Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Ireneusza, Leona Wtorek 28. Czerwca 2022r
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
linki sponsorowane, reklamy
DOPAMINUM HYDROCHLORICUM
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Dopamini hydrochloridum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
iniekcje 10 mg/ml; iniekcje 40 mg/ml. roztwór do infuzji 10 mg/ml lub 40 mg/ml,
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - dopamine hydrochloride. 1 ml roztworu Dopaminum hydrochloricum 1% zawiera jako substancję czynną: 10 mg chlorowodorku dopaminy oraz substancje pomocnicze: sodu pirosiarczyn, dwusodowy wersenian, wodę do wstrzykiwań. Jedna ampułka zawiera 50 mg chlorowodorku dopaminy. 1 ml roztworu Dopaminum hydrochloricum 4% zawiera jako substancję czynną: 40 mg chlorowodorku dopaminy oraz substancje pomocnicze: sodu pirosiarczyn, dwusodowy wersenian, wodę do wstrzykiwań. Jedna ampułka zawiera 200 mg chlorowodorku dopaminy.
Zamienniki Leku
Zamienniki Leku
Sposób działania
Sposób działania
Dopamina powoduje zwiększenie siły uderzenia serca i zwiększenie objętości krwi pompowanej na minutę. Dopamina wywołuje również wzrost ciśnienia krwi. Dopamina ponadto zwiększa wydzielanie moczu. Efekt poniesienia ciśnienia krwi następuje w 1-2 minut po rozpoczęciu wlewu i trwa podczas wlewu, jednak zanika w 10 minut po ustaniu podawania leku.
Zastosowanie
Zastosowanie
Wstrząs w związku z zawałem serca, chirurgią serca. Wstrząs w posocznicy, w zatruciach. Oporna niewydolność krążenia długotrwale leczona glikozydami nasercowymi i lekami moczopędnymi. Dopamina jest katecholaminą wpływającą na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne. Rozszerza naczynia krwionośne nerkowe i trzewne, wieńcowe i wewnątrzczaszkowe. Po zastosowaniu małych dawek, dopamina wpływa przede wszystkim na receptory dopaminergiczne, powodując zwiększenie przepływu nerkowego (filtracji kłębuszkowej), wydalania sodu i diurezy. Po zastosowaniu średnich dawek dopaminy występuje pobudzenie receptorów β1 – adrenergicznych, natomiast po użyciu dawek dużych – stymulacja receptorów α – adrenergicznych, czego wynikiem jest zwężenie obwodowych naczyń krwionośnych i podwyższenie ciśnienia tętniczego. Lek stosuje się w zaburzeniach hemodynamicznych występujących we wstrząsie spowodowanym zawałem mięśnia sercowego, urazami, posocznicą, operacjami kardiologicznymi, zaostrzeniem przewlekłej niewydolności serca oraz we wstrząsie prowadzącym do niewydolności nerek.
Inne leki związane ze schorzeniami
Inne leki związane ze schorzeniami
Zawał serca    
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Leku nie wolno podawać w znacznej niemiarowości serca, i migotaniu komór serca, w nowotworze miąższu nadnerczy. Leku nie należy podawać w skojarzeniu z cyklopropanem lub halotanem - środkami narkotycznymi stosowanymi w chirurgii. Pacjentom z zaburzeniami krążenia w kończynach podaje się Dopaminę z wielką ostrożnością. Podczas wlewu należy stale kontrolować ciśnienie krwi i częstotliwość minutową serca, a także obserwować zabarwienie i temperaturę kończyn. Nie należy stosować leku Dopaminum hydrochloricum 1% i Dopaminum hydrochloricum 4%, jeśli stwierdzono: * nadwrażliwość na składniki leku, * guz chromochłonny nadnerczy (pheochromocytoma), * ciężkie zaburzenia rytmu serca: migotanie komór, niewyrównane tachyarytmie. * u pacjentów z chorobami naczyń krwionośnych (np. miażdżycą, chorobą Raynauda, zatorem tętniczym, zapaleniem błony wewnętrznej naczyń w przebiegu cukrzycy i choroby Buergera). Podczas stosowania Dopaminum hydrochloricum 1% i Dopaminum hydrochloricum 4%: * należy zmniejszyć dawkę, jeżeli wystąpi podniesienie ciśnienia rozkurczowego lub zmniejszenie ciśnienia tętna, * nie należy nagle przerywać podawania leku. Stosowanie leku Dopaminum hydrochloricum 1% i Dopaminum hydrochloricum 4% u dzieci Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie leku Dopaminum hydrochloricum 1% i Dopaminum hydrochloricum 4% u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów niewydolnością wątroby lub nerek. Ciąża Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Karmienie piersią Lek jest stosowany w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, dlatego fakt karmienia piersią nie stanowi przeciwwskazania do jego użycia. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Nie dotyczy - lek stosowany w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
>1/100 - Ból głowy. - Dodatkowe uderzenia serca, przyspieszenie akcji serca. - Bóle w klatce piersiowej. - Mdłości i wymioty. - Duszność. 1/1000 - Arytmia serca. - Zmiany EKG. - Obniżenie ciśnienia krwi. - Reakcje alergiczne. - Obrzęk płuc. Pirosiarczyn sodu zawarty w leku może rzadko powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli. Jak każdy lek, Dopaminum hydrochloricum 1% i Dopaminum hydrochloricum 4% mogą powodować działania niepożądane. Najczęściej występują: skurcze dodatkowe pozazatokowe, przyspieszenie czynności serca (tachykardia), bóle dławicowe, kołatanie serca, duszność, bóle głowy, obniżenie ciśnienia tętniczego, zwężenie naczyń krwionośnych, nudności, wymioty. Rzadziej występują: zaburzenia przewodzenia komorowego, zwolnienie czynności serca (bradykardia), jeżenie włosów (piloerekcja), rozszerzenie źrenicy, rozszerzenie zespołu QRS w obrazie EKG, azotemia, podwyższenie ciśnienia tętniczego, zgorzel u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą naczyniową. Sporadycznie odnotowywano komorowe zaburzenia rytmu serca o bardzo ciężkim przebiegu. Wynaczynienie leku może być przyczyną wystąpienia martwicy tkanek. U niektórych osób w czasie stosowania preparatów Dopaminum hydrochloricum 1% lub Dopaminum hydrochloricum 4% mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz kardiolog dostosowując ją do potrzeb pacjenta. Lek podaje się jedynie w warunkach szpitalnych. Lek podany w dawce 0,5-3 mg/kg zwiększa przepływ nerkowy, natomiast w dawce 5-10 mg/kg przyspiesza akcję serca lecz nie działa na naczynia obwodowe. Dopaminę podaje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku. Lek podawać we wlewie dożylnym, po uprzednim rozcieńczeniu. Podawać do dużej żyły lub układu żył centralnych, aby zminimalizować ryzyko wynaczynienia. Dopaminę można rozcieńczyć w 5% roztworze glukozy lub 0,9% roztworze NaCl. W celu uzyskania roztworu do wlewu, należy zmieszać 400 mg do 800 mg dopaminy z 250 ml rozcieńczalnika (5% roztwór glukozy lub 0,9% roztwór NaCl). Uzyskany roztwór zawiera odpowiednio 1600 μg lub 3200 μg dopaminy na ml. Sporządzony roztwór należy zużyć tak szybko jak jest to możliwe. Jego trwałość wynosi 24 godziny. Dorośli, osoby w podeszłym wieku, dzieci w wieku powyżej 12 lat: Początkowo we wlewie 1 μg/kg mc./min do 5 μg/kg mc./min. Następnie dawkę można zwiększać co 10 do 30 minut o 1 do 5 μg/kg mc./min, maksymalnie do 20 - 50 μg/kg mc./min. Przeciętną dawką stosowaną u pacjentów jest 20 μg/kg mc./min. Dawki powyżej 50 μg/kg mc./min są stosowane w zaawansowanych stanach niewydolności krążenia. U pacjentów z ciężką, oporną na leczenie przewlekłą niewydolnością krążenia, leczenie rozpoczynać od dawki 0,5 μg/kg mc./min do 2 μg/kg mc./min, a następnie dawkę zwiększać o 1-3 μg/kg mc./min do zwiększenia diurezy. Uwaga: w czasie podawania leku należy monitorować ciśnienie tętnicze, częstość czynności serca i diurezę. W przypadku zastosowania większej dawki preparatów Dopaminum hydrochloricum 1% lub Dopaminum hydrochloricum 4% niż zalecana Może wystąpić podwyższenie ciśnienia tętniczego. Należy zmniejszyć dawkę dopaminy lub czasowo przerwać podawanie wlewu do momentu ustabilizowania się stanu pacjenta. Ponieważ czas działania dopaminy jest dosyć krótki nie jest konieczne podjęcie dodatkowych działań. W przypadku braku poprawy stanu pacjenta, zaleca się zastosowanie krótko działającego leku blokującego receptory α-adrenergiczne, np. fentolaminy.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ograniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży. O zastosowaniu leku podczas ciąży musi zadecydować lekarz. Studia nad zwierzętami wykazują możliwość uszkodzenia płodu.
Przechowywanie
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. 15ºC do 25ºC, chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować leków Dopaminum hydrochloricum 1%, Dopaminum hydrochloricum 4% po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty. Inhibitory monoaminooksydazy (MAO) nasilają działanie dopaminy. Pacjenci przyjmujący inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2-3 tygodni, powinni otrzymać dawkę początkową nie większą niż 10% zwykle stosowanej dawki dopaminy. Jednoczesne podawanie cyklopropanu lub halogenowanych anestetyków wziewnych (halotanu) i dopaminy może wywołać komorowe zaburzenia rytmu serca. Działanie dopaminy antagonizują β-adrenolityki takie, jak propranolol lub metoprolol. Nie należy stosować jednocześnie dopaminy i alkaloidów pochodnych ergotaminy, ponieważ może wystąpić zwężenie naczyń krwionośnych. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i guanetydyna mogą nasilać działanie dopaminy charakteryzujące się wzrostem ciśnienia tętniczego. U pacjentów stosujących fenytoinę i dopaminę obserwowano obniżenie ciśnienia tętniczego i bradykardię. Dopamina może nasilać działanie leków moczopędnych.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

ładne włosy rzut oszczepem pierwsze zmarszczki wysokiej jakości kolagen wyścigi samochodowe kolagen na piersi dla kobiet dbających o urodę rzut oszczepem apteka - szałwia na odporność - szałwia ziołowe produkty - szałwia co na grypę szałwia ziołowe wspomaganie - szałwia apteka - szałwia szałwia szałwia ładny głos szałwia ziołowe specjały - aronia w aptekach - aronia właściwości aronii dla sedniorów - aronia właściwości aronii właściwości aronii zioła w cukierkach - aronia nowości z zielarni - aronia nowości z apteki - pokrzywa właściwości pokrzywy cukierki z ziołami - pokrzywa w aptekach - pokrzywa zioła - pokrzywa nowości - pokrzywa ziołowe produkty - pokrzywa ziołowe wspomaganie - pokrzywa nowości z apteki - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir co dobrego - żeńszeń imbir dla sedniorów - żeńszeń imbir na odporność - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir nowości z apteki - żeńszeń imbir zielarnia - żeńszeń imbir dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej w zielarniach - aloes trawa cytrynowa co dobrego - czarny bez apteka - czarny bez nowości z apteki - czarny bez ziołowe produkty - czarny bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez cukierki z ziołami - czarny bez produkty na odporność - czarny bez ziołowe wspomaganie - czarny bez w aptekach - głóg, głogowe co dobrego - głóg, głogowe produkty na odporność - głóg, głogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe w aptekach - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe apteka - głóg, głogowe dla sedniorów - głóg, głogowe nowości - melisa zioła w cukierkach - melisa cukierki z ziołami - melisa na wzmocnienie - melisa produkty z melisy na odporność - melisa cukierki ziołowe - cukierki melisowe właściwości melisy zioła - waleriana właściwości waleriany ziołowe cukierki - cukierki walerianowe apteka - waleriana dla sedniorów - waleriana ziołowe cukierki - waleriana ziołowe wspomaganie - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe najlepszy dezodorant żużel badminton jazda na snowboardzie naturalny dezodorant lekkoatletyka renomowany dezodorant produkty dla piłkarzy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.