Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Bogusza, Macieja Poniedziałek 24. Lutego 2020r
Zadania z Fizyki Zadania z Matematyki Medycyna Kolagen-sport.pl Dezodorant-kobiet-mezczyzn-super-deo.pl
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
POLTRAM
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Tramadoli hydrochloridum
Forma leku
Forma leku
kapsułki 50 mg
Wskazania
Wskazania
Bóle o średnim i dużym natężeniu.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Tramadol można stosować z wyjątkową ostrożnością u pacjentów: uzależnionych od narkotyków opioidowych, po urazach głowy, znajdujących się we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia, z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego, z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością na opioidy. U niektórych pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach obserwowano drgawki. Ryzyko wystąpienia drgawek zwiększa się po przekroczeniu zalecanej dawki dobowej (400 mg), a także u pacjentów przyjmujących równocześnie inne leki obniżające próg drgawkowy (patrz: Interakcje). U pacjentów z padaczką w wywiadzie lub u których występowały napady drgawek pochodzenia mózgowego, tramadol należy stosować tylko w wyjątkowych okolicznościach (jeżeli nie można zastosować innego leku lub innej metody uśmierzenia bólu). U pacjentów u których nie występowała wcześniej lekozależność, tramadol stosowany w dawkach terapeutycznych w krótkotrwałej terapii, w minimalnym stopniu stwarza zagrożenie wystąpienia objawów lekozależności psychicznej i fizycznej. U tych pacjentów nie obserwowano również występowania tolerancji. U pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków i lekozależności oraz u pacjentów, u których terapia jest długotrwała, leczenie preparatem powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza. Tramadolu nie należy stosować w leczeniu substytucyjnym u pacjentów uzależnionych od narkotyków opioidowych, ponieważ nie usuwa objawów występujących po odstawieniu morfiny, chociaż jest agonistą receptorów opioidowych. U pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek długotrwale leczonych tramadolem, wskazane jest monitorowanie stężenia leku w osoczu. W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu. Stosowanie u dzieci: Nie należy podawać leku dzieciom poniżej 12 lat.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Najczęściej (ponad 10%) występują nudności i zawroty głowy. Niekiedy (1-10%) obserwowano wymioty, zaparcie, potliwość, suchość w ustach, ból głowy, dezorientacja. Rzadko (<1%) występują działania niepożądane ze strony układu krążenia (kołatanie serca, częstoskurcz, hipotonia ortostatyczna, zapaść) szczególnie po podaniu dożylnym oraz u pacjentów po wysiłku fizycznym; ze strony układu pokarmowego (odruch wymiotny, uczucie ucisku w żołądku, wzdęcia) oraz reakcje skórne (świąd, pokrzywka). Bardzo rzadko (<0,1%) obserwowano napady drgawkowe, zwykle po zastosowaniu dużych dawek tramadolu i podczas jednoczesnego stosowania tramadolu z innymi lekami obniżającymi próg drgawkowy lub wywołującymi drgawki pochodzenia mózgowego (np. leki przeciwdepresyjne lub przeciwpsychotyczne). Ze strony układu krążenia: podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi i zwolnienie czynności serca. Sporadycznie występują spowolnienie ruchowe, zmiana apetytu, trudności w oddawaniu moczu; reakcje psychiczne (zmiany nastroju i aktywności, zmiany w zdolności odczuwania i rozpoznawania), a także reakcje nadwrażliwości (duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy aż do wstrząsu anafilaktycznego włącznie). Nie ustalono związku przyczynowego dotyczącego wpływu tramadolu na zwiększenie się dolegliwości u pacjentów z astmą. Jeśli dawka tramadolu jest znacznie większa niż zalecana oraz w przypadku równoczesnego stosowania innych leków wpływających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, może wystąpić depresja oddechowa. Po tramadolu może się rozwinąć uzależnienie i mogą wystąpić objawy związane z reakcją odstawienia, podobne do obserwowanych po odstawieniu opioidów, tj. pobudzenie, niepokój, drażliwość, bezsenność, nadmierna ruchliwość, drżenia oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Preparat jest przeciwwskazany w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na tramadol lub którąkolwiek z substancji pomocniczych lub inne opioidowe środki przeciwbólowe, w ostrym zatruciu: alkoholem, środkami przeciwbólowymi, nasennymi, przeciwbólowymi opioidowymi lub psychotropowymi oraz u pacjentów leczonych w ciągu ostatnich 14 dni inhibitorami MAO. * Tramadolu nie należy stosować w leczeniu uzależnień od narkotyków. * Tramadolu w postaci kapsułek nie podaje się dzieciom poniżej 12 lat.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Objawy zatrucia Objawy zatrucia tramadolem są podobne do objawów zatrucia innymi analgetykami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy. Należą do nich: zwężenie źrenic, wymioty, niewydolność krążenia, zaburzenia świadomości aż do śpiączki, drgawki, depresja oddechowa, aż do zatrzymania oddechu i zahamowania perystaltyki jelit. Leczenie objawów przedawkowania Należy zapewnić drożność dróg oddechowych (możliwość aspiracji treści żołądkowej), a w zależności od objawów, kontrolować oddech i czynność serca. W przypadku zatrucia doustnego należy sprowokować wymioty (jeśli pacjent jest przytomny) lub wykonać płukanie żołądka. Odtrutką w przypadku depresji oddechowej jest nalokson. W przypadku wystąpienia drgawek należy podać dożylnie diazepam. Eliminacja tramadolu poprzez hemodializę lub hemofiltrację jest znikoma, dlatego nie są zalecane jako jedyne metody stosowane w razie zatrucia tym lekiem.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od intensywności bólu i indywidualnej reakcji pacjenta. Zwykle stosuje się: U dorosłych i dzieci powyżej 12 lat: Doustnie: jednorazowo 1-2 kapsułki 50-100 mg (niezależnie od posiłków). Maksymalnie do 8 kapsułek (400 mg) na dobę, w dawkach podzielonych. W razie potrzeby, po 30-60 minutach od zastosowania pierwszej dawki (50-100 mg) preparatu można zastosować następną dawkę leku (50 mg). W bólach ostrych, dawka początkowa powinna wynosić 100 mg, a w bólach przewlekłych 50 mg. Dawka dobowa dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat nie powinna być większa niż 400 mg chlorowodorku tramadolu, z wyjątkiem szczególnych wskazań klinicznych. W bólach nowotworowych lub silnych bólach pooperacyjnych u dorosłych niekiedy podaje się preparat w większych dawkach. u pacjentów w podeszłym wieku: Pacjenci w wieku do 75 lat, u których nie występują zaburzenia czynności wątroby i nerek, zwykle nie wymagają zmiany dawkowania. U pacjentów powyżej 75 lat eliminacja leku może się wydłużyć, dlatego w zależności od potrzeby, należy kolejne dawki leku stosować w większych odstępach czasu. Dawkowanie w niewydolności nerek, u pacjentów dializowanych: W ciężkich zaburzeniach czynności nerek okres półtrwania eliminacji tramadolu może się wydłużać, dlatego należy zwiększyć odstęp w czasie pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku. U pacjentów, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min, odstęp w czasie pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku należy zwiększyć do 12 godzin. Tramadolu nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) Ze względu na to, że tramadol jest usuwany bardzo wolno przez hemodializę, podawanie tramadolu po hemodializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego nie jest konieczne. Dawkowanie w niewydolności wątroby: Okres półtrwania eliminacji tramadolu może się wydłużyć. W ciężkiej niewydolności wątroby odstęp w czasie pomiędzy podaniem kolejnych dawek leku należy zwiększyć do 12 godzin. W ostrych bólach nie zachodzi zazwyczaj konieczność modyfikacji dawkowania. Nie stosować leku dłużej niż wymaga tego stan pacjenta. U pacjentów ze skłonnością do nadużywania leków i lekozależności, leczenie preparatem powinno być krótkotrwałe i pod ścisłą kontrolą lekarską. Jeżeli stan kliniczny tych pacjentów wymaga długotrwałego podawania preparatu, należy okresowo kontrolować ich stan, aby ocenić potrzebę dalszego leczenia i wielkość dawki.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża Tramadol przenika przez barierę łożyska. Badania na zwierzętach wykazały, że duże dawki tramadolu wpływają na rozwój narządów, proces kostnienia i umieralność noworodków. Nie wykazano natomiast działania teratogennego. Brak dowodów co do bezpieczeństwa stosowania tramadolu u kobiet w ciąży. Nie należy podawać leku w pierwszym trymestrze ciąży, stosowanie w drugim i trzecim trymestrze zależy od decyzji lekarza po rozważeniu stosunku ryzyka do konieczności. Tramadol stosowany w okresie przed i okołoporodowym nie zaburza czynności skurczowej macicy. U noworodków może wywoływać zmiany częstości oddechów, co nie ma zwykle istotnego znaczenia klinicznego. Okres karmienia piersią Tramadol nie jest zalecany w czasie karmienia piersią, ale w przypadku jednorazowego podania leku nie istnieje potrzeba przerywania karmienia, ponieważ zaledwie 0,1% leku przenika do mleka matki.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
* Tramadol nie powinien być stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO, ponieważ zwiększają jego toksyczność. * Objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego mogą nasilać się podczas jednoczesnego stosowania innych środków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (w tym alkoholu). * Badania na zwierzętach wykazały, że w przypadku równoczesnego podania preparatu tramadolu i barbituranów wydłużał się czas znieczulenia. Wykazano również, że tramadol podawany jednocześnie z lekami uspokajającymi działa silniej przeciwbólowo. * Wyniki badań farmakodynamicznych wykazały, że w przypadku jednoczesnego lub wcześniejszego podania cymetydyny nie zachodzą istotne kliniczne interakcje między tymi lekami. Natomiast jednoczesne lub wcześniejsze podanie karbamazepiny zmniejsza efekt przeciwbólowy i czas działania przeciwbólowego tramadolu. * W pojedynczych przypadkach tramadol może wywoływać drgawki oraz nasilać działanie inhibitorów selektywnego wychwytu serotoniny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych oraz innych leków obniżających próg drgawkowy. * Inne leki, z grupy CYP3A4, tj. ketokonazol i erytromycyna mogą spowolnić metabolizm tramadolu (N-demetylację) oraz metabolizm aktywny (po 0-demetylacji). Brak badań dotyczących znaczenia klinicznego tych interakcji.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Nawet w zalecanych dawkach, lek może wpływać na reakcje psychomotoryczne w stopniu zaburzającym zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego leczenia innymi lekami psychotropowymi.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
bóle stawów zmarszczki ranking kolagen skok wzwyż dobre produkty z kolagenem dbaj o kości jędrne usta skoki na bungee najlepsze na kaszel szałwia zioła w cukierkach - szałwia na kaszel palacza szałwia cukierki z ziołami - szałwia cukierki verbena szałwia pastylki amolowe szałwia pastylki amolowe szałwia zielarz szałwia co dobrego - aronia nowości z zielarni - aronia dla całej rodziny - aronia apteka - aronia ziołowe cukierki - aronia dla sedniorów - aronia zielarnia - aronia ziołowe produkty - aronia zielarnia - pokrzywa nowości z apteki - pokrzywa nowości z zielarni - pokrzywa na odporność - pokrzywa na wzmocnienie - pokrzywa na odporność - pokrzywa ziołowe specjały - pokrzywa przeciw stresowi - pokrzywa dla całej rodziny - żeńszeń imbir produkty na odporność - żeńszeń imbir zioła - żeńszeń imbir apteka - żeńszeń imbir przeciw stresowi - żeńszeń imbir ziołowe cukierki - żeńszeń imbir dla sedniorów - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa zioła - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez cukierki czarny bez - cukierki ziołowe specjały - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez nowości z apteki - czarny bez produkty z czarnego bzu ziołowe cukierki - cukierki czarny bez cukierki głogowe - cukierki cukierki z ziołami - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe w aptekach - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe w aptekach - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe na wzmocnienie - melisa dla całej rodziny - melisa właściwości melisy produkty na odporność - melisa przeciw stresowi - melisa w zielarniach - melisa produkty z melisy nowości z zielarni - waleriana produkty na odporność - waleriana właściwości waleriany ziołowe cukierki - cukierki walerianowe w zielarniach - waleriana w zielarniach - waleriana na odporność - waleriana w zielarniach - waleriana dezodorant dla każdego górskie spływy kajakowe koszykówka uliczna nurkowanie dobry dezodorant rzut dyskiem podnoszenia ciężarów pływanie
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook