Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Filipa, Kordylii Piątek 22. Października 2021r
linki sponsorowane, reklamy
Encyklopedia Leków
Opis Leków
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Proszę wpisać w okienku nazwę leku lub jego fragment
linki sponsorowane, reklamy
ACCOLATE
Nazwa międzynarodowa
Nazwa międzynarodowa
Zafirlukast
Forma leku
Forma leku
tabletki powlekane 20 mg
Zawartość
Zawartość
Jedna tabletka zawiera 20 mg zafirlukastu. Sybstancje pomocnicze: Kroskarmeloza sodowa, laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, poliwidon, stearynian magnezu. W skład otoczki powlekającej tabletkę wchodzą: hypromeloza i dwutlenek tytanu
Wskazania
Wskazania
Preparat Accolate jest wskazany w leczeniu astmy.
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
W celu uzyskania skutku leczniczego preparat Accolate należy stosować systematycznie, nawet w bezobjawowym okresie choroby. Leczenie preparatem Accolate należy kontynuować także w okresie nasilenia objawów astmy. Stosowanie preparatu Accolate nie pozwala na zmniejszenie dawek stosowanych leków steroidowych. Podobnie jak w przypadku stosowanych wziewnie glikokortykosteroidów i pochodnych kromolanu (kromoglikan dwusodowy, sól dwusodowa nedokromilu), zafirlukast nie jest wskazany do stosowania w celu przerywania skurczu oskrzeli podczas ostrego napadu astmy. Nie oceniano skuteczności preparatu Accolate w leczeniu niestabilnej astmy. Podczas stosowania preparatu Accolate były obserwowane choroby przebiegające z naciekami zapalnymi z granulocytów kwasochłonnych, w tym zespół Churga-Straussa i eozynofilowe zapalenie płuc. U pacjentów mogą wystąpić następujące objawy: zapalenie naczyń, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego, zaburzenia czynności serca lub objawy ze strony układu nerwowego. Zależność przyczynowo-skutkowa między stosowaniem preparatu Accolate a wystąpieniem tych objawów nie została ani potwierdzona ani wykluczona. Jeśli stwierdza się u pacjenta nacieki z eozynofili lub zespół Churga-Straussa, stosowanie preparatu Accolate należy przerwać. Nie należy ponownie rozpoczynać leczenia preparatem Accolate u tych pacjentów. Podczas leczenia preparatem Accolate może nastąpić zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy. Zwykle jest to bezobjawowe i przemijające, ale może być też wczesnym objawem działania toksycznego na wątrobę. W bardzo rzadkich przypadkach może być związane z ciężkim uszkodzeniem komórek wątrobowych, piorunującym zapaleniem wątroby lub niewydolnością wątroby. Podczas stosowania klinicznego niezwykle rzadko obserwowano występowanie ciężkich uszkodzeń wątroby bez wcześniejszych klinicznych objawów wskazujących na zaburzenia czynności wątroby. Jeżeli pojawiają się objawy kliniczne wskazujące na zaburzenia czynności wątroby, takie jak: jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle okolicy prawego nadbrzusza, zmęczenie, ospałość, objawy grypopodobne, powiększenie wątroby, świąd i żółtaczka, należy zakończyć leczenie preparatem Accolate. Niezwłocznie powinno być przeprowadzone badanie aktywności aminotransferaz w surowicy, szczególnie AlAT, i wdrożone odpowiednie postępowanie w zależności od uzyskanych wyników. Lekarz prowadzący powinien rozważyć znaczenie rutynowych badań czynności wątroby. Okresowe badanie aktywności aminotransferaz nie zabezpiecza przed poważnymi uszkodzeniami wątroby, niemniej wiadomo, że wczesne wykrycie uszkodzeń wątroby wywoływanych przez leki pozwala na niezwłoczne odstawienie leku i może zwiększyć prawdopodobieństwo wyleczenia. Jeżeli wyniki badań czynności wątroby wskazują na uszkodzenie wątroby, preparat Accolate powinien być niezwłocznie odstawiony, a pacjent odpowiednio leczony. Pacjenci, u których przerwano leczenie preparatem Accolate ze względu na jego toksyczne działanie na wątrobę nie powinni ponownie stosować preparatu.
Działania niepożądane
Działania niepożądane
Stwierdzono następujące działania niepożądane spowodowane stosowaniem preparatu Accolate: Działania niepożądane występujące często (<1/10 pacjentów i >1/100 pacjentów) * Przewód pokarmowy: nudności, wymioty, bóle brzucha. * Układ nerwowy: bóle głowy. Działania niepożądane występujące rzadko (<1/1000 pacjentów i >1/10 000 pacjentów) * Wątroba: objawowe zapalenie wątroby z hiperbilirubinemią lub bez, hiperbilirubinemia bez zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych. * Ogólne: obrzęki kończyn dolnych. * Układ mięśniowo-szkieletowy: bóle stawów i bóle mięśniowe. * Skóra: wysypka (również w postaci odczynu pęcherzykowego), reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy. * Układ krwionośny: powstawanie krwiaków, zaburzenia krzepnięcia, w tym krwotok miesiączkowy, małopłytkowość. Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000 pacjentów) * Wątroba: niewydolność wątroby i piorunujące zapalenie wątroby. * Układ krwionośny: agranulocytoza. Wymienione działania niepożądane zwykle ustępują po odstawieniu leku. Bóle głowy i zaburzenia żołądkowo-jelitowe są zwykle łagodne i nie wymagają przerwania leczenia. W badaniach klinicznych z placebo było obserwowane zwiększenie podatności na infekcje u pacjentów w podeszłym wieku stosujących preparat Accolate (1,4% vs 7,8%). Infekcje były zwykle łagodne, dotyczyły głównie układu oddechowego.
Przeciwwskazania
Przeciwwskazania
Preparatu Accolate nie należy stosować u pacjentów, u których wcześniej stwierdzono nadwrażliwość na zafirlukast lub inny składnik preparatu. Preparatu Accolate nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub marskością wątroby. Nie prowadzono badań u pacjentów z zapaleniem wątroby i długotrwałych badań u pacjentów z marskością wątroby. Preparat Accolate jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 lat, dopóki nie będą dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania.
Przedawkowanie
Przedawkowanie
Nie ma danych dotyczących przedawkowania preparatu Accolate u ludzi. Leczenie powinno być objawowe. Zaleca się usunięcie nie wchłoniętego leku z przewodu pokarmowego przez wykonanie płukania żołądka.
Dawkowanie
Dawkowanie
Preparat Accolate należy stosować bez przerwy. Pokarm zmniejsza biodostępność zafirlukastu, dlatego leku nie należy zażywać razem z posiłkiem. Lek należy zażywać rano i wieczorem, godzinę przed posiłkiem lub dwie godziny po posiłku. Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze: * Zalecana dawka to 20 mg zafirlukastu dwa razy na dobę. * Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. * Stosowanie większych dawek może powodować zwiększenie aktywności jednego lub kilku enzymów wątrobowych, co może być wynikiem działania toksycznego na wątrobę. Pacjenci w podeszłym wieku: U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) klirens zafirlukastu jest znacznie zmniejszony. Wartości stężenia maksymalnego (Cmax) i powierzchni pola pod krzywą (AUC) są w przybliżeniu podwojone w porównaniu do wartości oznaczanych u osób dorosłych z młodszych grup wiekowych. Jednak kumulacja zafirlukastu nie jest większa u pacjentów w wieku podeszłym w porównaniu z obserwowaną podczas badania klinicznego, w którym podawano wielokrotne dawki leku osobom dorosłym z astmą. Dlatego skutki zmienionej kinetyki u pacjentów w podeszłym wieku nie są znane. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania preparatu Accolate u osób w podeszłym 1(10) wieku (powyżej 65 lat) jest ograniczone, dlatego zaleca się ostrożność, dopóki nie będą dostępne dodatkowe dane na ten temat. Dzieci: Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu Accolate u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie preparatu Accolate u dzieci jest przeciwwskazane, dopóki nie będą dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania. Pacjenci z niewydolnością nerek: Nie ma konieczności modyfikowania dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek. Jednak z powodu ograniczonych danych dotyczących stosowania u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2.), nie ma specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u tych pacjentów. Preparat Accolate należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek.
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża i karmienie piersią
Ciąża Bezpieczeństwo stosowania preparatu Accolate w ciąży u ludzi nie zostało ustalone. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach nie stwierdzono, aby zafirlukast wpływał na płodność, nie wykazano działania teratogennego ani wybiórczego działania toksycznego na płód. Jednak lek należy stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści z jego stosowania przewyższają potencjalne ryzyko wynikające z jego stosowania. Laktacja Zafirlukast jest wydzielany z mlekiem matki i nie należy go stosować u kobiet w okresie laktacji.
Interakcje z innymi lekami
Interakcje z innymi lekami
Preparat Accolate może być stosowany jednocześnie z innymi preparatami stosowanymi w leczeniu astmy i alergii. Wziewne steroidy, wziewne i doustne środki rozszerzające oskrzela, antybiotyki i środki przeciwhistaminowe są przykładami preparatów, które stosowane jednocześnie z preparatem Accolate nie powodują wystąpienia niepożądanych interakcji. Preparat Accolate może być stosowany jednocześnie z doustnymi preparatami antykoncepcyjnymi i nie powoduje wystąpienia niepożądanych interakcji. Jednoczesne stosowanie z warfaryną powoduje zwiększenie maksymalnego czasu protrombinowego o mniej więcej 35%. Dlatego zaleca się ścisłe monitorowanie czasu protrombinowego podczas jednoczesnego stosowania preparatu Accolate i warfaryny. Interakcja jest prawdopodobnie spowodowana hamowaniem izoenzymu 2C9 układu enzymatycznego cytochromu P-450 przez zafirlukast. W badaniach klinicznych jednoczesne stosowanie z teofiliną powodowało zmniejszenie stężenia zafirlukastu w osoczu o mniej więcej 30%, jednak bez wpływu na stężenie teofiliny w osoczu. Podczas stosowania klinicznego opisywane były rzadkie przypadki zwiększenia stężenia teofiliny podczas jednoczesnego zastosowania z preparatem Accolate. Jednoczesne stosowanie z terfenadyną powodowało zmniejszenie powierzchni pola pod krzywą (AUC) dla zafirlukastu o 54%, bez wpływu na stężenie terfenadyny w osoczu. Jednoczesne stosowanie z kwasem acetylosalicylowym (650 mg cztery razy na dobę) może spowodować zwiększenie stężenia zafirlukastu w osoczu o mniej więcej 45%. Jednoczesne stosowanie z erytromycyną spowodowało zmniejszenie stężenia zafirlukastu w osoczu o mniej więcej 40%. U pacjentów palących klirens zafirlukastu może się zwiększyć o mniej więcej 20%. W stężeniach 10 μg/ml i większych zafirlukast powodował zawyżenie wyników oznaczania stężenia bilirubiny w osoczu zwierząt. Nie obserwowano tego wpływu w przypadku oznaczania stężenia bilirubiny w ludzkim osoczu metodą z zastosowaniem soli 2,5-dichlorofenylodiazonu.
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Prowadzenie pojazdów mechanicznych
Nie stwierdzono, aby preparat Accolate wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Zadaj pytanie do
lekarza Farmakologa

Zastrzeżenie: Informujemy, że decyzja o podaniu leku na receptę może być podjęta jedynie przez lekarza i to na podstawie więcej, niż jednego źródła. W przypadkach rozbieżności podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka producenta. W tych okolicznościach jakiekolwiek roszczenia za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.

linki sponsorowane, reklamy
produkty na paznokcie paralotniarstwo przeciw zmarszczkom wyścigi konne kolagen na kości rzut dyskiem problemy stawów maraton ładny głos szałwia najlepsze w aptece szałwia w aptekach - szałwia ziołowe wspomaganie - szałwia na ból gardła szałwia przeciw stresowi - szałwia zielarnia szałwia cukierki verbena szałwia w aptekach - aronia zioła - aronia aronia - cukierki nowości - aronia na wzmocnienie - aronia dla sedniorów - aronia właściwości aronii na odporność - aronia dla sedniorów - pokrzywa ładne włosy na odporność - pokrzywa poprawa przemiany materii produkty z pokrzywy ładne włosy pokrzywa - cukierki na wzmocnienie - pokrzywa na wzmocnienie - żeńszeń imbir na wzmocnienie - żeńszeń imbir żeńszeń imbir - cukierki przeciw stresowi - żeńszeń imbir ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir w zielarniach - żeńszeń imbir zioła - żeńszeń imbir cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa ziołowe produkty - czarny bez produkty z czarnego bzu w zielarniach - czarny bez cukierki z ziołami - czarny bez produkty na odporność - czarny bez przeciw stresowi - czarny bez apteka - czarny bez dla sedniorów - czarny bez ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe nowości - głóg, głogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe w zielarniach - głóg, głogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe ziołowe specjały - melisa apteka - melisa produkty z melisy cukierki ziołowe - cukierki melisowe przeciw stresowi - melisa nowości z apteki - melisa dla całej rodziny - melisa ziołowe wspomaganie - melisa nowości z zielarni - waleriana co dobrego - waleriana cukierki ziołowe - cukierki walerianowe dla całej rodziny - waleriana ziołowe produkty - waleriana nowości - waleriana produkty z waleriany cukierki walerianowe - cukierki łyżwiarstwo windsurfing dezodorant dla młodzieży wioślarstwo wyścigi konne najlepszy dezodorant jazda na snowboardzie krykiet
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.