Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Damiana, Romany Sobota 23. Lutego 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
Diagnostyka MRI
Rozmowa z prof. dr hab. med. Jerzym Waleckim, Krajowym Konsultantem ds. Radiologii
Jak ważna według Pana jest diagnostyka MRI?
Diagnostyka MRI jest jednym z ważniejszych działów radiologii i według powszechnej opinii, będzie w stanie w najbliższych latach zastąpić, bądź znacznie ograniczyć stosowane dotychczas konwencjonalne techniki diagnostyki obrazowej. Główną cechą MR jest wieloprofilowość tej metody, tzn. możliwość obrazowania narządów i oceny ich funkcji, a także obserwacja zjawisk na poziomie molekularnym.
Brzmi to dość niewiarygodnie ...
Tak, ale codzienna praktyka potwierdza uniwersalność tej techniki; przypomnijmy więc: spektroskopia MR dostarcza informacji o metabolizmie tkanek, badania czynnościowe o ich funkcji, zaś obrazowanie MR [MRI] dzięki wysokiej rozdzielczości liniowej i kontrastowej oraz wysokiej swoistości tkankowej pozwala na uwidocznienie poszczególnych narządów i w konsekwencji umożliwia rozpoznanie zmian chorobowych.
Niewątpliwie techniki MRI bardzo szybko się rozwijają i pozwalają na coraz szerszą diagnostykę pacjentów. Kierunek, w jakim zmierzamy jest obiecujący.
Tak, MR jak najbardziej się rozwija i będzie rozwijać. Właściwie każdy z jego działów podlega dynamicznej ewolucji głównie dzięki rozwojowi technologii oraz zapotrzebowaniu klinicznemu. Na większości odbywających się światowych kongresów diagnostykę MR postrzega się z jednej strony jako nowoczesną technologię medyczną, z drugiej zaś jako ważną gałą? medycyny klinicznej.
MR ma coraz szersze zastosowania w różnych dziedzinach medycyny, powstają nowe środki kontrastowe a tym samym nowe możliwości...
Najbardziej spektakularne dokonania MR to onkologia, neuroradiologia, neurofizjologia, kardiologia. Wszystkie oddziały onkologiczne traktują obecnie badania MR jako rozstrzygającą bądź komplementarną technikę diagnostyczną. Podczas dwóch ostatnich kongresów radiologów amerykańskich [RSNA] w Chicago diagnostycznym "hitem" były bez wątpienia nowe generacje środków kontrastowych. Znalazły się wśród nich związki manganu [Mn-DPDP] specyficzne dla wątroby, metabolizowane w hepatocytach, umożliwiające nie tylko wykrywanie zmian przerzutowych, ale również różnicowanie zmian łagodnych i złośliwych [różna intensywność wzmocnienia barwy tkanki w poszczególnych zmianach]. Kolejne to ferromagnetyki, wychwytywane przez komórki Browicza-Kupffera, związki jonowe o powinowactwie do tkanki guza [metaloporfiryny], środki kontrastowe mające powinowactwo do zmienionych odczynowo bądź przerzutowo węzłów chłonnych oraz przeciwciała znakowane środkami paramagnetycznymi.
Jednym z coraz szerszych wskazań do badania MR klatki piersiowej jest ocena stagingu raka płuca; MR dostarcza więcej od TK informacji o zmianach węzłowych a także stosunku guza do naczyń.
Co nowego dzieje się w diagnostyce serca i naczyń?
Przełomem w diagnostyce MR serca, dużych naczyń i innych struktur śródpiersia jest wprowadzenie wydolnych systemów "bramkowania" oraz programów cine, które wraz z rozwojem technologii stają się coraz doskonalsze. Wszystkie naczynia obrazujemy za pomocą angiografii MR; w niektórych zaś przypadkach [kończyny, aorta brzuszna] szersze zastosowanie ma angiografia MR z kontrastem. Przykładem tego zastosowania jest arteriografia MR kończyn dolnych, gdzie stół wraz z pacjentem przemieszcza się w kierunku napływu zakontrastowanej krwi. W nowych systemach MR wyposażonych w szybkie i silne gradienty instaluje się programy cholangiografii i urografii. Wydaje się, iż w najbliższym czasie oba te badania zastąpią z powodzeniem metody rentgenowskie.
A co przynoszą nam badania echoplanarne?
Ultraszybkie gradienty i odpowiednie oprogramowanie systemów [nie tylko wysokoteslowych] przyniosły nowe, ważne klinicznie aplikacje MR - właśnie badania echoplanarne. Znalazły one zastosowanie przede wszystkim w neuroradiologii - szczególnie w rozpoznawaniu i różnicowaniu zmian niedokrwiennych.
Badanie dyfuzyjne DWI pozwala na detekcję wczesnych zmian niedokrwiennych w pierwszych minutach zawału, co ma szczególne znaczenie w erze coraz szerzej stosowanego leczenia fibrynolitycznego.
Badanie perfuzyjne MR, będące kontynuacją idei mierzenia przepływu mózgowego za pomocą różnych znaczników [metody izotopowe], stało się dzięki wysokiej rozdzielczości czasowej i odpowiednim programom wiarygodną klinicznie metodą, która znajduje zastosowanie nie tylko w neuroradiologii.
Na technice echoplanarnej [EPI] opierają się badania funkcjonalne, dzięki którym ocenić można aktywność ośrodków korowych i ich topografię. Ma to szczególne znaczenie w planowaniu zabiegów neurochirurgicznych oraz w neurofizjologii.
Tempo rozwoju technik echoplanarnych i ich kliniczna aplikacja są tak duże, iż zapewne nie raz jeszcze będziemy musieli uaktualnić stronę internetową poświęconą tym metodom.
Spektroskopia MR przybliża nas do molekularnej struktury narządów, wykazując w sposób pośredni zawartość związków chemicznych w badanej próbce. Przemiany metaboliczne zachodzące podczas różnych procesów patologicznych możliwe są do detekcji na podstawie wykrywania produktów końcowych tych przemian, tzn. określonych metabolitów. Jak bardzo czuła jest to metoda może świadczyć fakt, iż w grupie guzów o identycznym utkaniu histologicznym możemy wykazać różnice ich stopnia złośliwości.
Wszystkie działy rezonansu rozwijają się bardzo dynamicznie. Wymaga to od lekarzy radiologów nieustannej pracy i pogłębiania wiedzy.
Rzeczywiście, rezonans magnetyczny jest ważnym i trudnym działem radiologii i wymaga ustawicznej edukacji. Szczęśliwie dla naszego środowiska wiele Towarzystw Naukowych i Organizacji zajmuje się prowadzeniem szkoleń i koordynowaniem prac badawczych w tej dziedzinie. Wypada tu wspomnieć o dorocznej Szkole Neuroradiologii organizowanej przez Sekcję Neuroradiologii PLTR oraz innych ważnych sympozjach tej Sekcji, Szkole Rezonansu Magnetycznego organizowanej w Kielcach pod auspicjami Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego oraz firmy Schering AG oraz sympozjach naukowych organizowanych m. in. przez Komitet Patofizjologii PAN [prof. P. Grieb, prof. L. Królicki, prof. J.Walecki].

Czytelnika tej strony odsyłamy ponadto do kilku pozycji wydawniczych poświęconych w dużym stopniu diagnostyce metodą MR:
"Radiologia"- prof. B. Pruszyński
"Radiologia kliniczna"- redakcja naukowa prof. M. Szczerbo- Trojanowska
"Tomografia komputerowa i Rezonans Magnetyczny w praktyce klinicznej"- prof. J. Walecki, prof. A. Ziemiański
"Synopsa neuroradiologii"- dr n. med. S. Halwa
"Neuroradiologia"- prof. J. Walecki
Więcej informacji www.diagnostyka.med.pl
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Luiza Pasierowska
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij