekach - aronia zielarnia - aronia nowości z apteki - aronia dla całej rodziny - aronia w aptekach - aronia cukierki ziołowe - pokrzywa dla całej rodziny - pokrzywa wzmocnienie organizmu nowości z zielarni - pokrzywa ziołowe specjały - pokrzywa wzmocnienie organizmu cukierki z ziołami - pokrzywa dla sedniorów - pokrzywa ziołowe cukierki - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir produkty na odporność - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir żeńszeń imbir - cukierki produkty na odporność - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir apteka - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa apteka - czarny bez zioła - czarny bez co dobrego - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez ziołowe produkty - czarny bez ziołowe specjały - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe nowości - melisa ziołowe specjały - melisa na wzmocnienie - melisa w zielarniach - melisa dla sedniorów - melisa dla sedniorów - melisa nowości - melisa przeciw stresowi - melisa ziołowe cukierki - cukierki walerianowe apteka - waleriana zioła w cukierkach - waleriana przeciw stresowi - waleriana ziołowe produkty - waleriana zioła w cukierkach - waleriana produkty z waleriany zioła w cukierkach - waleriana dżudo produkty dla piłkarzy wędkarstwo maraton jazda na snowboardzie squash siatkówka sprint
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook