Przychodnia.pl
Poniedziałek 15. Października 2018r
Teresy, Jadwigi
linki sponsorowane, reklamy

KARTA PRAW PACJENTA

z dnia 11 grudnia 1998 r.

 

Przekazuj do publicznej informacji Kart Praw Pacjenta bdc zbiorem praw pacjenta wynikajcych z obowizujcych aktw prawnych.

Prawem pacjenta jest uprawnienie przysugujce w rwnym stopniu kademu czowiekowi z tytuu korzystania ze wiadcze zdrowotnych.

W polskim systemie prawnym prawa pacjenta s rozproszone w wielu aktach prawnych, czsto wynikaj z przepisw nakadajcych obowizki na rne podmioty uczestniczce w udzielaniu wiadcze zdrowotnych i z tego powodu s przez pacjentw nie zawsze znane, czy w naleyty sposb rozumiane.

Kady pacjent powinien zna swoje prawa i umie z nich korzysta.

Zalecam wszystkim wiadczeniodawcom: zakadom opieki zdrowotnej, lekarzom, pielgniarkom, poonym wykonujcym indywidualn praktyk oraz innym osobom i podmiotom udzielajcym czy uczestniczcym w sprawowaniu opieki zdrowotnej publiczne udostpnienie zaczonej Karty Praw Pacjenta.

Minister Zdrowia i Opieki Spoecznej

 

KARTA PRAW PACJENTA

podstawowe unormowania prawne wynikajce z ustawy zasadniczej  Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483), okrelone w ustawach:

 • z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakadach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 , z 1992 r. Nr 62, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 19995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756),
 • z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731,
 • z dnia 26 padziernika 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw (Dz.U. Nr 138, poz. 682),
 • z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielgniarki i poonej (Dz.U. Nr 91, poz. 410 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
 • z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr 28, poz. 28 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

Prawa pacjenta wynikajce z bezporedniego stosowania przepisw Konstytucji

 1. Kady ma prawo do ochrony zdrowia  art. 68 ust. 1.
 2. Kady obywatel ma prawo do rwnego dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych, na warunkach i w zakresie okrelonych w ustawie   art. 68 ust. 2.

Prawa pacjenta w zakadzie opieki zdrowotnej, o ktrych stanowi ustawa o zakadach opieki zdrowotnej z 1991 r.

 1. Pacjent zgaszajcy si do zakadu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu wiadcze zdrowotnych ze wzgldu na zagroenie ycia lub zdrowia, niezalenie od okolicznoci  art. 7.
 2. Pacjent w zakadzie opieki zdrowotnej ma prawo do:
 1. wiadcze zdrowotnych odpowiadajcych wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych moliwoci udzielenia odpowiednich wiadcze  do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalajcej kolejno dostpu do wiadcze  art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1, pkt 1 i art. 26,
 2. udzielania mu wiadcze zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urzdze odpowiadajcych okrelonym wymaganiom fachowym i sanitarnym  art. 9 ust. 1 i art. 10,
 3. informacji o swoim stanie zdrowia  art. 19 ust. 1 pkt 2,
 4. wyraenia zgody albo odmowy na udzielenie mu okrelonych wiadcze zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji  art. 19 ust. 1 pkt 3,
 5. intymnoci i poszanowania godnoci w czasie udzielania wiadcze zdrowotnych art. 19 ust. 1 pkt 4,
 6. udostpniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, ktrej dokumentacja ta moe by udostpniana  art. 18 ust. 3 pkt 1,
 7. zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczcej jego osoby   art. 18 ust. 2,
 8. dostpu do informacji o prawach pacjenta  art. 19 ust. 6.

a ponadto, w zakadzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osb wymagajcych caodobowych lub caodziennych wiadcze zdrowotnych np. w szpitalu, sanatorium, zakadzie leczniczo-opiekuczym, pacjent przyjty do tego zakadu ma prawo do zapewnienia mu:

 1. rodkw farmaceutycznych i materiaw medycznych  art. 20 ust. 1 pkt 2 i art. 26,
 2. pomieszczenia i wyywienia odpowiedniego do stanu zdrowia  art. 20 ust. 1 pkt 3 i art. 26,
 3. opieki duszpasterskiej  art. 19 ust. 3 pkt 3,
 4. dodatkowej opieki pielgnacyjnej sprawowanej przez osob blisk lub inn osob wskazan przez siebie  art. 19 ust. 3 pkt 1,
 5. kontaktu osobistego , telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewntrz  art. 19 ust. 3 pkt 2,
 6. wskazania osoby lub instytucji, ktr zakad opieki zdrowotnej obowizany jest powiadomi o pogorszeniu si stanu zdrowia pacjenta powodujcego zagroenie ycia albo w razie jego mierci  art. 20 ust. 2 i art. 26,
 7. wyraenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakadzie opieki zdrowotnej   art. 21 ust. 1 i art. 26,
 8. wypisania z zakadu opieki zdrowotnej na wasne danie i uzyskania od lekarza informacji o moliwych nastpstwach zaprzestania leczenia w tym zakadzie  art. 22 ust. 1 i 3 oraz art. 26,
 9. udzielenia mu niezbdnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwocznego przyjcia do szpitala nie moe by do tego szpitala przyjty  art. 21.

