Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Anatola, Feliksa Środa 20. Listopada 2019r
Zadania z Fizyki medycyna medycyna medycyna
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
KETREL
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Quetiapinum
Forma leku
Forma leku
tabletki powlekane 25 mg, 100 mg, 200 mg
Zawartość
Zawartość
Ketrel 25 mg to pomarańczowe, okrągłe powlekane tabletki zawierające 25 mg kwetiapiny. Ketrel 100 mg to żółte, okrągłe powlekane tabletki zawierające 100 mg kwetiapiny. Ketrel 200 mg to białe, okrągłe powlekane tabletki zawierające 200 mg kwetiapiny.
Zastosowanie
Zastosowanie
Kwetiapina jest lekiem przeciwpsychotycznym. Lek Ketrel wskazany jest w ostrych i przewlekłych zaburzeniach psychicznych, w tym schizofrenii.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Nie należy stosować leku Ketrel w następujących przypadkach: * nadwrażliwości (alergii) na kwetiapinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku Ketrel. Zachować szczególną ostrożność stosując lek Ketrel: * Kwetiapinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami serca, naczyń, w tym układu naczyniowego mózgu, a także w przypadku skłonności do niskiego ciśnienia tętniczego. * Ketrel może powodować ortostatyczny spadek ciśnienia krwi, szczególnie w początkowym okresie ustalania dawki. Spadek ciśnienia krwi występuje częściej u osób w podeszłym wieku niż u młodszych pacjentów. * Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność, gdy kwetiapina jest stosowana z lekami o których wiadomo, że wydłużają odstęp QTc w badaniu EKG, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. * Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z padaczką lub napadem padaczkowym w wywiadzie. * Złośliwy zespół neuroleptyczny może wystąpić u pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi. Objawy kliniczne to: hipertermia (przegrzanie organizmu), zaburzenie czynności układu autonomicznego, sztywność mięśni, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej. W takim przypadku, terapię należy natychmiast przerwać i zastosować odpowiednie leczenie. * Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, kwetiapina może wywoływać późne dyskinezy (mimowolne ruchy mięśni twarzy i języka) po długotrwałym leczeniu. Jeśli występują objawy późnych dyskinez, należy zredukować dawkę leku lub przerwać leczenie kwetiapiną. * Ostre objawy odstawienne w tym nudności, wymioty, bezsenność bardzo rzadko odnotowano po nagłym odstawieniu dużych dawek leków przeciwpsychotycznych. Może także wystąpić nawrót objawów psychotycznych i odnotowano wystąpienie zaburzeń ruchowych (akatyzja, dystonia, dyskineza). Zatem zalecane jest stopniowe odstawianie leku. Należy skonsultować się z lekarzem nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości. Stosowanie leku Ketrel u dzieci i młodzieży: Nie badano stosowania leku Ketrel u dzieci i młodzieży. W przypadku pominięcia dawki leku KETREL: W przypadku, gdy lek nie został przyjęty o zwykłej porze, należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko, jak to jest możliwe. Jeżeli jednak zbliża się termin zażycia następnej dawki, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Jak każdy lek, preparat Ketrel może powodować działania niepożądane. Wiele spośród obserwowanych działań niepożądanych ma charakter łagodny do umiarkowanego i rzadko tak ciężki, żeby konieczne było przerwanie leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy działania niepożądane nie ustępują w trakcie leczenia lub są uciążliwe. Po zastosowaniu kwetiapiny zaobserwowano następujące działania niepożądane: Bardzo często: Bóle głowy, senność. Często: Zawroty głowy, zaparcia, niedociśnienie ortostatyczne, tachykardia (częstoskurcz), suchość błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (podczas kontynuowanego leczenia wartości aminotransferaz wracały do normy), wysypka, osłabienie, zapalenie śluzówki nosa, bóle brzucha, niepokój, bóle pleców, zwiększenie masy ciała, biegunka, bóle w klatce piersiowej, nadciśnienie, gorączka, leukopenia (przejściowa, zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), zapalenie dróg moczowych, suchość skóry, bóle uszu, bóle mięśni. Powyżej przedstawione działania niepożądane wystąpiły częściej w grupie pacjentów leczonych kwetiapiną niż w grupie przyjmującej placebo (preparat bez substancji czynnej). Działania niepożądane, które wystąpiły w związku z przyjmowaniem kwetiapiny z tą samą częstotliwością bądź mniejszą niż w grupie przyjmującej placebo, to: ból, zakażenie, agresywność, przypadkowe urazy, niedociśnienie, nudności, wymioty, pobudzenie, nerwowość, bezsenność, akatyzja (niepokój ruchowy - niemożność siedzenia), hipertonia (wzmożone napięcie mięśni), drżenie, depresja, parestezje (samoistnie występujące wrażenia czuciowe), zapalenie gardła, niedowidzenie. Takie działania niepożądane jak: niedociśnienie orto-statyczne, tachykardia, u niektórych pacjentów omdlenia, pojawiają się szczególnie na początku stosowania preparatu. Obserwowano sporadycznie napady padaczkowe u pacjen-tów przyjmujących kwetiapinę, chociaż ich częstotliwość była nie większa niż ta obserwowana u pacjentów przyj-mujących placebo. Odnotowano, aczkolwiek rzadko, przypadki wystąpienia priapizmu (bolesnego, długotrwałego wzwodu prącia) u pacjentów przyjmujących kwetiapinę. Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, kwetiapina powodowała wystąpienie rzadkich przypadków złośliwego zespołu neuroleptycznego. W czasie leczenia kwetiapiną, jak i w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, odnotowano rzadkie przypadki obrzęków. Kwetiapina może powodować niewielkie zwiększenie stężenia trójglicerydów i cholesterolu całkowitego we krwi. Leczenie kwetiapiną w małych dawkach powoduje zmniejszenie stężenia hormonów tarczycy, w szczególności całkowitego T4 i wolnego T4. Zmniejszenie całkowitego i wolnego T4 obserwowano maksymalnie w ciągu pierwszych 2 do 4 tygodni leczenia kwetiapiną, przy czym kontynuowanie leczenia nie powodowało dalszego zmniejszenia stężenia hormonów tarczycy. Podobnie, jak inne leki przeciwpsychotyczne, kwetiapina może powodować wydłużenie odstępu QTc w badaniu EKG, jednakże w badaniach klinicznych, nie potwierdzono przetrwałego wydłużenia odstępu QTc. Nasilenie cukrzycy i hiperglikemię (zwiększenie stężenia glukozy we krwi) odnotowano bardzo rzadko w trakcie leczenia kwetiapiną. Odpowiednie monitorowanie kliniczne jest wskazane u pacjentów z cukrzycą i ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
W przypadku przedawkowania leku należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Nie istnieje szczególna odtrutka dla kwetiapiny. Objawy przedawkowania to: senność, częstoskurcz, niedociśnienie.
Dawkowanie
Dawkowanie
Lek Ketrel należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj stosuje się Ketrel dwa razy na dobę bez względu na posiłek. Tabletkę należy połknąć, popijając małą ilością płynu. Długość leczenia lekiem Ketrel ustala lekarz prowadzący. Dorośli: Zalecana dawka dobowa preparatu to 50 mg (1. dzień), 100 mg (2. dzień), 200 mg (3. dzień), 300 mg (4. dzień). Od 4. dnia zalecana dawka dobowa powinna wynosić od 300 mg do 450 mg. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerowania leku przez pacjenta, dawka może być modyfikowana w zakresie od 150 mg do 750 mg na dobę. Osoby w podeszłym wieku: Pacjenci w podeszłym wieku powinni zaczynać leczenie od dawki dobowej 25 mg. Następnie dawkę należy zwiększać codziennie o 25 mg lub 50 mg do osiągnięcia dawki terapeutycznej, która jest zwykle mniejsza niż u młodszych pacjentów. Dzieci i młodzież: Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwetiapiny u dzieci i młodzieży nie zostało dostatecznie przebadane. Pacjenci z niewydolnością wątroby bądź nerek Klirens kwetiapiny jest zmniejszony o ok. 25% u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby. Kwetiapina jest znacząco metabolizowana przez wątrobę, dlatego należy ostrożnie stosować lek u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby powinni zaczynać leczenie od dawki dobowej 25 mg i zwiększać codziennie dawkę o 25 mg lub 50 mg do osiągnięcia dawki terapeutycznej.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Ketrel u kobiet w ciąży. Ketrel powinien być stosowany u kobiet w ciąży tylko wówczas, jeśli potencjalne korzyści wynikające ze stosowania leku przeważają ryzyko możliwe dla płodu. Karmienie piersią: Nie znany jest stopień, w jakim kwetiapina wydziela się do mleka matki, dlatego kobiety karmiące piersią przed zastosowaniem leku Ketrel powinny skontaktować się z lekarzem. Zaleca się odstawienie dziecka od piersi.
Przechowywanie
Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leku Ketrel po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie stosować leku Ketrel, jeśli zakupione opakowanie ma ślady otwarcia bądź uszkodzenia.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w trakcie leczenia lekiem Ketrel, należy poinformować o tym lekarza lub odpowiedni personel medyczny. Ketrel należy stosować ostrożnie z następującymi lekami: leki uspokajające, leki przeciwdepresyjne, inne leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwpadaczkowe (fenytoina, barbiturany, karbamazepina), leki przeciwgruźlicze (ryfampicyna), erytromycyna, ketokonazol. W czasie leczenia lekiem Ketrel nie wskazane jest picie alkoholu.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Lek Ketrel może powodować senność. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn podczas stosowania leku, dopóki nie zostanie jednoznacznie określone, jak silny jest wpływ na powyższe czynności.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
wzmocnienie dziąseł i zębów jędrna skóra skok wzwyż produkty dla sportowców na rozstępy pływanie bilard kolagen na paznokcie co dobrego - szałwia produkty na odporność - szałwia na wzmocnienie - szałwia nowości z zielarni - szałwia zielarka szałwia zielarz szałwia w zielarniach - szałwia pastylki amolowe szałwia dla całej rodziny - aronia aronia - cukierki nowości z apteki - aronia ziołowe wspomaganie - aronia nowości z apteki - aronia co dobrego - aronia nowości z zielarni - aronia apteka - aronia dla całej rodziny - pokrzywa cukierki z ziołami - pokrzywa zioła w cukierkach - pokrzywa ziołowe cukierki - pokrzywa poprawa przemiany materii wzmocnienie organizmu ziołowe specjały - pokrzywa produkty na odporność - pokrzywa dla całej rodziny - żeńszeń imbir żeńszeń imbir - cukierki zioła w cukierkach - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir apteka - aloes trawa cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - czarny bez zioła - czarny bez produkty z czarnego bzu cukierki z ziołami - czarny bez ziołowe cukierki - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez nowości - czarny bez nowości - czarny bez cukierki z ziołami - głóg, głogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe właściwości głogu przeciw stresowi - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe zielarnia - głóg, głogowe zioła - melisa na odporność - melisa zioła - melisa nowości z apteki - melisa nowości z zielarni - melisa ziołowe produkty - melisa ziołowe wspomaganie - melisa w aptekach - melisa na odporność - waleriana ziołowe cukierki - cukierki walerianowe apteka - waleriana zielarnia - waleriana przeciw stresowi - waleriana nowości z apteki - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe nowości z zielarni - waleriana najlepszy dezodorant na spocone nogi dobry dezodorant dla sportowców kolarstwo rzut młotem boks dla biegaczy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook