Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Januarego, Konstancji Czwartek 19. Września 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G h I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
BISEPTOL
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Sulfamethoxazolum + TrimetoprimumSulfamethoxazolum + Trimetoprimum
Dostepność leku
Dostepność leku
Na receptę
Forma leku
Forma leku
zawiesina 48 mg/ml.
Zawartość
Zawartość
substancja czynna - co-trimoxazole (trimetoprim, sulfametoksazol).
Sposób działania
Sposób działania
BISEPTOL uniemożliwia bakteriom syntezę kwasu foliowego, bez którego funkcje życiowe bakterii są bardzo ograniczone. Bakterie przestają się namnażać i giną. Preparat przeciwbakteryjny, zawierający kotrimoksazol, będący mieszaniną sulfametoksazolu i trimetoprimu w stosunku 5:1. Połączenie w preparacie dwóch składników powoduje, że oporność bakteryjna występuje rzadziej, niż w przypadku stosowania pojedynczych leków. Preparat należy stosować w przypadkach, gdy drobnoustroje nie są wrażliwe na pojedyncze leki przeciwbakteryjne, a podanie doustne leku jest niemożliwe (albo nie jest wskazane).
Zastosowanie
Zastosowanie
Zakażenia dróg oddechowych - zapalenie oskrzeli, płuc. Zapalenie zatok przynosowych. Stany zapalne dróg moczowych oraz narządów płciowych (również na tle rzeżączkowym). Bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego.
Wskazania
Wskazania
* Ciężkie lub powikłane zakażenia układu moczowego spowodowane przez wrażliwe szczepy Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Morganella morgani, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris. * Zakażenia przewodu pokarmowego wywołane przez wrażliwe szczepy Shigella flexneri i Shigella sonnei (czerwonka bakteryjna). * Zapalenie płuc u dorosłych i dzieci spowodowane przez Pneumocystis carinii. * Inne zakażenia: toksoplazmoza, biegunka podróżnych spowodowana przez Escherichia coli.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
BISEPTOL nie może być stosowany u osób uczulonych na lek, a także u pacjentów z chorobami wątroby oraz krwi. Leczenie należy przerwać i skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia wysypki. Pacjenci z zaburzoną funkcją nerek powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji BISEPTOL. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. BISEPTOL nie należy podawać łącznie z Aspiryną lub innymi lekami zakwaszającymi mocz. Preparat należy stosować ostrożnie pacjentom w podeszłym wieku. Należy zachować szczególną ostrożność stosując Biseptol 480 jeśli: * w okresie stosowania leku wystąpi biegunka, ponieważ może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelita; należy wówczas odstawić lek i zwrócić się do lekarza, nie podawać leków działających zapierająco, * występuje niewydolność wątroby lub nerek, niedobór kwasu foliowego (np. u osób w podeszłym wieku, uzależnionych od alkoholu, leczonych lekami przeciwdrgawkowymi, z zespołem złego wchłaniania), * występują ciężkie objawy alergiczne lub pacjent choruje na astmę, * u pacjenta występuje deficyt dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, * preparat stosuje się u pacjentów w podeszłym wieku, ponieważ może być zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, * preparat jest stosowany dłużej niż 14 dni - konieczna jest okresowa kontrola obrazu krwi, * podawany jest pacjentom chorym na AIDS, ponieważ mogą wystąpić nasilone działania niepożądane. Preparat zawiera glikol propylenowy - długotrwałe stosowanie może prowadzić do kwasicy mleczanowej.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
>1/100- * Zaburzenia przewodu pokarmowego - mdłości, wymioty biegunka. * Zapalenie języka, zapalenie błon śluzowych jamy ustnej. * Gorączka. * Wysypka i świąd. 1/1000- <1/1000- * Poważne zmiany w obrazie krwi. * Zakłócenia w czynności wątroby i nerek. * Aseptyczne zapalenie opon mózgowych. * Zapalenie jelita grubego. * Ostre zapalenie trzustki. * Nadwrażliwość na promienie ultrafioletowe. * Syndrom Stevensa-Johnsona, martwica skóry. * Żółtaczka. * Uszkodzenie nerek. * Halucynacje. Jak każdy lek, Biseptol 480 może powodować działania niepożądane. Najczęściej występują nudności (z wymiotami lub bez) oraz wysypka skórna. Rzadko obserwowano: * ciężkie reakcje ze strony skóry, takie jak rumień wielopostaciowy pęcherzowy (zespół Stevensa - Johnsona), martwicę toksyczną rozpływną naskórka (zespół Lyella), * zmiany w wątrobie, w tym żółtaczkę, niewydolność wątroby lub martwicę wątroby, * rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Bardzo rzadko obserwowano: * biegunkę, zapalenie języka, * zakażenie błon śluzowych drożdżakami (kandydoza) Preparat może wywołać hemolizę (rozpad krwinek czerwonych) u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy-6-fosforanowej, niezależnie od zastosowanej dawki. Jeżeli wystąpią takie objawy niepożądane jak gorączka, bóle stawów, kaszel, duszność, biegunka lub żółtaczka, należy przerwać leczenie preparatem Biseptol 480. Sporadycznie może wystąpić zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu wkłucia. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, które nie zostały wymienione, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
* Nadwrażliwość na sulfonamidy, trimetoprim lub substancje pomocnicze preparatu. * Niedokrwistość megaloblastyczna spowodowana przez niedobór kwasu foliowego. * Niewydolność wątroby lub nerek, gdy nie ma możliwości oznaczania stężenia leku w osoczu. * Końcowy okres ciąży i okres karmienia piersią. * Wiek poniżej 3 miesiąca.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
W przypadku zastosowania większej dawki preparatu niż zalecana, mogą wystąpić objawy przedawkowania: brak łaknienia, kolka, nudności, wymioty, zawroty i ból głowy, senność, stan splątania, utrata przytomności. Odnotowywano również gorączkę, obecność krwi lub kryształów w moczu. Późnymi objawami przedawkowania są: nieprawidłowy skład krwi oraz żółtaczka. U pacjentów należy wykonywać badania obrazu krwi. Jeżeli stwierdzi się znaczące zmiany w obrazie krwi lub żółtaczkę należy natychmiast wdrożyć odpowiednie leczenie.
Dawkowanie
Dawkowanie
Dawkę ustala lekarz dostosowując ją do potrzeb dziecka. Zazwyczaj dawka dla dzieci w wieku 2-3 lat 5 ml dwa razy dziennie; w wieku 4-7 lat 5-10 ml dwa razy dziennie. Przepisanej przez lekarza kuracji nie należy przerywać nawet w razie wyraęnej poprawy stanu zdrowia dziecka, gdyż grozi to nawrotem choroby. Większość ostrych zakażeń Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: zazwyczaj stosuje się 2 ampułki (10 ml) co 12 godzin. W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 3 ampułek (15 ml) co 12 godzin. Dzieci poniżej 12 roku życia: 30 mg sulfametoksazolu i 6 mg trimetoprimu na kg mc. na dobę, podawane w 2 dawkach podzielonych. Poniżej zamieszczono schematu preparatu Biseptol 480. Od 3 do 5 miesiąca życia: 1,25 ml co 12 godzin. Od 6 miesiąca życia do 5 roku życia: 2,5 ml co 12 godzin. Od 6 roku życia do 12 roku życia: 5 ml co 12 godzin. W przypadku szczególnie ciężkich zakażeń dawki można zwiększyć o 50%. Preparat stosuje się zazwyczaj od 2 do 5 dni. Pacjenci z niewydolnością nerek W przypadku dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia z niewydolnością nerek należy zmodyfikować dawkowanie preparatu, biorąc pod uwagę klirens kreatyniny: * Powyżej 30 ml/min Zwykła dawka * Od 15 do 30 ml/min 1/2 zwykłej dawki podawane maksymalnie przez 3 dni. * Poniżej 15 ml/min Nie zaleca się stosowania Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii 100 mg sulfametoksazolu i 20 mg trimetoprimu na kg mc. na dobę w 4 dawkach podzielonych, podawanych co 6 godzin. Czas trwania kuracji nie powinien być dłuższy niż 14 dni. Sposób podawania Lek należy podawać dożylnie w powolnym wlewie kroplowym, po uprzednim rozcieńczeniu. Sporządzony roztwór należy dokładnie zmieszać i zużyć natychmiast. W przypadku stwierdzenia zmętnienia lub strątów w sporządzonej mieszaninie, nie należy jej używać. Preparat należy rozcieńczać według schematu: 1 ampułka (5 ml) w 125 ml płynu do rozcieńczania 2 ampułki (10 ml) w 250 ml płynu do rozcieńczania Dopuszcza się stosowanie następujących płynów do rozcieńczania: * 5% i 10% roztwór glukozy * 0,9% roztwór NaCl * roztwór Ringera * 0,45% roztwór NaCl z 2,5% roztworem glukozy Nie stosować innych płynów do rozcieńczania. Uwaga: jeżeli pacjentowi nie można podać dużych ilości płynów, dopuszcza się zastosowanie wyższego stężenia kotrimoksazolu - 5 ml w 75 ml 5% glukozy.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Istnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka matki. Zamiar stosowania go podczas karmienia piersią należy omówić z lekarzem. Nie zaleca się stosowania preparatu w końcowym okresie ciąży, z uwagi na możliwość wystąpienia u noworodka żółtaczki jąder podkorowych mózgu. Lek może być stosowany w początkowych miesiącach ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Preparat nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ substancje czynne przenikają do mleka matki i mogą powodować wystąpienie działań niepożądanych u karmionego dziecka.
Przechowywanie
Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić od światła. Przechowywać w temperaturze do 30ºC.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
U pacjentów w podeszłym wieku stosowanie kotrimoksazolu razem z niektórymi lekami moczopędnymi, zwłaszcza tiazydami zwiększa ryzyko wystąpienia trombocytopenii. Kotrimoksazol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, fenytoiny, leków przeciwcukrzycowych - pochodnych sulfonylomocznika oraz powodować wzrost stężenia digoksyny w surowicy krwi. U pacjentów leczonych kotrimoksazolem i cyklosporyną (np. po przeszczepach nerek) obserwowano przemijające pogorszenie się czynności nerek. Pacjenci otrzymujący jednocześnie metotreksat i kotrimoksazol powinni otrzymywać sole kwasu foliowego. U osób stosujących kotrimoksazol i przyjmujących pirymetaminę (środek przeciwmalaryczny) w dawkach 25 mg na tydzień, odnotowano przypadki wystąpienia niedokrwistości megaloblastycznej. Nie zaleca się stosowania tych leków jednocześnie. Kotrimoksazol może również oddziaływać z prokainamidem, amantadyną, rifampicyną, digoksyną.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, chyba że występują takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa
.

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
brydż markowy kolagen ładna cera kolagen allegro produkty dla piłkarzy windsurfing gładkie ciało sport dla aktywnych najlepsze na kaszel szałwia cukierki verbena szałwia cukierki z ziołami - szałwia nowości z apteki - szałwia co na grypę szałwia gdy boli gardło szałwia dla całej rodziny - szałwia cukierki z ziołami - szałwia nowości - aronia produkty z aronii cukierki z ziołami - aronia aronia - cukierki zioła - aronia ziołowe wspomaganie - aronia zielarnia - aronia produkty z aronii poprawa przemiany materii w aptekach - pokrzywa nowości z apteki - pokrzywa nowości - pokrzywa nowości z zielarni - pokrzywa nowości - pokrzywa ładne paznokcie na wzmocnienie - pokrzywa żeńszeń imbir - cukierki ziołowe specjały - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir cukierki z ziołami - żeńszeń imbir w aptekach - żeńszeń imbir ziołowe produkty - żeńszeń imbir w aptekach - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki zielarnia - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez produkty na odporność - czarny bez na wzmocnienie - czarny bez ziołowe specjały - czarny bez właściwości czarnego bzu w zielarniach - czarny bez nowości z zielarni - czarny bez cukierki z ziołami - głóg, głogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe w aptekach - głóg, głogowe w aptekach - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe cukierki głogowe - cukierki ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe na odporność - głóg, głogowe właściwości melisy produkty z melisy nowości z apteki - melisa zioła w cukierkach - melisa produkty z melisy na odporność - melisa nowości - melisa cukierki melisowe - cukierki nowości z zielarni - waleriana ziołowe cukierki - waleriana nowości z apteki - waleriana na odporność - waleriana przeciw stresowi - waleriana nowości - waleriana zioła w cukierkach - waleriana w zielarniach - waleriana skoki na bungee rzut młotem maraton zielarnie internetowe squash najskuteczniejszy dezodorant krykiet curling
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook