Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Marcelego, Bonawentury Wtorek 14. Lipca 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
SOLIAN
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Amisulpridum
Forma leku
Forma leku
tabletki 200 mg, tabletki powlekane 400 mg
Zawartość
Zawartość
1 tabl. zawiera 200 mg amisulprydu. 1 tabl. powl. zawiera 400 mg amisulprydu.
Sposób działania
Sposób działania
Amisulpryd wiąże się wybiórczo z receptorami dopaminergicznymi podtypu D2 i D3, do których wykazuje duże powinowactwo. Nie wykazuje natomiast powinowactwa do receptorów podtypów D1, D4 i D5. W przeciwieństwie do klasycznych, jak i nietypowych neuroleptyków, amisulpryd nie wykazuje powinowactwa do receptorów serotoninowych, a-adrenergicznych, histaminergicznych H1, ani cholinergicznych.
Wskazania
Wskazania
Amisulpryd stosowany jest w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia) i/lub objawami negatywnymi (takimi jak: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i socjalne), w tym także u chorych z przewagą objawów negatywnych.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Możliwe jest wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego z takimi objawami jak hipertermia, sztywność mięśni, zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego oraz zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej w surowicy. W przypadku wystąpienia objawów zespołu należy przerwać podawanie amisulprydu. Amisulpryd powoduje zależne od dawki wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG. Działanie to, które może zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich komorowych zaburzeń rytmu serca, takich jak torsades de pointes, jest nasilone w przypadku współistniejącej bradykardii, hipokaliemii oraz w przypadku wrodzonego lub nabytego wydłużonego odstępu QT (podczas jednoczesnego stosowania leków, które powodują wydłużenie odstępu QT). Jeśli stan kliniczny pacjenta na to pozwala, to przed zastosowaniem amisulprydu, wskazane jest upewnić się, czy nie występują jakiekolwiek czynniki, które mogą sprzyjać wystąpieniu tego typu zaburzeń rytmu serca. Są to: bradykardia (poniżej 55 uderzeń/min.), hipokaliemia, wrodzone wydłużenie odstępu QT, stosowane obecnie leki, które mogą powodować znaczną bradykardię (poniżej 55 uderzeń/min.), hipokaliemię, zwolnienie przewodzenia w mięśniu sercowym lub wydłużenie odstępu QT. U pacjentów wymagających długotrwałego leczenia neuroleptykami, należy wykonać badanie EKG jako część wstępnej oceny stanu klinicznego. Amisulpryd jest wydalany z organizmu przez nerki. W przypadkach niewydolności nerek dawkę leku należy zmniejszyć. Amisulpryd może obniżać próg drgawkowy, zatem pacjenci z padaczką w wywiadzie powinni być uważnie obserwowani w czasie leczenia tym lekiem. U pacjentów w podeszłym wieku amisulpryd, podobnie jak inne neuroleptyki, należy stosować ze szczególną ostrożnością z uwagi na możliwość wystąpienia spadków ciśnienia tętniczego oraz nadmiernego uspokojenia. Podobnie jak w przypadku innych preparatów o działaniu antydopaminergicznym należy zachować szczególną ostrożność w razie stosowania amisulprydu u pacjentów z chorobą Parkinsona, gdyż lek ten może nasilać objawy choroby. Amisulpryd może być stosowany tylko wówczas, gdy leczenie neuroleptykiem jest niezbędne. Z powodu zawartości laktozy lek jest przeciwwskazany u pacjentów z wrodzoną galaktozemią, zespołem złego wchłaniania glukozy lub galaktozy albo z niedoborem laktazy. Należy poinformować kierowców i operatorów maszyn o ryzyku wystąpienia senności podczas stosowania leku.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Często: bezsenność, niepokój, pobudzenie; mogą wystąpić objawy pozapiramidowe (drżenie i wzmożone napięcie mięśniowe, zwiększenie wydzielania śliny, akatyzja, hipokineza). Objawy te po stosowaniu podtrzymujących dawek leku mają zazwyczaj umiarkowane nasilenie i są częściowo przemijające, bez przerywania podawania amisulprydu, po zastosowaniu leku przeciw parkinsonizmowi. Częstość występowania objawów pozapiramidowych zwiększa się wraz ze stosowaniem większych dawek leku i jest bardzo mała w przypadku leczenia pacjentów z przeważającymi negatywnymi objawami dawkami 50-300 mg/dobę. Podczas badań klinicznych, u pacjentów leczonych amisulprydem wykazano mniejszą częstość objawów pozapiramidowych niż w przypadku zastosowania haloperydolu. Rzadko: senność w ciągu dnia. Bardzo rzadko: może wystąpić ostra dystonia (spazmatyczny kręcz szyi, napady wejrzeniowe, szczękościsk), która ustępuje bez przerywania leczenia amisulprydem po zastosowaniu antycholinergicznego leku przeciw parkinsonizmowi; zwłaszcza po długotrwałym leczeniu mogą wystąpić późne dyskinezy charakteryzujące się mimowolnymi ruchami przede wszystkim języka i/lub mięśni twarzy. Podawanie antycholinergicznych leków przeciw parkinsonizmowi jest w tych przypadkach nieskuteczne, a nawet może powodować nasilenie objawów; napady drgawkowe; przypadki złośliwego zespołu neuroleptycznego. Zaburzenia hormonalne i metaboliczne. Często: zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy krwi. Jest to zjawisko przemijające, ustępujące po zaprzestaniu stosowania preparatu. Hiperprolaktynemia może powodować mlekotok, zatrzymanie miesiączki, ginekomastię, obrzmienie piersi, zmniejszenie libido, impotencję, oziębłość płciową; zwiększenie masy ciała. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Rzadko: zaparcia, nudności, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Zaburzenia serca. Bardzo rzadko: występowanie niedociśnienia i bradykardii; przypadki wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG i bardzo rzadkie przypadki wystąpienia torsades de pointes. Zaburzenia wątroby. Bardzo rzadko: opisywano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, szczególnie transaminaz. Ogólne zaburzenia. Bardzo rzadko: reakcje alergiczne.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników preparatu. * Stosowanie u pacjentów z nowotworami, których wzrost jest zależny od poziomu prolaktyny, np. gruczolak przysadki typu prolactinoma. * Guz chromochłonny. * Stosowanie u dzieci poniżej 15 lat. * Okres karmienia piersią. * Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min.). * Leku nie należy stosować jednocześnie z sultoprydem, agonistami dopaminergicznymi oprócz lewodopy, z wyjątkiem pacjentów z chorobą Parkinsona.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Istnieje mało danych dotyczących przedawkowania amisulprydu. Opisywano nasilenie znanych działań farmakologicznych leku, tzn. zawroty głowy, nadmierne uspokojenie, spadek ciśnienia krwi oraz objawy pozapiramidowe, w cięższych zatruciach śpiączkę. W przypadku ostrego przedawkowania należy zawsze brać pod uwagę współdziałanie innych leków. Amisulpryd nie jest eliminowany z organizmu drogą hemodializy. Dlatego też ta metoda leczenia nie powinna być stosowana. Nie istnieje swoista odtrutka na amisulpryd. Leczenie polega zatem na postępowaniu podtrzymującym podstawowe czynności życiowe i ścisłym monitorowaniu najważniejszych ich parametrów, w tym czynności serca (ryzyko wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG) przez odpowiednio długi okres. W przypadku znacznego nasilenia objawów pozapiramidowych należy zastosować leki antycholinergiczne.
Dawkowanie
Dawkowanie
W ostrych zaburzeniach psychotycznych, zaleca się 400-800 mg/dobę. W indywidualnych przypadkach dawkę można zwiększyć do 1200 mg/dobę. Nie zbadano w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa stosowania dawek ponad 1200 mg/dobę, zaleca się zatem, aby nie podawać dawki leku większej niż 1200 mg/dobę. Dawkę należy dobierać w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na lek. U chorych, u których występują jednocześnie objawy pozytywne i negatywne, dawki leku należy ustalić tak, żeby uzyskać optymalną kontrolę objawów pozytywnych (400-800 mg/dobę). Leczenie podtrzymujące należy prowadzić najmniejszą skuteczną dawką preparatu. U pacjentów charakteryzujących się przewagą objawów negatywnych, zaleca się 50-300 mg/dobę. W każdym przypadku dawkę leku należy ustalać indywidualnie. Amisulpryd należy podawać 2x/dobę w przypadku dawek powyżej 400 mg. Stosowanie u osób w podeszłym wieku: w tej grupie pacjentów amisulpryd należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na możliwość wystąpienia spadków ciśnienia tętniczego krwi lub nadmiernej sedacji. Stosowanie u dzieci: podawanie amisulprydu dzieciom przed okresem pokwitania jest przeciwwskazane, gdyż nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej. Stosowanie w niewydolności nerek: amisulpryd jest eliminowany z organizmu przez nerki. W przypadku niewydolności nerek dawkę leku należy zmniejszyć do połowy u pacjentów, u których klirens kreatyniny (CRCL) mieści się w zakresie 30-60 ml/min. oraz do jednej trzeciej dawki u pacjentów, u których klirens kreatyniny (CRCL) mieści się w zakresie 10-30 ml/min. Brak danych o chorych z ciężkim uszkodzeniem nerek (CRCL<10 ml/min.), dlatego też nie należy stosować leku u tych pacjentów. Stosowanie w niewydolności wątroby: ponieważ lek nie podlega w istotnym stopniu przemianom metabolicznym, nie ma konieczności modyfikowania dawki w przypadku zaburzenia czynności wątroby.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Aktualnie dostępne dane kliniczne są niewystarczające, żeby ocenić, czy amisulpryd powoduje jakiekolwiek wady rozwojowe lub toksyczność u płodu podczas stosowania w ciąży. Ze względu na środki ostrożności zaleca się unikać podawania leku podczas ciąży. Nie wiadomo, czy amisulpryd wydzielany jest do mleka matki. Dlatego nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Skojarzenia leków przeciwwskazane. Agoniści dopaminergiczni oprócz lewodopy (amantadyna, apomorfina, bromokryptyna, kabergolina, entakapon, lizuryd, pergolid, pirybedyl, pramipeksol, chinagolid, ropinirol, selegilina), z wyjątkiem pacjentów z chorobą Parkinsona: wzajemny antagonizm agonistów dopaminergicznych i neuroleptyków. Nie należy stosować agonistów dopaminergicznych do leczenia zespołu pozapiramidowego indukowanego przez neuroleptyki; należy zastosować lek przeciwcholinergiczny. Sultopryd (neuroleptyk z grupy benzamidów): istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza torsades de pointes. Skojarzenia leków niewskazane. Leki, które mogą powodować wystąpienie torsades de pointes: leki przeciwarytmiczne klasy Ia (chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid) i leki przeciwarytmiczne klasy III (amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), niektóre neuroleptyki (tiorydazyna, chlorpromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyjamemazyna, sulpiryd, tiapryd, pimozyd, haloperydol, droperydol) i inne leki takie jak: beprydyl, cyzapryd, difemanil, erytromycyna podawana dożylnie, mizolastyna, winkamina podawana dożylnie, halofantryna, sparfloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna, pentamidyna, spiramycyna podawana dożylnie: istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza torsades de pointes. Jeżeli możliwe, należy przerwać podawanie innych leków niż stosowane w zakażeniach, które mogą powodować wystąpienie torsades de pointes. Jeżeli nie można uniknąć jednoczesnego stosowania tych leków, to przed ich zastosowaniem należy ocenić długość odstępu QT w zapisie EKG i regularnie monitorować odstęp QT w badaniu EKG przez cały czas trwania leczenia. Alkohol nasila sedatywne działanie neuroleptyków. Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. Podczas leczenia amisulprydem należy unikać picia alkoholu i stosowania leków zawierających alkohol. Lewodopa: wzajemny antagonizm lewodopy i neuroleptyków. U pacjentów z chorobą Parkinsona należy stosować minimalne skuteczne dawki zarówno lewodopy i amisulprydu. Agoniści dopaminergiczni oprócz lewodopy (amantadyna, apomorfina, bromokryptyna, kabergolina, entakapon, lizuryd, pergolid, pirybedyl, pramipeksol, chinagolid, ropinirol, selegilina) u pacjentów z chorobą Parkinsona: wzajemny antagonizm agonistów dopaminergicznych i neuroleptyków. Agoniści dopaminergiczni mogą powodować wystąpienie lub nasilenie zaburzeń psychotycznych. Gdy jest konieczne zastosowanie neuroleptyku u pacjentów z chorobą Parkinsona, leczonych agonistami dopaminergicznymi, konieczne jest stopniowe zredukowanie dawek i w efekcie przerwanie stosowania agonistów dopaminergicznych (nagłe odstawienie agonistów dopaminergicznych może powodować ryzyko wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego). Skojarzenia leków wymagające zachowania środków ostrożności. Leki powodujące bradykardię (antagoniści kanału wapniowego powodujące bradykardię: diltiazem, werapamil; leki b-adrenolitycznie (z wyjątkiem sotalolu); klonidyna, guanfacyna, meflochina, glikozydy naparstnicy, inhibitory acetylocholinoesterazy: donepezyl, rywastygmina, takryna, ambenonium, galantamina, pirydostygmina, neostygmina). Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza torsades de pointes. Zaleca się kliniczne i elektrokardiograficzne monitorowanie pacjenta. Leki zmniejszające stężenie potasu we krwi (leki moczopędne oszczędzające potas, środki przeczyszczające, amfoterycyna B (podawana dożylnie), glikokortykosteroidy, tetrakozaktyd): istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza torsades de pointes. Przed zastosowaniem amisulprydu należy wyrównać stężenie potasu we krwi. Zaleca się kliniczne i elektrokardiograficzne monitorowanie pacjenta i kontrolowanie stężenia elektrolitów we krwi. Skojarzenia leków, które należy wziąć pod uwagę. Leki obniżające ciśnienie krwi: przeciwnadciśnieniowe działanie i zwiększone ryzyko ortostatycznego spadku ciśnienia (działanie addytywne). Inne leki o hamującym działaniu na OUN: pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe i stosowane w innych terapiach); barbiturany, benzodiazepiny i inne leki anksjolityczne, leki nasenne, leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym (amitryptylina, doksepina, mianseryna, mitrazapina, timipramina), leki przeciwhistaminowe (antagoniści receptorów H1) o działaniu uspokajającym; leki obniżające ciśnienie krwi działające ośrodkowo, leki neuroleptyczne; inne: baklofen, talidomid, pizotifen. Nasilenie hamującego działania na OUN. Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn. b-adrenolityki stosowane w niewydolności serca (bisoprolol, karwedilol, metoprolol: rozszerzenie naczyń i ryzyko wystąpienia niedociśnienia, szczególnie ortostatycznego spadku ciśnienia (działanie addytywne).

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
reumatyzm paradontoza na kości maraton boks żużel koszykówka uliczna podnoszenia ciężarów lekarz radzi na gardło szałwia co dobrego - szałwia jedzenie lodów szałwia na grypę szałwia w zielarniach - szałwia na kaszel palacza szałwia nowości z apteki - szałwia gdy boli gardło szałwia cukierki ziołowe - aronia ziołowe specjały - aronia nowości z apteki - aronia zioła w cukierkach - aronia zioła w cukierkach - aronia co dobrego - aronia ziołowe produkty - aronia zioła - aronia produkty z pokrzywy zioła - pokrzywa cukierki z ziołami - pokrzywa wzmocnienie organizmu dla całej rodziny - pokrzywa wzmocnienie organizmu co dobrego - pokrzywa apteka - pokrzywa nowości - żeńszeń imbir żeńszeń imbir - cukierki zioła - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir dla sedniorów - żeńszeń imbir apteka - żeńszeń imbir dla całej rodziny - żeńszeń imbir właściwości żeńszenia imbiru zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa produkty z czarnego bzu na odporność - czarny bez dla całej rodziny - czarny bez w aptekach - czarny bez produkty na odporność - czarny bez nowości - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez właściwości czarnego bzu cukierki głogowe - cukierki cukierki głogowe - cukierki nowości - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe zioła - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe dla sedniorów - melisa dla całej rodziny - melisa nowości z apteki - melisa co dobrego - melisa produkty z melisy w zielarniach - melisa cukierki ziołowe - cukierki melisowe na odporność - melisa na odporność - waleriana produkty na odporność - waleriana dla całej rodziny - waleriana produkty na odporność - waleriana na wzmocnienie - waleriana produkty na odporność - waleriana w zielarniach - waleriana cukierki walerianowe - cukierki pływanie wędkarstwo doskonały dezodorant wartościowy dezodorant bieganie na spocone nogi rzut dyskiem wyścigi samochodowe
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook