Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Marcelego, Bonawentury Wtorek 14. Lipca 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
RISPOLEPT
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Risperidonum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
tabletki 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg; roztwór doustny 1 mg/ml
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - risperidon 1 tabl. zawiera 1 mg, 2 mg, 3 mg lub 4 mg rysperydonu. 1 ml roztworu doustnego zawiera 1 mg rysperydonu. .
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Preparat wykazuje powinowactwo do receptorów serotoniny 5-HT oraz dopaminy D2, a także w mniejszym stopniu powinowactwo do adrenergicznych receptorów alfa1 oraz receptorów histaminowych H1. Blokowanie wymienionych receptorów powoduje łagodzenie symptomów psychotycznych, jak: halucynacje, nadmierna podejrzliwość, agresja, gonitwa myśli. Selektywny antagonista monoamin, posiada silne powinowactwo do receptorów serotoninergicznych 5-HT2 i receptorów dopaminergicznych D2. Wiąże się z receptorami adrenergicznymi a1 oraz w mniejszym stopniu z receptorami histaminowymi H1 i adrenergicznymi a2, nie wykazuje powinowactwa do receptorów cholinergicznych. Wykazuje silne działanie antagonistyczne w stosunku do receptorów dopaminergicznych D2, których blokowanie wiąże się z poprawą w zakresie objawów wytwórczych ("pozytywnych") schizofrenii, w mniejszym stopniu hamuje aktywność ruchową oraz ma słabszy wpływ kataleptyczny niż klasyczne neuroleptyki. Zrównoważone ośrodkowe działanie antagonistyczne w stosunku do receptorów serotoninergicznych i dopaminergicznych wiąże się z małym nasileniem pozapiramidowych działań niepożądanych oraz rozszerza działanie terapeutyczne na objawy "negatywne" schizofrenii (osiowe) oraz objawy zaburzeń afektywnych. Jest całkowicie wchłaniany, a stężenie max. w osoczu osiąga w ciągu 1-2 h. Risperidon jest metabolizowany przez cytochrom P-450 IID6 do 9-hydroksy-risperidonu, który ma podobne działanie farmakologiczne do risperidonu. Łącznie z 9-hydroksy-risperidonem tworzą czynna frakcję przeciwpsychotyczną. T0,5 risperidonu wynosi ok. 3 h. T0,5 9-hydroksyrisperidonu (czynnej frakcji przeciwpsychotycznej) wynosi 24 h. W osoczu risperidon wiąże się z albuminami i z kwaśnymi a1-glikoproteinami. 88% risperidonu i 77% 9-hydroksyrisperidonu wiąże się z białkami osocza. 70% dawki wydalane jest w moczu, a 14% z kałem. 35-45% dawki jest wydalane z moczem w postaci risperidonu oraz 9-hydroksyrisperidonu, a pozostała część leku wydalana jest w postaci nieczynnych metabolitów.
Zastosowanie
Zastosowanie
Ostre i przewlekłe psychozy schizofreniczne.
Wskazania
Wskazania
* Leczenie schizofrenii, włączając w to pierwszy epizod, ostre i przewlekłe psychozy schizofreniczne oraz inne stany psychotyczne, w których dominują objawy wytwórcze ("pozytywne"): omamy, urojenia, zaburzenia myślenia, wrogość, podejrzliwość, i/lub "negatywne" (osiowe): apatia, zubożenie wypowiedzi, spłycenie reakcji emocjonalnych. * Lek łagodzi objawy zaburzeń afektywnych schizofrenii: depresja, poczucie winy, lęk. * Zapobieganie nawrotom (zaostrzeniom) u pacjentów z przewlekłą schizofrenią. * Leczenie zaburzeń zachowania (behawioralnych) w zespołach otępiennych wieku podeszłego, gdy dominują objawy: agresywność (agresja fizyczna i słowna), zaburzenia aktywności (błądzenie, podniecenie) lub objawy psychotyczne. * Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. * Krótkoterminowe leczenie zaburzeń zachowania u dzieci, młodzieży, i dorosłych z obniżoną sprawnością intelektualną, upośledzeniem umysłowym i zachowaniami destrukcyjnymi (agresja, impulsywność, zachowania prowadzące do samookaleczenia). * Krótkoterminowe leczenie autyzmu u dzieci i młodzieży.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Leku nie wolno podawać łącznie z dużymi dawkami barbituratów, opiatów (morfina) oraz z alkoholem. Pacjenci cierpiący na choroby wątroby, nerek, padaczkę, chorobę Parkinsona, zaburzenia krążenia, zwapnienia oraz skurcze mięśni powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem leczenia. Leku nie podaje się pacjentom poniżej 15 roku życia. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli lek stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy więc poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z preparatem. Rispoleptu nie należy podawać łącznie z lekami oddziałującymi na centralny system nerwowy, jak np. kodeina lub chinidyna. Rispolept zmniejsza działanie levodopy. Niektóre leki, jak betablokery mogą nasilać działanie Rispoleptu. Lek może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania. W razie zaobserwowania wzrostu wagi ciała należy przejść na dietę małokaloryczną. Ostrożnie stosować u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia (niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia przewodnictwa, odwodnienia, hipowolemia, zaburzenia krążenia mózgowego), oraz u pacjentów z otępieniem i współistniejącymi chorobami naczyniowymi (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca), jak również u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (włączając w to wydłużenie odstępu QT)i u pacjentów z padaczką oraz zaburzeniami czynności nerek i wątroby. U pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem rysperydon należy stosować w leczeniu zaburzeń zachowania (behawioralnych) w zespołach otępiennych wieku podeszłego, w których dominują objawy: agresja (słowna i fizyczna), zaburzenia aktywności celowej (pobudzenie, błądzenie) lub objawy psychotyczne prowadzące do cierpienia, niepełnosprawności, potencjalnego zagrożenia lub zaburzeń popędu samozachowawczego. Należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka przy przepisywaniu leku pacjentom z otępieniem i ciałkami Lewy'ego lub chorobą Parkinsona oraz u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, z uwzględnieniem indywidualnych czynników ryzyka wystąpienia udaru mózgu, jak również u pacjentów z klinicznie znamienną hipotonią ortostatyczną.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
>1/100 - Ból głowy. - Wzrost wagi ciała. - Spadek ciśnienia tętniczego, zwłaszcza przy zmianie pozycji na pionową. - Przyspieszenie akcji serca. - Zaburzenia snu. - Bezsenność, pobudzenie, lęk. - Zmęczenie. - Zawroty głowy. - Utrudnienia w koncentracji uwagi. - Objawy pozapiramidowe. - Niezależne od woli ruchy kończyn i drżenia mięśni. - Upośledzenie czynności seksualnych. - Mlekotok. - Zaburzenia cyklu miesiączkowego. - Nadmierne wydzielanie śliny. - Mdłości i wymioty. - Zaparcie. - Bóle brzucha. - Niestrawność. - Podrażnienie błony śluzowej nosa. - Zaburzenia wzroku - widzenie przez mgłę. <1/1000 - Powiększenie gruczołów mlecznych. - Obrzęk ciała. - Reakcje alergiczne. - Zmiany w pracy wątroby. - Niekontrolowane oddawanie moczu. Częste: bezsenność, pobudzenie, lęk, ból, sedacja. Niezbyt częste: senność, zmęczenie, zawroty głowy, osłabiona koncentracja, zaparcia, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaburzenia widzenia, zaburzenia erekcji (w tym priapizm, zaburzenia erakujacji, zaburzenia orgazmu, nietrzymanie moczu, nieżyt nosa, wysypka skórna, inne reakcje alergiczne, objawy pozapiramidowe, drżenie, sztywność, nadmierne ślinienie się spowolnienie ruchowe, akatyzja, ostra dystonia. Sporadycznie: hipotonia ortostatyczna, odruchowa tachykardia, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie liczby neutrofilów, i płytek krwi, zwiększenie stężenie prolaktyny we krwi, mlekotok, ginekomastia, zaburzenia cyklu miesiączkowego i brak miesiączki, zwiększenie masy ciała, obrzęki, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Donoszono o udarach mózgu, przejściowych napadach niedokrwiennych, hiperglikemii, zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego, późnych dyskinezach, złośliwym zespole neuroleptycznym, zaburzeniach regulacji temperatury ciała i drgawkach. Przedawkowanie: Objawy: senność, sedacja, częstoskurcz, hipotonia i objawy pozapiramidowe, rzadkie przypadki wydłużenia odcinka QT po przedawkowaniu preparatu. Nie ma specyficznego antidotum, dlatego też należy zastosować odpowiednie środki objawowe.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na składniki preparatu. * Nie stosować u pacjentów z fenyloketonurią (zawiera aspartam). * Nie zaleca się stosowania leku w schizofrenii i w leczeniu zaburzeń zachowania u dzieci <15 lat.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz specjalista. Zazwyczaj pierwszego dnia podaje się 1 mg dwa razy; drugiego dnia 2 mg dwa razy. Następnie dawkowanie dostosowuje się do reakcji pacjenta. Schizofrenia: 1-2x/dobę, leczenie rozpocząć od 2 mg/dobę, można zwiększyć drugiego dnia do 4 mg. Przeciętna dawka terapeutyczna wynosi 4-6 mg/dobę. Nie stosować dawek >16 mg, dawki >10 mg nie wykazują większej skuteczności. U pacjentów w podeszłym wieku i w chorobach nerek lub wątroby zalecana jest dawka początkowa 0,5 mg 2x/dobę, można zwiększać stopniowo o 0,5 mg 2x/dobę, do dawki 1-2 mg 2 x/dobę. Zaburzenia zachowania (behawioralne) w zespołach otępiennych wieku podeszłego: zalecana dawka początkowa 0,25 mg 2x/dobę, w może być zwiększana o 0,25 mg 2x/dobę, nie częściej niż co drugi dzień. Optymalna dawka 0,5 mg 2x/dobę, czasem 1 mg 2x/dobę. Epizody maniakalne w chorobie afektywnej dwubiegunowej: dawka początkowa 2 mg/dobę, dostosowywanie dawki powinno odbywać się o 1 mg/dobę. Zaleca się zakres dawek 1-6 mg/dobę. Zaburzenia zachowania u dzieci, młodzieży i pacjentów dorosłych z obniżoną sprawnością intelektualną, upośledzeniem umysłowym i zachowaniami destrukcyjnymi: mc. >50 kg: zalecana dawka początkowa 0,5 mg/dobę, można zwiększać o 0,5 mg/dobę, co drugi dzień; optymalna dawka 1 mg/dobę, czasem 0,5-1,5 mg/dobę; mc. <50 kg: zalecana dawka początkowa wynosi 0,25 mg/dobę co drugi dzień; optymalna dawka 0,5 mg/dobę, czasami 0,25-0,75 mg/dobę. Autyzm (dzieci >5 lat i młodzież): zalecana dawka początkowa 0,25 mg/dobę, dla pacjentów o mc. <20 kg (w czwartym dniu stosowania dawka może być zwiększona do 1 mg/dobę), po 8 dniach dawkę można zwiększyć o max. 1 mg w ciągu tyg., max. dawka 1-4 mg/dobę (lub 0,06 mg/kg mc./dobę).
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Nie wolno stosować leku w okresie ciąży. Nie należy karmić dziecka piersią w okresie zażywania leku. Preparat może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie należy stosować w ciąży.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Ostrożnie, jeśli zachodzi konieczność podawania innych leków działających na o.u.n. Lek może zmniejszać działanie lewodopy i innych agonistów receptorów dopaminergicznych. Karbamazepina powoduje zmniejszenie stężenia aktywnej frakcji risperidonu w osoczu. Podobny wpływ wywierają inne środki indukujące enzymy wątrobowe. Należy rozważyć ryzyko jednoczesnego podawania rysperydonu z furosemidem. Fenotiazyny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i niektóre b-adrenolityki mogą zwiększać stężenie risperidonu w osoczu, jednak nie wpływają na stężenie frakcji przeciwpsychotycznej leku. Fluoksetyna może zwiększać stężenie risperidonu w osoczu, jednak w mniejszym stopniu może wpływać na stężenie frakcji przeciwpsychotycznej leku.
Uwagi
Uwagi
Pokarm nie ma wpływu na wchłanianie risperidonu, a zatem może on być podawany zarówno z posiłkami jak i między nimi. Lek może wpływać na czynności wymagające koncentracji. Nie należy popijać lub rozcieńczać herbatą.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
produkty dla sportowców blizny paradontoza hokej na lodzie kolagen do twarzy renomowany kolagen czysty kolagen dla piłkarzy nowości z apteki - szałwia na grypę szałwia na grypę szałwia na ból gardła szałwia najlepsze na grypę szałwia szałwia szałwia zielarnia - szałwia ładny głos szałwia zielarnia - aronia na odporność - aronia dla sedniorów - aronia produkty na odporność - aronia zioła - aronia produkty na odporność - aronia nowości z zielarni - aronia w aptekach - aronia w zielarniach - pokrzywa dla sedniorów - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa zioła w cukierkach - pokrzywa ziołowe produkty - pokrzywa ziołowe wspomaganie - pokrzywa dla całej rodziny - pokrzywa produkty na odporność - pokrzywa dla całej rodziny - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir produkty z żeńszenia i imbiru produkty z żeńszenia i imbiru ziołowe specjały - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa co dobrego - czarny bez ziołowe produkty - czarny bez apteka - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez nowości z apteki - czarny bez zioła - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez nowości - głóg, głogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe właściwości głogu zioła w cukierkach - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe nowości z apteki - melisa produkty na odporność - melisa na wzmocnienie - melisa na odporność - melisa produkty na odporność - melisa nowości - melisa apteka - melisa ziołowe wspomaganie - melisa nowości - waleriana apteka - waleriana cukierki z ziołami - waleriana zielarnia - waleriana na wzmocnienie - waleriana produkty na odporność - waleriana cukierki walerianowe - cukierki ziołowe cukierki - cukierki walerianowe brydż dla sportowców sprint skoki ze spadochronem dla piłkarzy piłka ręczna kolarstwo skok wzwyż
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook