Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Stanisława, Ireny Środa 18. Września 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
PULMICORT TURBUHALER
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Budesonidum
Forma leku
Forma leku
Proszek do inhalacji, 100 μg; 200 μg
Zawartość
Zawartość
Substancje czynne: Jedna dawka zawiera 100 μg lub 200 μg budezonidu. Substancje pomocnicze: Preparat nie zawiera substancji pomocniczych.
Wskazania
Wskazania
* Astma oskrzelowa. * Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z gruźlicą płuc. Pacjenci stosujący wziewne glikokortykosteroidy powinni wypłukać jamę ustną wodą po każdym ich zastosowaniu w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia grzybicy jamy ustnej i gardła. Należy unikać jednoczesnego stosowania budezonidu z ketokonazolem, itrakonazolem lub innymi, silnymi inhibitorami izoenzymu CYP 3A4. Jeśli nie jest to możliwe, przerwa między podaniem tych preparatów i budezonidu powinna być jak najdłuższa. Należy zachować szczególną ostrożność podczas zmiany leczenia z doustnych glikokortykosteroidów na leczenie preparatami wziewnymi. W tym okresie istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności kory nadnerczy. Pacjenci, którzy wymagali leczenia doraźnie dużymi dawkami glikokortykosteroidów lub długotrwałego leczenia największymi zalecanymi dawkami wziewnych glikokortykosteroidów również należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia niewydolności kory nadnerczy, kiedy są narażeni na ciężkie sytuacje stresowe. Należy rozważyć dodatkowe podanie glikokortykosteroidów doustnych w okresie stresu oraz przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi. W okresie zmiany leczenia z doustnych glikokortykosteroidów na leczenie preparatem Pulmicort Turbuhaler niektórzy pacjenci odczuwają niespecyficzne dolegliwości, np. bóle mięśni i stawów. Wystąpienie takich objawów, jak: zmęczenie, bóle głowy, nudności, wymioty lub inne podobne objawy, może wskazywać na niewystarczającą aktywność glikokortykosteroidową. W takich przypadkach może być konieczne okresowe zwiększenie dawki doustnych glikokortykosteroidów. Zastąpienie glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym leczeniem preparatem Pulmicort Turbuhaler może spowodować wystąpienie reakcji alergicznych, np. zapalenia błony śluzowej nosa lub wyprysku, które wcześniej były tłumione przez lek stosowany ogólnie. W przypadkach zaostrzenia POChP konieczne jest zastosowanie dodatkowego leczenia, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem lekarza. Zaleca się regularną kontrolę wzrostu dzieci i młodzieży długotrwale leczonych glikokortykosteroidami, bez względu na drogę ich podawania. Należy rozważyć stosunek korzyści wynikających ze stosowania glikokortykosteroidów do ryzyka zahamowania wzrostu u tej grupy pacjentów. Podobnie jak w przypadku innych preparatów wziewnych, bezpośrednio po zastosowaniu preparatu Pulmicort Turbuhaler może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli. W razie wystąpienia ciężkich reakcji należy ocenić dotychczasowe leczenie i w razie konieczności zmienić leczenie. Należy poinformować pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza, jeżeli objawy choroby nie ustępują mimo systematycznego stosowania zalecanych dawek. W razie zaostrzenia objawów należy zastosować dodatkowy krótkotrwały kurs leczenia glikokortykosteroidami doustnymi. Zaburzenia czynności wątroby mogą wpływać na wydalanie budezonidu.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Najwyżej u 10% pacjentów leczonych preparatem Pulmicort Turbuhaler można się spodziewać wystąpienia miejscowych działań niepożądanych. Działania niepożądane występujące często (>1/100 pacjentów) * Układ oddechowy – zakażenia grzybicze (kandydozy) jamy ustnej i gardła, podrażnienie gardła, kaszel oraz chrypka. Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów) * Ogólne: obrzęk naczynioruchowy. * Skóra: pokrzywka, wysypka, zapalenie skóry, skłonność do występowania wybroczyn krwawych. * Układ oddechowy – skurcz oskrzeli. * Układ nerwowy – nerwowość, niepokój, depresja, zaburzenia zachowania. W wyniku stosowania wziewnych glikokortykosteroidów mogą rzadko wystąpić objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem glikokortykosteroidów, takie jak zaburzenie czynności nadnerczy. Po zastosowaniu każdej dawki należy wypłukać jamę ustną wodą, aby zmniejszyć możliwość wystąpienia grzybicy jamy ustnej i gardła.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na budezonid.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Ostre przedawkowanie preparatu Pulmicort Turbuhaler nie powinno stanowić problemu klinicznego nawet, jeśli przyjęto dawkę znacznie większą niż zalecana. Budezonid stosowany długotrwale w dużych dawkach może powodować występowanie ogólnoustrojowych objawów działania glikokortykosteroidów. Objawy ogólnoustrojowe związane są z dużym stężeniem hormonów kory nadnerczy we krwi i zahamowaniem czynności nadnerczy.
Dawkowanie
Dawkowanie
Astma oskrzelowa Dawkowanie preparatu Pulmicort Turbuhaler ustala się indywidualnie. Poniżej podano zalecenia dotyczące ustalenia całkowitej dawki początkowej oraz największej całkowitej dawki preparatu Pulmicort Turbuhaler w zależności od wcześniejszego leczenia astmy oskrzelowej oraz wieku pacjenta. Dzieci w wieku 6 lat i starsze 100 μg do 800 μg na dobę, w 2 dawkach do 4 dawek podzielonych. Jeżeli całkowita dawka dobowa nie jest większa niż 400 μg, może być podawana raz na dobę. Dorośli Zwykle stosowana całkowita dawka dobowa wynosi od 200 μg do 800 μg i może być podawana w 2 dawkach do 4 dawek podzielonych. W ciężkich przypadkach całkowita dawka dobowa może wynosić do 1600 μg. Jeżeli całkowita dawka dobowa nie jest większa niż 400 μg, może być podawana raz na dobę. Zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki podtrzymującej. Należy poinformować pacjenta o tym, że ze względu na bardzo małą ilość inhalowanego proszku można nie wyczuć smaku preparatu po inhalacji. Poprawy stanu klinicznego po podaniu jednej dawki preparatu Pulmicort Turbuhaler można się spodziewać po kilku godzinach od inhalacji. Pełne działanie lecznicze jest osiągane po kilku tygodniach leczenia. Preparat Pulmicort Turbuhaler jest przeznaczony do długotrwałego leczenia, natomiast nie zapewnia szybkiego łagodzenia objawów ostrych napadów astmy oskrzelowej. Badania kliniczne wykazały, że depozycja budezonidu w płucach po zastosowaniu preparatu Pulmicort Turbuhaler jest większa niż po zastosowaniu aerozolu ciśnieniowego (pMDI). W przypadku zmiany leczenia preparatem zawierającym budezonid w postaci aerozolu ciśnieniowego na preparat Pulmicort Turbuhaler w stanie stabilnym astmy oskrzelowej należy rozważyć zmniejszenie dawki preparatu. U pacjentów, którym trzeba zwiększyć dawkę glikokortykosteroidów w celu poprawy skuteczności leczenia, zwykle zaleca się raczej zwiększenie dawki preparatu Pulmicort Turbuhaler niż włączenie glikokortykosteroidów doustnych z powodu mniejszego ryzyka ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Pacjenci leczeni doustnymi glikokortykosteroidami Podczas zmiany leczenia z doustnych glikokortykosteroidów na leczenie preparatem Pulmicort Turbuhaler pacjent powinien być w stanie stabilnym. Przez 10 dni zaleca się stosowanie dużych dawek preparatu Pulmicort Turbuhaler w skojarzeniu z wcześniej stosowanym glikokortykosteroidem doustnym w niezmienionej dawce. Następnie dawkę doustnego glikokortykosteroidu należy stopniowo zmniejszać mniej więcej o 2,5 mg prednizolonu lub równoważną dawkę innego glikokortykosteroidu na miesiąc do najmniejszej dawki zapewniającej kontrolę objawów choroby. Często stosowanie doustnych glikokortykosteroidów można zakończyć całkowicie. Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu Pulmicort Turbuhaler u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Budezonid jest metabolizowany głównie w wątrobie, dlatego u pacjentów z ciężką marskością wątroby może dojść do zwiększenia jego stężenia w surowicy. Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania preparatu Pulmicort Turbuhaler Bardzo ważne jest prawidłowe używanie inhalatora Turbuhaler. Szczegółowa instrukcja stosowania jest dołączona do każdego opakowania leku. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) Zalecaną dawką preparatu Pulmicort Turbuhaler jest 400 μg podawane dwa razy na dobę. Jeśli pacjentom z POChP stosującym doustne glikokortykosteroidy przepisuje się preparat Pulmicort Turbuhaler, należy podczas zmniejszania dawki glikokortykosteroidów doustnych stosować u nich te same zalecenia, które podano w części „Pacjenci leczeni doustnymi glikokortykosteroidami”.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża Dane dotyczące przebiegu ciąży u 2000 kobiet stosujących wziewnie budezonid wskazują, że ryzyko występowania wad rozwojowych u dzieci nie zwiększa się. Badania na zwierzętach wykazały, że glikokortykosteroidy mogą zwiększać możliwość zniekształceń płodów, jednak nie dotyczy to ludzi, jeżeli budezonid jest stosowany w zalecanych dawkach. Badania na zwierzętach, w których stosowano glikokortykosteroidy w dawkach mniejszych niż teratogenne wykazały, że glikokortykosteroidy mogą powodować wewnątrzmaciczne opóźnienie rozwoju płodu, choroby układu krążenia w wieku dorosłym, trwałe zmiany ilości receptorów glikokortykosteroidowych, zmiany w metabolizmie i działaniu neuroprzekaźników, zmiany w zachowaniu. Preparat Pulmicort Turbuhaler można stosować w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza przewidywana korzyść dla matki jest większa niż ryzyko dla płodu. Należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę budezonidu biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia zaostrzenia astmy. Laktacja Nie ma danych dotyczących przenikania budezonidu do mleka matki. Preparat Pulmicort Turbuhaler należy stosować u kobiet karmiących piersią jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza przewidywana korzyść dla matki jest większa niż możliwe ryzyko dla dziecka.
Przechowywanie
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze do 30°C. Preparatu nie należy stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu. Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji budezonidu z innymi preparatami stosowanymi w leczeniu astmy oskrzelowej. Jednoczesne podanie ketokonazolu (200 mg podawany raz na dobę) powodowało średnio sześciokrotne zwiększenie stężenia w osoczu budezonidu podanego doustnie (3 mg w dawce pojedynczej). Kiedy ketokonazol podano po 12 godzinach od zastosowania budezonidu, stężenie budezonidu w osoczu zwiększało się średnio trzykrotnie. Nie ma danych dotyczących tego rodzaju interakcji z zastosowanym wziewnie budezonidem, ale przewiduje się znaczne zwiększenie stężenia budezonidu w osoczu. Ponieważ nie ma danych umożliwiających dostosowanie dawek, należy unikać jednoczesnego stosowania budezonidu i ketokonazolu. Jeśli nie jest to możliwe, przerwa między zastosowaniem ketokonazolu i budezonidu powinna być jak najdłuższa. Należy także rozważyć zmniejszenie dawki budezonidu. Inne silne inhibitory izoenzymu CYP 3A4, jak itrakonazol, także powodują znaczne zwiększenie stężenia budezonidu w osoczu.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Preparat Pulmicort Turbuhaler nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Uwagi
Uwagi
Budezonid zawarty w preparacie Pulmicort Turbuhaler jest uwalniany z inhalatora przez wdech pacjenta, co oznacza, że podczas wdechu przez ustnik substancja lecznicza przedostaje się do dróg oddechowych. Należy poinformować pacjenta o konieczności wykonywania silnego i głębokiego wdechu przez ustnik w celu przyjęcia optymalnej dawki. Podczas stosowania preparatu Pulmicort Turbuhaler pacjent nie odczuwa smaku preparatu ze względu na to, że pojedyncza dawka zawiera niewielką ilość proszku. Szczegółowa instrukcja stosowania jest dołączona do każdego opakowania.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
jazda na snowboardzie produkty na dziąsła wypadające włosy fryzury sylwestrowe kolagen na kości ładne paznokcie piłka nożna wioślarstwo ziołowe specjały - szałwia co dobrego - szałwia najlepsze w aptece szałwia dla całej rodziny - szałwia na przeziębienie szałwia na angine szałwia jedzenie lodów szałwia zioła - szałwia dla sedniorów - aronia apteka - aronia nowości z zielarni - aronia apteka - aronia przeciw stresowi - aronia dla całej rodziny - aronia w aptekach - aronia nowości z zielarni - aronia cukierki ziołowe - pokrzywa przeciw stresowi - pokrzywa produkty na odporność - pokrzywa zioła - pokrzywa ładne włosy w zielarniach - pokrzywa właściwości pokrzywy poprawa przemiany materii ziołowe cukierki - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir cukierki ziołowe - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa zioła w cukierkach - czarny bez nowości - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez apteka - czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez zielarnia - czarny bez nowości z apteki - czarny bez na odporność - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe produkty z głogu ziołowe specjały - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe ziołowe specjały - melisa ziołowe produkty - melisa nowości z zielarni - melisa przeciw stresowi - melisa co dobrego - melisa ziołowe cukierki - cukierki melisowe przeciw stresowi - melisa nowości - melisa ziołowe wspomaganie - waleriana ziołowe produkty - waleriana cukierki walerianowe - cukierki w aptekach - waleriana nowości z apteki - waleriana cukierki walerianowe - cukierki co dobrego - waleriana nowości - waleriana boks pływanie podnoszenia ciężarów skoki na bungee zapasy skok w dal szachy szybownictwo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook