Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Teodora, Seweryna Sobota 23. Października 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
KLACID
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Clarithromycinum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
tabletki 250; 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - clarithromycin Substancja czynna: 1 fiolka zawiera 500 mg klarytromycyny (Clarithromycinum) Substancje pomocnicze: Kwas laktobionowy 252,7 mg, wodorotlenek sodu q.s.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Klacid zaburza syntezę białek w komórce bakterii i przez to uniemożliwia bakteriom namnażanie się.
Zastosowanie
Zastosowanie
Klacid podaje się w infekcjach górnych dróg oddechowych, jak stany zapalne gardła, zatok nosowych, bronchit oraz dolnych dróg oddechowych, jak zapalenie płuc. Antybiotyk stosuje się również w stanach zapalnych uszu oraz infekcjach skórnych, w chlamydii.
Wskazania
Wskazania
* Klarytromycyna do infuzji jest wskazana w leczeniu zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę, w których konieczne jest podawanie pozajelitowe antybiotyku. Do zakażeń tych zaliczamy: * zakażenia górnych dróg oddechowych, * zakażenia dolnych dróg oddechowych, * zakażenia skóry i tkanek miękkich, * rozsiane lub zlokalizowane zakażenia Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare. Zlokalizowane zakażenia Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum lub Mycobacterium kansasii.
Inne leki związane ze schorzeniami
Inne leki związane ze schorzeniami
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Preparatu nie wolno podawać osobom uczulonym na makrolidy, tj grupę leków do których należy clarithromycin. Leku nie wolno podawać pacjentom zażywającym lek przeciwalergiczny terfenadin oraz pacjentom cierpiącym na wadę serca lub zaburzenia elektrolitowe. Pacjenci cierpiący na zaburzenia w czynności wątroby lub nerek powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Klacidem. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Klacid stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Zamiar stosowania innych leków jednocześnie z preparatem należy omówić z lekarzem. Jeśli w związku z podawaniem leku wystąpi reakcja nadwrażliwości, należy natychmiast zastosować leczenie objawowe. Lekarz przepisując klarytromycynę do infuzji kobiecie w ciąży powinien każdorazowo ocenić korzyści i ryzyko wynikające z zastosowania preparatu. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego trymestru ciąży. Powikłaniem wynikającym ze stosowania prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym antybiotyków makrolidowych, może być rzekomobłoniaste zapalenie jelit. W zależności od nasilenia objawów (od łagodnego do zagrażającego życiu) należy zastosować odpowiednie leczenie. Klarytromycyna jest metabolizowana głównie w wątrobie. Należy zatem zachować szczególną ostrożność podając ten lek pacjentom z niewydolnością wątroby. Należy również zachować ostrożność podczas stosowania klarytromycyny u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek. Po wprowadzeniu do obrotu informowano o toksycznym działaniu kolchicyny, kiedy stosowana była jednocześnie z klarytromycyną, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Działanie to obserwowano niekiedy u pacjentów z niewydolnością nerek. U niektórych z tych pacjentów informowano o zgonach. Bakterie oporne na klarytromycynę mogą wykazywać również oporność na inne antybiotyki makrolidowe, linkomycynę i klindamycynę (tzw. oporność krzyżowa).
Działania niepożądane
Działania niepożądane
>1/100 - Bóle i zawroty głowy, zaburzenia przewodu pokarmowego - mdłości, biegunka, wzdęcia. - Brak apetytu, kwaśne odbicia. - Zmiana odczuć smakowych. 1/1000 - Wysypka. - Zaburzenia w czynnościach wątroby. - Reakcje alergiczne. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi w wyniku podawania klarytromycyny w postaci do infuzji były zmiany zapalne w miejscu wkłucia, tkliwość, zapalenie żył i ból. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym nie związanym z drogą podawania były zaburzenia smaku. Podczas badań klinicznych klarytromycyny podawanej doustnie najczęściej zgłaszano zaburzenia ze strony układu pokarmowego takie, jak nudności, zaburzenia trawienia, bóle brzucha, wymioty i biegunka. Ponadto, bóle głowy, zaburzenia smaku oraz przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Po wprowadzeniu leku na rynek Podobnie jak w przypadku innych makrolidów, sporadycznie informowano o zaburzeniach czynności wątroby takich, jak zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie miąższu wątroby i (lub) cholestatyczne zapalenie wątroby z objawami żółtaczki lub bez. Te zaburzenia czynności wątroby mogą przybierać ciężką postać i zazwyczaj są przemijające. Bardzo rzadko informowano o niewydolności wątroby ze zgonem, co zazwyczaj wiązano z ciężką chorobą podstawową i (lub) stosowanymi jednocześnie innymi lekami. Występowały sporadyczne przypadki zwiększenia stężenia kreatyniny w osoczu, ale związek przyczynowy ze stosowaniem klarytromycyny nie został ustalony. Po doustnym podaniu klarytromycyny wystąpić mogą reakcje alergiczne od pokrzywki i wykwitów skórnych do reakcji anafilaktycznej i zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej rozpływnej martwicy naskórka. Istnieją doniesienia o przemijających działaniach niepożądanych na ośrodkowy układ nerwowy takich, jak niepokój, zawroty głowy, w tym pochodzenia błędnikowego, bezsenność, koszmary senne, szumy uszne, stany splątania, zaburzenia orientacji, omamy, psychozy i depersonalizacja. Związek przyczynowy ze stosowaniem klarytromycyny nie został udowodniony. Informowano także o przemijającej utracie słuchu w wyniku stosowania klarytromycyny, ustępującej zazwyczaj po odstawieniu leku, oraz o zaburzeniach węchu występujących zazwyczaj równocześnie z zaburzeniami smaku. W rzadkich przypadkach informowano o hipoglikemii, która niekiedy występowała u pacjentów przyjmujących jednocześnie doustne preparaty przeciwcukrzycowe lub insulinę. Odnotowano pojedyncze przypadki leukopenii i trombocytopenii. Inne reakcje niepożądane o których informowano po zastosowaniu doustnych postaci klarytromycyny to: zapalenie języka, zapalenie jamy ustnej, grzybica jamy ustnej, przebarwienia języka, przebarwienia zębów oraz zwiększenie w surowicy stężeń podawanych jednocześnie następujących leków: astemizol, alkaloidy sporyszu, triazolam, midazolam i cyklosporyna. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych rzadko wystąpić mogą zaburzenia pracy serca takie, jak wydłużenie odstępu QT, częstoskurcz komorowy i zaburzenia typu torsade de pointes. Rzadko występowało zapalenie trzustki i drgawki. Informowano o śródmiąższowym zapaleniu nerek występującym podczas stosowania klarytromycyny. Informowano o toksycznym działaniu kolchicyny, kiedy stosowana była jednocześnie z klarytromycyną, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Działanie to obserwowano niekiedy u pacjentów z niewydolnością nerek. U niektórych z tych pacjentów informowano o zgonach Pacjenci z obniżoną odpornością Dotychczas brak danych dotyczących stosowania klarytromycyny w postaci do infuzji u pacjentów z obniżoną odpornością, natomiast dostępne są dane dotyczące stosowania doustnych postaci klarytromycyny u pacjentów zakażonych HIV. U pacjentów z zespołem nabytego upośledzenia odporności (AIDS) oraz z innymi stanami upośledzenia odporności, leczonych z powodu zakażeń wywołanych przez Mycobacterium przez długi okres dużymi dawkami klarytromycyny, często trudno było odróżnić ewentualne działania niepożądane spowodowane przez lek od objawów zakażenia HIV lub chorób występujących w przebiegu tego zakażenia. U dorosłych pacjentów otrzymujących 1 gram klarytromycyny na dobę najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: nudności, wymioty, zaburzenia smaku, bóle brzucha, biegunka, wysypka skórna, wzdęcia, bóle głowy, zaparcia, zaburzenia słuchu oraz zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT). Do innych, rzadko występujących reakcji niepożądanych zaliczano duszność, bezsenność i suchość w jamie ustnej. U pacjentów z obniżoną odpornością wyniki badań laboratoryjnych analizowano, uwzględniając wartości znacznie wykraczające poza prawidłowe (tzn. skrajnie zwiększone lub skrajnie zmniejszone). Na podstawie tego kryterium u około 2% do 3% pacjentów, którzy otrzymywali 1 gram klarytromycyny na dobę, stwierdzono znaczne zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT) oraz istotne zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi. Mniejszy odsetek pacjentów miał również zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Stosowanie klarytromycyny w postaci do infuzji jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na klarytromycynę lub inne antybiotyki z grupy makrolidów. Przeciwwskazane jest jednoczesne leczenie klarytromycyną i którymkolwiek z następujących leków: astemizol, cyzapryd, pimozyd, terfenadyna i ergotamina lub dihydroergotamina.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
W razie przedawkowania klarytromycyny do infuzji, należy odstawić lek i zastosować odpowiednie leczenie. Przedawkowanie klarytromycyny może spowodować objawy ze strony przewodu pokarmowego. U pacjenta z chorobą dwubiegunową w wywiadzie, po przyjęciu 8 gramów klarytromycyny wystąpiły zaburzenia psychiczne, zachowanie paranoidalne, hipokaliemia i hipoksemia. W razie przedawkowania należy natychmiast usunąć niewchłonięty lek i zastosować odpowiednie leczenie objawowe. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych hemodializa ani dializa otrzewnowa nie zmniejszają stężenia klarytromycyny w surowicy.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz. Dawka zależy od typu i nasilenia infekcji. Zazwyczaj dawka dla pacjenta dorosłego wynosi 250 mg 2 razy dziennie (co 12 godzin) podczas 7-14 dni. Już po paru dawkach leku następuje wyraęna poprawa stanu zdrowia nie oznacza to jednak, że można przerwać przepisaną przez lekarza kurację. Przedwczesne przerwanie leczenia grozi bowiem nawrotem choroby. Zalecana dawka dobowa klarytromycyny do infuzji wynosi 1 gram, w dwóch dawkach podzielonych po 500 mg. Proszek należy rozpuścić, a następnie rozcieńczyć w odpowiednim rozpuszczalniku. Dawkę leku podawać dożylnie we wlewie trwającym co najmniej 60 minut. Nie należy podawać preparatu w pojedynczym, szybkim wstrzyknięciu (bolus), ani domięśniowo. W zależności od ciężkości zakażenia podawanie klarytromycyny we wlewie dożylnym można ograniczyć do 2 - 5 dni. Tak szybko, jak jest to możliwe, należy rozpocząć podawanie doustnej postaci leku, zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek U pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min dawkę klarytromycyny należy zmniejszyć o połowę. Pacjenci z obniżoną odpornością zakażeni drobnoustrojami z rodzaju Mycobacterium Dotychczas brak danych klinicznych dotyczących stosowania klarytromycyny do infuzji u pacjentów z obniżoną odpornością, natomiast dostępne są dane dotyczące stosowania doustnych postaci klarytromycyny u pacjentów zakażonych HIV. W przypadku rozsianych lub zlokalizowanych zakażeń M. avium, M. intracellulare, M. chelonae, M. fortuitum lub M. kansasii zalecana dawka dobowa u dorosłych wynosi 1 gram w dwóch dawkach podzielonych.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje szkodliwie na płód. Nie wolno podawać leku w okresie ciąży. Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka matki, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania leku w okresie karmienia dziecka piersią. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w postaci do infuzji w okresie ciąży i karmienia piersią. Klarytromycyna przenika do mleka matki.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Interakcje związane z cytochromem P450 Klarytromycyna jest metabolizowana w wątrobie z udziałem izoenzymu 3A cytochromu P450 (CYP3A). Ma to istotny wpływ na metabolizm innych leków stosowanych jednocześnie z klarytromycyną i może powodować zwiększenie stężenia tych leków w surowicy. Wiadomo, że następujące leki i grupy leków są metabolizowane przez CYP3A: alprazolam, astemizol, karbamazepina, cylostazol, cyzapryd, cyklosporyna, dizopiramid, alkaloidy sporyszu, lowastatyna, metyloprednizolon, midazolam, omeprazol, doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), pimozyd, chinidyna, ryfabutyna, syldenafil, symwastatyna, takrolimus, terfenadyna, triazolam i winblastyna. Podobny rodzaj interakcji, ale z udziałem innych izoenzymów ma miejsce w przypadku fenytoiny, teofiliny i walproinianu. W czasie badań klinicznych obserwowano niewielkie, ale istotne statystycznie (p<0,05) zwiększenie stężenia teofiliny lub karbamazepiny we krwi, gdy któryś z tych leków podawany był jednocześnie z klarytromycyną. Po wprowadzeniu leku na rynek obserwowano wymienione poniżej interakcje preparatów erytromycyny i (lub) klarytromycyny z lekami metabolizowanymi przez CYP3A. Inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). Informowano o rzadkich przypadkach rabdomiolizy podczas jednoczesnego stosowania klarytromycyny i inhibitorów reduktazy HMG-CoA, np. lowastatyny lub symwastatyny. Cyzapryd, pimozyd. U pacjentów leczonych równocześnie klarytromycyną i cyzaprydem wykazano zwiększenie stężenia cyzaprydu w surowicy. Może to spowodować zmiany w obrazie ekg - wydłużenie odstępu QT oraz zaburzenia rytmu serca takie, jak częstoskurcz komorowy, migotanie komór oraz zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes. Podobne zaburzenia obserwowano u pacjentów stosujących równocześnie klarytromycynę i pimozyd. Terfenadyna, astemizol. Informowano o wpływie antybiotyków makrolidowych na metabolizm terfenadyny. Stwierdzono zwiększenie stężenia terfenadyny w surowicy, co sporadycznie wiązano z wystąpieniem niemiarowości pracy serca z objawami takimi, jak wydłużenie odstępu QT w zapisie ekg, częstoskurcz komorowy, migotanie komór i zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes. W badaniu z udziałem 14 zdrowych ochotników jednoczesne podawanie tabletek klarytromycyny i terfenadyny spowodowało 2-3 krotny wzrost stężenia kwaśnego metabolitu terfenadyny w surowicy oraz wydłużenie odstępu QT, bez wykrywalnych objawów klinicznych. Podobne działania obserwowano podczas skojarzonego podawania astemizolu i innych antybiotyków makrolidowych. Chinidyna, dizopiramid. Informowano o zaburzeniach rytmu serca typu torsade de pointes w następstwie podawania klarytromycyny z chinidyną lub dizopiramidem. Należy zatem kontrolować stężenie tych leków w surowicy, kiedy stosowane są jednocześnie z klarytromycyną. Ergotamina, dihydroergotamina. Jednoczesne podawanie klarytromycyny i ergotaminy lub dihydroegotaminy powodowało ostre zatrucie alkaloidami sporyszu, charakteryzujące się skurczem naczyń oraz niedokrwieniem kończyn i innych tkanek, w tym także ośrodkowego układu nerwowego. Interakcje z innymi lekami Digoksyna. U pacjentów, którym podawano jednocześnie digoksynę i klarytromycynę (tabletki) obserwowano zwiększenie stężenia digoksyny w surowicy. W przypadku podawania obu leków należy kontrolować stężenie digoksyny w surowicy. Kolchicyna. Kolchicyna jest substratem zarówno dla CYP3A jak i glikoproteiny P (Pgp), która bierze udział w transporcie na zewnątrz komórki. Klarytromycyna i inne antybiotyki makrolidowe są znanymi inhibitorami CYP3A i Pgp. Kiedy klarytomycyna i kolchicyna są podawane jednocześnie hamowanie Pgp i (lub) CYP3A przez klarytromycynę może powodować zwiększenie narażenia na kolchicynę. Należy kontrolować czy u pacjentów nie występują kliniczne objawy zatrucia kolchicyną Leki przeciwretrowirusowe. Jednoczesne podawanie doustne klarytromycyny (w postaci tabletek) i zydowudyny dorosłym pacjentom zakażonym HIV może spowodować zmniejszenie stężenia zydowudyny w stanie stacjonarnym. Interakcja ta nie występuje u dzieci zakażonych HIV, przyjmujących klarytromycynę w postaci zawiesiny oraz zydowudynę lub dideoksyinozynę. Ponieważ klarytromycyna u dorosłych pacjentów prawdopodobnie wpływa na wchłanianie doustnie podawanej zydowudyny, interakcja ta jest mało prawdopodobna kiedy klarytromycyna podawana jest dożylnie. Badania farmakokinetyczne wykazały, że jednoczesne podawanie rytonawiru w dawce 200 mg co 8 godzin i klarytromycyny w dawce 500 mg co 12 godzin powoduje hamowanie metabolizmu klarytromycyny. Podczas jednoczesnego stosowania rytonawiru Cmax klarytromycyny wzrasta o 31%, Cmin o 182%, a wartość AUC o 77%. Zahamowaniu ulega tworzenie aktywnego metabolitu - 14-hydroksyklarytromycyny. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek nie wymaga to zmiany dawkowania, ze względu na szeroki przedział terapeutyczny klarytromycyny. Natomiast u pacjentów z niewydolnością nerek konieczne jest zmniejszenie dawki podawanej klarytromycyny w zależności od klirensu kreatyniny. Jeśli klirens kreatyniny wynosi 30-60 ml/min, dawkę należy zmniejszyć o 50%, a jeśli wynosi < 30 ml/min, dawkę zmniejsza się o 75%. Klarytromycyny w dawce większej niż 1 gram na dobę nie należy podawać jednocześnie z rytonawirem. Brak dotychczas klinicznie udokumentowanych badań dotyczących zgodności farmaceutycznej z innymi roztworami do podawania dożylnego.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
dziąsła lifting twarzy nurkowanie z akwalungiem blizny potrądzikowe kolagen na stawy produkty do spa rzut oszczepem łyżwiarstwo figurowe najlepsze na kaszel szałwia na kaszel szałwia zioła - szałwia na urlopie szałwia częsty kaszel przyczyny szałwia apteka - szałwia na ból gardła szałwia na gardło szałwia produkty z aronii nowości - aronia ziołowe cukierki - aronia produkty z aronii zielarnia - aronia dla sedniorów - aronia apteka - aronia nowości z zielarni - aronia nowości z apteki - pokrzywa ziołowe wspomaganie - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa ładna skóra nowości z apteki - pokrzywa w aptekach - pokrzywa nowości z apteki - pokrzywa na odporność - pokrzywa ziołowe produkty - żeńszeń imbir w aptekach - żeńszeń imbir ziołowe specjały - żeńszeń imbir żeńszeń imbir - cukierki cukierki ziołowe - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir cukierki ziołowe - żeńszeń imbir w aptekach - żeńszeń imbir w zielarniach - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej na odporność - aloes trawa cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa nowości - czarny bez cukierki czarny bez - cukierki dla całej rodziny - czarny bez w zielarniach - czarny bez nowości - czarny bez zioła w cukierkach - czarny bez cukierki z ziołami - czarny bez zioła - czarny bez cukierki głogowe - cukierki apteka - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki zioła w cukierkach - głóg, głogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - melisa ziołowe cukierki - melisa w aptekach - melisa na wzmocnienie - melisa na wzmocnienie - melisa dla całej rodziny - melisa apteka - melisa ziołowe cukierki - melisa nowości z apteki - waleriana cukierki walerianowe - cukierki dla sedniorów - waleriana nowości z apteki - waleriana nowości z apteki - waleriana na odporność - waleriana właściwości waleriany cukierki z ziołami - waleriana sprawdzony dezodorant brydż dezodorant dla młodzieży snooker wyścigi samochodowe dobry dezodorant kolarstwo podnoszenia ciężarów
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.