 

Pacjent ma prawo do wiadcze zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagego zachorowania lub nagego pogorszenia stanu zdrowia powodujcego zagroenie ycia  art. 28.

 

Prawa pacjenta okrelone w ustawie o zawodzie lekarza z 1996 roku.

Pacjent ma prawo do:

 1. udzielania mu wiadcze zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostpnymi lekarzowi metodami i rodkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorb, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z naleyt starannoci art. 4,
 2. uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w kadym przypadku, gdy zwoka w jej udzieleniu mogaby spowodowa niebezpieczestwo utraty ycia, cikiego uszkodzenia ciaa lub cikiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpicych zwoki -art. 30,
 3. uzyskania od lekarza przystpnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz moliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dajcych si przewidzie nastpstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu  art. 31 ust. 1,
 4. zadania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wwczas, gdy sdzi, e lekarz ogranicza mu informacj z uwagi na jego dobro  art. 31 ust. 4,
 5. decydowania o osobach, ktrym lekarz moe udziela informacji, o ktrych mowa w pkt 3  art. 31 ust. 2,
 6. wyraenia dania aby lekarz nie udziela mu informacji, o ktrych mowa w pkt 3   art. 31 ust. 3,
 7. niewyraenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego wiadczenia zdrowotnego  art. 32 ust. 1,
 8. wyraenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzajcej podwyszone ryzyko; w celu podjcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzieli mu informacji, o ktrej mowa w pkt 3  art. 34 ust. 1 i 2,
 9. uzyskania od lekarza informacji jeeli w trakcie wykonywania zabiegu, bd stosowania okrelonej metody leczenia lub diagnostyki, w zwizku z wystpieniem okolicznoci stanowicych zagroenie dla ycia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokona zmian w ich zakresie  art. 35 ust. 2,
 10. poszanowania przez lekarza jego intymnoci i godnoci osobistej  art. 36 ust. 1,
 11. wyraania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu wiadcze zdrowotnych osb innych ni personel medyczny niezbdny ze wzgldu na rodzaj wiadcze  art. 36 ust. 1 i 2,
 12. wnioskowania do lekarza o zasignicie przez niego opinii waciwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego  art. 37,
 13. dostatecznie wczeniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych moliwoci uzyskania okrelonego wiadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakadzie opieki zdrowotnej  art. 38 ust, 2,
 14. zachowania w tajemnicy informacji zwizanych z nim a uzyskanych przez lekarza w zwizku z wykonywaniem zawodu  art. 40 ust, 1,
 15. uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyraenia zgody na ujawnienie dotyczcych go informacji, bdcych w posiadaniu lekarza   art. 40 ust. 2 pkt 4,
 16. wyraania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomoci danych umoliwiajcych identyfikacj pacjenta  art. 40 ust. 4,

 

a ponadto pacjent, ktry ma by poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:

 1. wyraenia zgody lub odmowy na udzia w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyciach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o moliwociach cofnicia zgody i odstpienia od udziau w eksperymencie w kadym jego stadium  art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1,
 2. poinformowania go przez lekarza o niebezpieczestwie dla zdrowia i ycia jakie moe spowodowa natychmiastowe przerwanie eksperymentu  art. 24 ust. 2,
 3. cofnicia zgody na eksperyment medyczny w kadym stadium eksperymentu  art. 27 ust. 1,

 

Prawa pacjenta okrelone w ustawie o zawodzie pielgniarki i poonej z 1996 r.

Pacjent ma prawo do:

 1. udzielania mu wiadcze zdrowotnych przez pielgniark, poon, posiadajc prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualn wiedz medyczn, dostpnymi jej metodami i rodkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczegln starannoci   art. 18,
 2. udzielenia mu pomocy przez pielgniark, poon, zgodnie z posiadanymi przez ni kwalifikacjami, w kadym przypadku niebezpieczestwa utraty przez niego ycia lub powanego uszczerbku na jego zdrowiu  art. 19,
 3. uzyskania od pielgniarki, poonej informacji o jego prawach  art. 20 ust. 1,
 4. uzyskania od pielgniarki, poonej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie zwizanym ze sprawowan przez pielgniark, poon, opiek pielgnacyjn   art. 20 ust. 2,
 5. zachowania w tajemnicy informacji zwizanych z nim, a uzyskanych przez pielgniark, poon w zwizku z wykonywaniem zawodu  art. 21 ust. 1,
 6. wyraania zgody lub odmowy na podawanie przez pielgniark, poon do publicznej wiadomoci danych umoliwiajcych identyfikacj pacjenta  art. 21 ust. 4.

 

Prawa pacjenta okrelone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upoledzony umysowo ma prawo do:

 1. bezpatnych wiadcze zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zakady psychiatrycznej opieki zdrowotnej  art. 10 ust. 1,
 2. bezpatnych lekw i artykuw sanitarnych oraz pomieszczenia i wyywienia, jeeli przebywa w szpitalu psychiatrycznym bdcym publicznym zakadem opieki zdrowotnej   art. 10 ust. 2,
 3. zapewnienia mu rodzaju metod postpowania leczniczego waciwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale take ze wzgldu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i denie do jego poprawy zdrowia w sposb najmniej dla pacjenta uciliwy  art. 12,
 4. porozumiewania si bez ogranicze z rodzin i innymi osobami, w przypadku gdy przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy spoecznej  art. 13,
 5. wystpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z zakadu   art. 14,
 6. uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezporedniego; dopuszczenie zastosowania tego rodka wobec pacjenta musi wynika z ustawy  art. 18,
 7. uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie moe by przeprowadzone, jeeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, e z powodu zaburze psychicznych moe zagraa bezporednio wasnemu yciu albo yciu lub zdrowiu innych osb, bd nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb yciowych  art. 21 ust. 1 i 2,
 8. wyraenia zgody lub odmowy na przyjcie do szpitala psychiatrycznego, z wyczeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczaj przyjcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta  art. 22 ust. 1 i art. 23, 24 oraz 29,
 9. poinformowania i wyjanienia mu przez lekarza przyczyny przyjcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyrazi na to zgody oraz uzyskania informacji o przysugujcych mu w tej sytuacji prawach  art. 23 ust. 3,
 10. cofnicia uprzednio wyraonej zgody na przyjcie do szpitala psychiatrycznego   art. 28,
 11. niezbdnych czynnoci leczniczych majcych na celu usunicie przyczyny przyjcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postpowaniem leczniczym   art. 33 ust. 1 i 2,
 12. wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeeli przebywa w nim bez wyraenia przez siebie zgody, jeeli ustay przyczyny jego przyjcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody  art. 35 ust. 1,
 13. pozostania w szpitalu w sytuacji, o ktrej mowa w pkt 17, za swoj pniej wyraon zgod, jeeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy   art. 35 ust. 2,
 14. zoenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazania wypisania go ze szpitala psychiatrycznego  art. 36 ust. 1,
 15. wystpienia do sdu opiekuczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskania odmowy wypisania ze szpitala na wniosek, o ktrym mowa w pkt 19   art. 36 ust. 3,
 16. informacji o terminie i sposobie zoenia wniosku do sdu opiekuczego, o ktrym mowa w pkt 20  art. 36 ust. 3,
 17. zoenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeeli przebywajc w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw okrelonego rodzaju  art. 44 ust. 1,

oraz ma prawo do tego, aby osoby wykonujce czynnoci wynikajce z ustawy zachoway w tajemnicy wszystko co go dotyczy, a o czym powziy wiadomo wykonujc czynnoci wynikajce z ustawy art. 50 ust. 1.

 

Prawa pacjenta okrelone w ustawie o pobieraniu  przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw z 1995 r.:

Pacjent ma prawo do:

 1. wyraenia i cofnicia w kadym czasie sprzeciwu na pobranie po jego mierci komrek, tkanek i narzdw art. 4 i art. 5 ust. 1-4,
 2. dobrowolnego wyraenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za ycia komrek, tkanek lub narzdw w celu ich przeszczepienia okrelonemu biorcy, jeeli ma pen zdolno do czynnoci prawnych  art. 9 ust. 1 pkt 7,
 3. ochrony danych osobowych dotyczcych dawcy/biorcy przeszczepu i objcia ich tajemnic   art. 12 ust. 1.

 

Pacjent majcy by biorc ma prawo do umieszczenia go na licie osb oczekujcych na przeszczepienie komrek, tkanek i narzdw i by wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne  art. 13.

 

linki sponsorowane, reklamy

Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
linki sponsorowane, reklamy

Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->