Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Antoniego, Jana Czwartek 17. Stycznia 2019r
linki sponsorowane, reklamy
Nefropatia cukrzycowa i nadciśnienie tętnicze
Chory na nadciśnienie tętnicze współistniejące z cukrzycą jest poważnie zagrożony nefropatią cukrzycową i jej ciężkim powikłaniem - tzw. schyłkową niewydolnością nerek. U osób u których występują jednocześnie obie te choroby - wielokrotnie wzrasta ryzyko całkowitej niewydolności nerek. Nadciśnienie u chorych na cukrzycę zagraża również naczyniowymi powikłaniami cukrzycy: retinopatią, amputacją kończyny dolnej, chorobą niedokrwienną serca i zawałem, udarem mózgu, miażdżycą tętnic obwodowych.
Kiedy mówimy o nefropatii cukrzycowej?
Nerki oczyszczają organizm z końcowych produktów przemiany materii jak biologiczny filtr. W wyniku filtracji mocz pozbawiany jest znajdujących się w nim licznych cząsteczek białka. U niektórych chorych dochodzi po dłuższym okresie trwania cukrzycy do zmian w nerkach, a wskutek tego do zaburzenia filtracji. Tę niewydolność nerek objawiającą się m.in. wydatnym zwiększeniem się białka wydalanego z moczem określamy mianem nefropatii cukrzycowej.
Z jakimi patologicznymi zamianami fizjologicznymi wiąże się nefropatia?
Wczesne stadium choroby wiąże się z mikroangiopatią (zmianami w świetle naczyń włosowatych). Występują one najczęściej u osób źle leczonych, chorujących na cukrzycę wiele lat, mających przez dłuższy czas duże stężenie glukozy we krwi i w moczu oraz podwyższone wartości hemoglobiny glikowanej. Początkowo nefropatia objawia się wydalaniem z moczem niewielkich ilości białka (mikroalbuminuria) i nieznacznym wzrostem ciśnienia tętniczego. Ten wczesny okres choroby można leczyć farmakologicznie, przede wszystkim uzyskując wartości glikemii zbliżone do normy oraz utrzymując odpowiednio niskie ciśnienie tętnicze.(Poniżej 130/85 mm Hg) W późniejszym okresie choroby, gdy występuje białkomocz, nadciśnienie tętnicze, znaczny wzrost kreatyniny i mocznika we krwi konieczne jest leczenie nerkozastępcze, przy pomocy tzw. hemodializy.
Nefropatia cukrzycowa
Dlaczego nadciśnienie tętnicze potęguje procesy chorobowe uszkadzające nerki i przyśpiesza rozwój nefropatii cukrzycowej?
Przyczyną jest szereg patologicznych zmian fizjologicznych w drobnych naczyniach krwionośnych nerek (naczyniach włosowatych) powstających pod wpływem nadciśnienia tętniczego. Możemy mówić, że w takich przypadkach nadciśnienie tętnicze przyśpiesza te zmiany.
Co wiemy o mechanizmie uszkadzania zdolności filtracyjnych nerek w cukrzycy?
Wskazuje się obecnie na zwiększone stężenie hormonu wzrostu, jako na przyczynę uszkodzeń nerek u chorych na cukrzycę typu I (wymagającą wstrzyknięć insuliny). Jest ono spowodowane błędami w leczeniu cukrzycy lub lekceważeniem choroby i zaleceń lekarza przez osobę chorą. Zwiększenie stężenia hormonu wzrostu prowadzi do podwyższenia ciśnienia wewnątrz drobnych naczyń krwionośnych, w tzw. kłębuszkach nerkowych - znajdujących się w nerkowych zespołach filtracyjnych (nefronach). Reakcją jest dalszy wzrost ciśnienia i wytworzenie substancji inicjujących procesy degeneracji (bliznowacenia) kłębuszków. Wskutek tego dochodzi do poważnego upośledzenia funkcji nerek. Przyczyną uszkodzeń nerek w cukrzycy typu II (nie wymagającej wstrzyknięć insuliny) jest wytwarzanie limfokin w komórkach kłębuszka nerkowego. Patomechanizm uszkodzeń jest związany nie tylko z hiperglikemią, lecz też z insulinoopornością i uogólnioną chorobą naczyń krwionośnych.
Jak możemy opisać zmiany fizjologicznych w nerkach ze względu na destrukcyjną rolę nadciśnienia?
Komórki kłębuszka nerkowego reagują na podwyższone ciśnienie krwi – wytwarzaniem czynników wzrostu, ( głównie tzw. czynnika martwicy nowotworów). Zwiększa to m.in. przepuszczalność naczyń, proliferację komórek nabłonkowych kłębka nerkowego i intensyfikuje wytwarzanie kolagenu. Zmiany te powodują bliznowacenie kłębuszków nerkowych i upośledzenie czynności nerek.
Nadciśnienie i cukrzyca
Jak można ocenić wzrost zagrożenia niewydolnością nerek pod wpływem łącznego występowania nadciśnienia tętniczego i cukrzycy?
Ocenia się, że ryzyko rozwoju schyłkowej niewydolności nerek u chorych z cukrzycą i nadciśnieniem jest 5-6- krotnie większe, w porównaniu z chorymi na nadciśnienie bez cukrzycy.
Czy obniżenie ciśnienia krwi u chorych na nadciśnienie tętnicze i cukrzycę może zapobiec rozwojowi nefropatii cukrzycowej?
Analiza wieloletnich badań klinicznych (MDRD), w których oceniano tempo upośledzenia czynności nerek, w zależności od ciśnienia tętniczego wykazała prawidłowość – im niższe ciśnienie krwi – tym lepiej zachowana prawidłowa czynność nerek.
Czy profilaktyka poprzez obniżanie ciśnienia krwi dotyczy również zaawansowanej, schyłkowej fazy choroby cechującej się białkomoczem?
Z analizy powyższych badań (MDRD) wynika, że postęp nefropatii u chorych z białkomoczem przekraczającym 1000 mg na dobę i z niewydolnością nerek był wolniejszy, gdy ciśnienie tętnicze u chorych wynosiło mniej, niż 125/75 mg Hg.
Czy utrzymywanie ciśnienia krwi na odpowiednio niskim poziomie ma znaczenie w profilaktyce innych powikłań cukrzycy?
W niedawnym badaniu 1501 chorych na cukrzycę (badanie HOT), w którym część pacjentów utrzymywała ciśnienie rozkurczowe - na poziomie 90- 80 mm Hg - okres leczenia przedłużono, ponieważ liczba incydentów sercowo-naczyniowych, tj. ataków serca, zawałów, udarów mózgu i zgonów była o 40% mniejsza, niż przewidywano!
W innym badaniu 1148 osób chorych na cukrzyce typu II, ze współistniejącym nadciśnieniem (badanie UKPDS) – w grupie leczonej intensywnie przez ponad 8 lat kilkoma lekami przeciw nadciśnieniu osiągnięto tzw. średnie ciśnienie - 144/82 mm Hg. Dzięki tej wartości ciśnienia w grupie było o 32% mniej zgonów, o 44% mniej udarów mózgu, 24% mniej amputacji stóp, o 37% mniej powikłań mikroangiopatycznych (w tym krwotoków siatkówkowych), niż w grupie leczonej konwencjonalnie, w której ciśnienie wynosiło średnio – 153/105 mm Hg.
Jak efektywna jest normalizacja ciśnienia krwi w profilaktyce nefropatii i innych powikłań cukrzycy?
W opisanym powyżej badaniu różnica w ciśnieniu rozkurczowym wynosiła tylko 5 mm Hg, a rozkurczowym 10 mm Hg, zaś odsetek osób, które uniknęły zgonu lub kalectwa okazały się korzystniejsze - odpowiednio od 22% do 44%.!
Czy można w oparciu o omawiane badania sformułować zalecenia, co do „bezpiecznego” poziomu ciśnienia tętniczego u osób chorych na cukrzycę?
Wszystkie wymienione badania przemawiają za tym, że ryzyko nefropatii i chorób sercowo-naczyniowych zaczyna wzrastać, przy ciśnieniu rozkurczowym wynoszącym powyżej 83 mm Hg i ciśnieniu skurczowym wynoszącym powyżej – 127 mm Hg. I co istotne ten efekt osiągany jest niezależnie od współobecności cukrzycy.
Czy dalsze obniżanie ciśnienia, np. rozkurczowego do wartości 75 mm Hg – przynosi również efekty lecznicze?
Wyniki badań wskazują na celowość obniżania ciśnienia rozkurczowego do wartości 75 mm Hg. Przy ciśnieniu rozkurczowym zblizonym do tej wartości w badaniach HOT i MDRD wykazano znamienne zmniejszenie się częstości incydentów sercowo-naczyniowych oraz zwolnienie tempa upośledzenia czynności nerek w zaawansowanej fazie nefropatii. Innymi słowy osiągnięcie takiego, docelowego ciśnienia tętniczego może zmniejszyć częstość incydentów sercowo-naczyniowych i tempo pogarszania się czynności nerek – w porównaniu z osobami, u których ciśnienie przekracza zalecaną wartość. Ale uwaga!– dalszy spadek ciśnienia tętniczego jest niewskazany, gdyż może spowodować ostre powikłania sercowe i neurologiczne.
Dlaczego dochodzi tak często do schyłkowej niewydolności nerek i konieczności leczenia osób z cukrzycą przy pomocy dializy?
Jak większość chorób nerek, nefropatia cukrzycowa przebiega podstępnie, bez wyraźnych objawów klinicznych. Niekiedy początkowe symptomy bywają przez chorego nierozpoznawane wskutek braku odpowiedniej wiedzy. Wielu chorym powikłania cukrzycy wydają się bardzo odległe. Lekceważą więc leczenie i zaniedbują badania, które mają na celu wychwycenie początkowych zmian w pracy nerek. Przegapiają moment, gdy nefropatia może być leczona z dobrym skutkiem. W rezultacie dochodzi do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerek. Przestają one pełnić swą fizjologiczną funkcję. Zaburzone zostaje wydalanie moczu, a wraz nim szkodliwych produktów przemiany materii – mocznika, kreatyniny, soli sodu i potasu. Pojawiają się też inne wyżej wymienione zagrażające życiu i zdrowiu sercowo-naczyniowe powikłania cukrzycy.
Czego oczekiwać od lekarza w uświadamianiu choremu stopnia zagrożenia nefropatią i innymi powikłaniami naczyniowo-sercowymi cukrzycy?
Ta rola jest nie do przecenienia. Utrzymywanie bowiem prawidłowego poziomu glikemii u chorych na cukrzycę jest szalenie ważne - od tego zależy rozwój późnych powikłań, a więc i los pacjenta. Przestrzeganie zaleceń lekarza i regularne przyjmowanie leków jest dziś łatwiejsze niż przed kilkoma latami, szczególnie w cukrzycy typu 2. Nowoczesne doustne leki przeciwcukrzycowe o długim czasie działania, takie jak np. glimepiryd, pozwalają na przyjmowanie ich tylko raz dziennie, co jeszcze do niedawna nie było możliwe. Na przykład lekarze amerykańscy oceniają, że jednym z najważniejszych sposobów profilaktyki jest właściwa edukacja chorych i uświadamianie im wagi ścisłego przestrzegania przepisanej terapii. Zaniedbania w edukacji sa częstą przyczyną lekceważenia przez pacjentów choroby i powodują brak należytej kontroli cukrzycy i ciśnienia krwi.
koniec
Oprac. mgr Edward Ozga Michalski
konsultacja prof.dr hab. med. Andrzej Danysz
linki sponsorowane, reklamy
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij