Rokowanie wyleczenia w raku narządu płciowego kobiety - Pokonać raka - Przychodnia Internetowa - PRZYCHODNIA.PL
Przychodnia.pl
Czwartek 16. Sierpnia 2018r
Stefana, Rocha
linki sponsorowane, reklamy

Rokowanie wyleczenia w raku narządu płciowego kobiety
Wypowiedź Prof. dr hab. med. Jana Zielińskiego Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
Rokowanie wyleczenia w nowotworach złośliwych narządów płciowych kobiety zależy od zaawansowania nowotworu, w momencie podjęcia terapii, wieku, stanu zdrowia pacjenta, i wielu innych czynników. Rozpoznanie pełnej listy istotnych czynników rokowniczych terapii oraz głęboka wiedza i doświadczenie onkologiczne pozwala lekarzowi uniknąć zastosowania zbyt agresywnego leczenia - tzw.„nadleczenia”, które może prowadzić do ciężkich powikłań bądź zastosowania zbyt oszczędzającej metody terapeutycznej, i „niedoleczenia”, a przez to nie wyleczenia osoby chorej.
Należy zauważyć, że w ocenie szans wyleczenia istnieją czynniki rokownicze szczególnie użyteczne w identyfikowaniu i wyodrębnianiu chorych z tzw. niskim i wysokim ryzykiem zagrożenia.
Do takich parametrów mających wpływ na rokowanie i na wybór metody leczenia można zaliczyć:
 • stan chorej osoby,
 • stopień klinicznego zaawansowania raka,
 • stan guza - jego masa i postać histologiczna,
 • stan węzłów chłonnych,
 • poziom wiedzy medycznej i możliwości techniczne ośrodka onkologicznego.
RAK SZYJKI MACICY
Większość tzw. raków inwazyjnych – tj. naciekających narządy bezpośrednio lub poprzez przerzuty – przechodzi przez formy przedinwazyjne. Formy przedinwazyjne – należy o tym stale pamiętać - są bezobjawowe – tzn.rozwijają się skrycie, bez sygnałów ostrzegawczych, a jeśli już występują to w postaci owrzodzenia powierzchniowego (nadżerki). Stany przedinwazyjne są rozpoznawane zwykle w czasie okazjonalnych badań ginekologicznych, bądź tzw. badań przesiewowych, które obejmują populację zamieszkałą na znacznym terenie. (Kobiety są listownie wzywane na takie badania).
Objawy raka inwazyjnego szyjki macicy to najczęściej krwawienia z pochwy, zwłaszcza po stosunkach, krwawienia międzymiesiączkowe i obfite miesiączki oraz upławy o różnym nasileniu. Czasami rak inwazyjny przebiega bezobjawowo i bywa wykryty dopiero w czasie rutynowego badania cytologicznego. Bóle w dole brzucha i okolicy lędźwiowej, częste oddawanie moczu to objawy rozsiewu raka i zarazem stadium w którym leczenie jest trudne i dotkliwe dla chorych.
W raku szyjki macicy ważnymi czynnikami rokowniczymi są: wielkość guza, cechy histologiczne raka (stopień złośliwości), głębokość naciekania, przerzuty do węzłów chłonnych, stan zdrowia i wiek chorej.
STOPIEŃ ZAWANSOWANIA RAKA, JEGO POSTAĆ A DŁUGOŚĆ PRZEŻYCIA.
Wyróżnia się cztery stopnie zaawansowania raka szyjki macicy. Im wyższy jest stopień zaawansowania – tym mniej korzystne jest rokowanie skuteczności terapii i przeżycia pacjenta bez wznowy choroby znaczącego czasu – pięciu, dziesięciu i więcej lat.
Przykładowo dla chorych na płaskonabłonkowego raka szyjki macicy w stopniu zaawansowania I A2 i nowotworu o średnicy nie większej niż 7 mm); u których przerzuty do węzłów chłonnych wynoszą około 2 %, szansa wieloletniego przeżycia wynosi blisko 98%.
Trzeba tutaj zauważyć, że rokowania wyleczenia chorych w I i II stopniu zaawansowania raka szyjki macicy są wysokie, ale wiele zależy od umiejętności lekarza prowadzącego i zastosowania właściwej terapii.
Dane Centrum Onkologii wskazują na gorsze rokowanie guzowatych postaci raka szyjki macicy. Lepsze wyniki leczenia form guzowatych raka szyjki macicy uzyskuje się stosując radioterapię, rezerwując leczenie chirurgiczne dla przypadków źle reagujących na leczenie promieniami jonizującymi bądź nawrotów raka. Lekarz prowadzący powinien o tym chorą poinformować.
STAN OGÓLNY CHOREJ A ROKOWANIE:
Szansa na wyleczenie w znaczącym stopniu zależy od ogólnego stanu zdrowia oraz wieku, poziomu hemoglobiny we krwi, nie występowania stanu zapalnego w miednicy, współistnienia ciąży, chorób nerek.
 • Wiek. U chorych w przedziale 60-69 lat stwierdza się wyższy stopień zaawansowania raka – tj. III i IV stopień (dane Annual Report i Centrum Onkologii w Warszawie).
 • Niski poziom hemoglobiny uniemożliwia właściwe leczenie oraz często je opóźnia. W przypadku zastosowania radioterapii przedłuża czas leczenia, co niekorzystnie wpływa na długość przeżycia .
 • Stany zapalne w miednicy i powikłania gorączkowe przedłużają czas leczenia i niekorzystnie wpływają na długość przeżycia.
 • Współistnienie ciąży zwłaszcza w wysokozaawansowanych stopniach raka niekorzystnie wpływa na długość przeżycia.
 • Odsetek przeżyć wieloletnich uzależnionych od stopnia zaawansowania raka płaskonabłonkowego i gruczołowego jest podobny. Bardzo istotny wpływ na rokowanie mają czynniki niezależne od cech guza i stanu osoby chorej („gospodarza” i „gościa”). Do takich czynników należy zaliczyć doświadczenie zespołu i możliwości terapeutycznych ośrodka leczącego.
 • Stan węzłów chłonnych ma istotny wpływ na czas przeżycia.Im więcej przerzutów do węzłów chłonnych, tym gorsze rokowanie, co do długości przeżycia.
RAK TRZONU MACICY (ENDOMETRIUM)
Rak trzonu macicy występuje częściej u kobiet mieszkających w krajach gospodarczo rozwiniętych. W 75 % przypadków rozpoznawany jest w pierwszym stopniu klinicznego zaawansowania, i wówczas 5-letnie przeżycia wynoszą około 76%; a około 60% we wszystkich pozostałych stopniach zaawansowania raka. Rak endometrium występuje częściej po menopauzie - u kobiet powyżej 50 roku życia, zaś 95% wszystkich przypadków rejestruje się powyżej 40 roku życia.
Najczęściej objawami raka trzonu macicy są krwawienia pomenopauzalne, ropne upławy, nieregularne krwawienia, plamienia międzymiesiączkowe u kobiet w okresie rozrodczym. Bóle w dole brzucha i objawy z układu pokarmowego występują w raku zaawansowanym. Zagrożeniem są przerzuty, które powstają najczęściej drogą krwionośną do płuc, wątroby i kości. Badanie mikroskopowe tkanki z błony śluzowej macicy jest podstawą dla rozpoznawania raka endometrium. Wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy i ścian kanału szyjki jest klasyczną metodą pobrania tkanki do badania. Rozpoznanie atypowych zrostów błony śluzowej endometrium bywa wskazaniem do wycięcia macicy ponieważ u 15-20,5% tych chorych obserwujemy nierozpoznanego raka (ogniskowego)lub jego rozwój po kilku latach.
Badanie USG przez pochwę nie jest roztrzygające chciaż może mieć znaczenie diagnostyczne. Rtg klatki piersiowej stosuje się dla wykrycia ewentualnych przerzutów do płuc. W przypadkach podejrzenia wysokiego zaawansowania raka (rozsiew) uzasadnione może być wykonanie wlewu doodbytniczego, badanie komputerowe (CT) lub badanie rezonansem magnetycznym (MRI).
Usunięcie macicy z przydatkami jest metodą z wyboru dla leczenia raka endometrium. Operacje rozszerzone z wycięciem węzłów chłonnych wykonywane są w przypadku, kiedy naciekana nowotworem jest szyjka bądź mięsień macicy.
CZYNNIKI ROKOWNICZE W RAKU ENDOMETRIUM.
Niepowodzenie leczenia raka endometrium obserwowane jest u chorych z podwyższonymi czynnikami ryzyka, do których zaliczamy:
 • ze strony chorej
  -choroby współistniejące wpływające na stan ogólny i potencjalnych wczesnych i późnych efektów ubocznych wynikających ze stosowanej metody leczenia. Najczęściej stwierdzanymi chorobami współistniejącymi są: cukrzyca, choroby ukłądu krążenia, otyłość, żylaki i owrzodzenia kończyn dolnych.
 • Ze strony guza
  -stopień klinicznego zaawansowania raka.
  -cechy histologiczne raka, tzw. dojrzałość histologiczna;
  -głębokość naciekania mięśnia macicy oraz zajęcia dużej powierzchni ścian jamy macicy rokują niepomyślnie.
  -przerzuty do węzłów chłonnych są ważnym, niekorzystnym czynnikiem rokowniczym.
Znajomość powyższych danych odnośnie rozległości procesu nowotworowego jest czynnikiem determinującym wybór metody leczenia.
Dla określenia zaawansowania procesu nowotworowego i zaplanowania leczenia, zwłaszcza radioterapii wymaga się przeprowadzenia następujących badań:
-USG - przezpochwowe,
-tomografia komputerowa (CT)
-rezonans magnetyczny (MRI)
-biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest wskazana u chorych podejrzewanych o przerzuty do węzłów chłonnych.
Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa często bywa bardzo użyteczna dla stwierdzenia rozległości procesu nowotworowego i planowania optymalnego leczenia. Należy zdawać sobie sprawę, że są to badania bardzo drogie, a przez to trudno dostępne. Nie zawsze są niezbędne, a więc nie są rutynowo zalecane.
Optymalna metoda leczenia oraz doświadczony i dobrze wyposażony zespół diagnostyczno-terapeutyczny to ważny czynnik warunujący wyniki leczenia.
METODY LECZENIA RAKA ENDOMETRIUM

Podstawową metodą leczenia raka endometrium jest leczenie chirurgiczne – polegające na usunięciu macicy z przydatkami.
Należy pamiętać, że przeprowadzenie tego typu rozległej operacji nie może być zalecane jako postępowanie standardowe z uwagi na często współtowarzyszące ogólnoustrojowe choroby i ciężkie zmiany chorobowe. W przypadku braku możliwości całkowitego usunięcia zmian nowotworowych stosuje się:
Leczenie skojarzone: chirurgia + radioterapia przed (bądź) pooperacyjna
– co wyraźnie poprawia miejscową kontrolę raka i przyczynia się do zmniejszenie odsetka wznów nowotworowych w pochwie, ale nie ma znaczącego wpływu na przeżycia 5-letnie. Leczenia skojarzone stosowane jest w formie teletrapii i brachyterapii. (Teleterapia – to napromienianie z zewnątrz, zaś brachyterapia – to napromienianie przez bezpośredni kontakt śródpochwowy lub środmaciczny z substancją radioaktywną) Leczenie promieniami jonizującymi stosowane jest u chorych, u których stwierdzono przeciwskazania do leczenia chirurgicznego, bądź u chorych, które na leczenie chirurgiczne nie wyrażają zgody ( nie jest to liczna grupa).
Wyniki leczenia wyłącznie promieniami jonizującymi (brachy-teleterapią) są znacznie gorsze od wyników uzyskiwanych stosując leczenie chirurgiczne lub skojarzone. Należy jednak pamiętać, że istnieje taka możliwość leczenia, o czym chora powinna być dokładnie poinformowana.
Leczenie hormonalne wysokimi dawkami progestagenów
może być stosowane u chorych ze stwierdzonymi przerzutami raka lub wznów, zwłaszcza jeśli znany jest pozytywny wynik badań receptorów hormonalnych.
Rozwój i znaczenie chemioterapii bywa hamowane przez wiele czynników, a przede wszystkim przez niedostatek skutecznych leków - cytostatyków.
Ważnym jest, aby sposób postępowania diagnostyczno-terapeutyczny był zawsze opracowany na podstawie znajomości czynników rokowniczych, a leczenie przeprowadzane w ośrodkach wyspecjalizowanych stosujących zarówno standardowe jak również indywidualizowane metody leczenia.
not. Edward Ozga Michalski
linki sponsorowane, reklamy

lekarz onkolog (choroby nowotworowe)
hemoroidy

Zobacz odpowiedź
lekarza onkologa
- Najczęściej zadawane pytania usługa bezpłatna - sponsor:
Aventis Pharma
-   Zadaj pytanie
159822
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarz

69 lucy 89.70.240.53
2015-01-22 00:26:28

Ja lat mam 21. Nie mam dzieci, facet mnie wlasnie zostawil i jeszcze widomosc o raku... powiedzcie, czy tej operacji da sie uniknac? Czy mozna wyleczyc bez wycinania narzadow? Przeraza mnie wizja jakiejkolwiek choroby, a na pewno operacji.
68 monika 91.18.23.250
2015-01-07 00:16:50

jestem po operacji 5 miesecy. wszystko zostalo usuniete. czuje sie b. dobrze. nie mam zadnych skotkow ubocznych, oprocz zakocen zwiazanych ze spaniem.moj rak to g2,stadium 1, hormonalny. lekaze rokuja b. dobrze. prawie 100%.nie potrzeba bylo napromieniowania gdyz to byl poczatek raka. moja siostra zyje juz ponad 20 lat po stwierdzeniu raka macicy i operacji sa naprawde b. dobre szanse.
67 krystyna 90.55.222.163
2014-11-06 16:38:32

witam mam 41 lat jestem juz trzy lata po operacji histeroktomi przeszlam naswietlanie chemie lekaz mowil ze mam duze szanse na wyleczenie na wizytach kontrolnych bylo wszystko dobrze ale od 2 tygodni zaczelo mnie bolec w podbrzuszu po lewej stronie boli tak jak na miesiaczke nie wiem co robic a wizyte kontrolna mam za 2 miesiace czy to moga byc przezuty!!!!
66 Halina 65.78.73.16
2014-10-27 02:32:21

Witajcie .Jestem 7 miesiecy po usunieciu narzadow rodnych , rak trzonu macicy .Lecznie zaczelo sie od chemi poniewaz guz byl duzy 9 cm i lekarz nie podejmowal sie operacji.Po 9 tygodniach chemi guz zmiejszyl sie do 4 cm . 1 kwietnia mialam opercje , usuniecie calego narzadu rodnego , wyrostka , czesci jelita i otrzewnej , 18 wezlow chlonnych na szyi.Po miesiacu od operacji nastepna chemia co tydzien przez 9 tygodni .Moje markery CA 125 na poczatku byly 720 . Po 3 tygodniach CA 125 podnioslo sie do 810 po nastepnych 3 tygodniach CA125 spadlo do 117 , a po kolejnych 3 tygodniach poziom CA 125 byl juz tylko 15 . Potem bardzo ciezka 8 godzinna operacja i za miesiac nastepne 9 tygodni chemi .Moje Markery nowotworowe ciagle spadaja,miesiac po operacji mam juz 14 nastepne badanie wynik 7.7 .Kolejna badania poakzuja spadek na 4.8 a po zakonczeniu chemi moje CA 125 jest 4.2. Tomografia komputerowa jest bardzo dobra . Nastepna wizyta u onkologa za 3 miesiaca. Kazdy dzien jest darem Od Boga . Ciesze sie ale jestem pokorna wobec mojej choroby . Staram sie byc silna i nie poddawac sie chorobie walcze z nia od pierwszego dnia a na kazda chemie czekalam kiedy juz bede mogla dostac nastepna i za kazdym razem mowilam sobie nie poddam sie nie nie pokonasz mnie.Nie dopuszczalam do siebie , ze to wyrok .Zawsze sobie powtarzam ze to tylko gorszy okres w moim zyciu . Na poczatku pazdziernika moja watroba byla podrazniona czulam kazde stapniecie i bardzo sie denerwowalam , ze moze dzieje sie cos zlego , moj doktor zalecil badanie krwi i tomografie komputerowa , wyniki sa dobre wiec to tylko moja biedna watroba dalej odczuwa skutki chemioterapi . 4 Listopada mam wizyte u mojego onkologa , jestem spokojniesza bo wiem ze moja ostania tomografa wyszla dobrae . Moje markery sa tez dobre .Wiec 4 listopada ide do lekarza po nastepne wskazowki . Mam podrazniona watrobe po chemioterapi ale pije codziennie wyciag z guza brzozy , pokrzywe na oczyszczanie watrobypo chemi , pije korzen mleczu tez oczyszcza watrobe,Mam mrowienie stop po chemi poniewaz chemia niszczy koncowki nerwow ale zyje i chodze stram sie byc aktywna . Codzienie chodze z kijkami .Codziennie staram sie przejsc dystans conajmniej 3.5 km .Ale sa dni ze chodze 4 - 5 a nawet 7 km.Moj doktor powiedzial ze najwazniejsze jest pozytywne myslenie 90 % sukcesu , wsparcie rodziny i bliskich .Mam to wszystko wokol siebie . Ciesze sie z kazdego dnia i prosze Boga o sily do walki z ta choroba i wiare, ze mozna wszystko pokonac. Pozdrawiam i zycze wszystkim kobietkom wiary w sukces , sily do walki i nadzieji , ze niema spraw niemozliwych .Wiara czyni cuda.
65 Andrzej 83.19.204.125
2014-08-29 23:42:00

Nie dodałem że całe opakowanie Naltreksonu to 28 tabletek po 50 mg każda, koszt okoła 280 złotych za opakowanie ale wystarcza na półroczną kuracje.Lek jest na recepte .Naltrekson w małych dawkachjest też powszechnie zapisywany przez lekarzy weterynarii na stres u zwierząt. Pozdrawiam bardzo serdecznie Andrzej
64 Andrzej 83.19.204.125
2014-08-29 23:18:44

Batrdzo dobrze wspomaga organizm i daje mu siłę do obrony Naltrekson w małych dawkach od 1,5mg do 4,5 mg podawany z kwasem Alfaliponowym w dawce 200mg przed spaniem. Powoduje że orgonizm chorego ma siłe do samoobrony. W internecie jest dużo na ten temat. Leczenie jest bardzo tanie .Z jednej tabletki która ma 50 mg w pierwszej fazie wychodzi 33 tabletki 20 i11 zapytajcie swoich lekarzy prowadzących .Do wykonania podziału tabletek potrzebujecie moździerz porcekanowy tabletki opłatkowe jako pojemniczki na gotowy produkt i laktoze jednowodną na wypełnienie.Jak wykonać. Tabletkę naltreksonu {handlowa nazwa ADEPEND} 50mg rozetrzeć w moździerzu około 5 minut następnie z opłatka tabletkowego dolną część wypełniamy na płasko laktozą jednowodną i wsypujemy do moździerza zapisując ilość cały czas ucieramy pamiętając o dawce po dosypaniu potrzebnej ilości ucieramu około 20 minut. Napełniamy kapsułkido pełna wyrównując i zamykamy podczas przyjmowania kapsułek podczas popinania wodą robi się miękka i lekko się połyka podział tabletek na małe dawki można zlecić aptece. W przypadku przyjmowania śilnych leków przeciw bulowych decyduje bezwzględnie o sposobie l e k a r z. poza tym jedynym działaniem ubocznym leku jest chęć do życia .Poczytajcie najpierw w internecie . Pozdrawiam bardzo serdecznie i życze zdrowia Andrzej
63 Lila 89.68.152.138
2014-05-14 11:47:36

Parę lat wcześniej lekarz poradził wyłyżeczkowanie endometrium, ale później zmienił zdanie, bo endometrium samoistnie się zmniejszyło. Zastanawiam się czy gdybym wtedy poddała się zabiegowi łyżrczkowania, to może nie miałabym teraz raka trzonu m. Mija miesiąc jak wycięto mi macicę z przydatkami. Histopat.G1 (po łyżeczkowaniu 2 m-ce temu było G1/2). Zalecono brachoterap 2 razy. Czy jest nadzieja, że będę całkowicie zdrowa? Pozdrawiam serdecznie.
62 Małgosia 188.146.86.28
2013-12-27 19:32:55

Mam 39 lat i jestem po operacji wycięcia macicy wraz z przydatkami. Niestety nie mam dzieci, ale podjęłam decyzję o wycięciu wszystkiego ponieważ lekarze mówili, że tak jest najbezpieczniej. Jestem cztery miesiące po operacji i bardzo dokucza mi menopauza. Myślę, że taka metoda jest najbezpieczniejsza. Ty już masz dzieci więc moim zdaniem powinnaś zdecydować się na operację.
61 wioletta 178.37.230.111
2013-12-05 09:02:00

moja mam jest w stanie ciężkim i choruje od roku na raka trzonu macicy. miała chemie i radioterapie, to wszystko ja tylko osłabiło i ma przeżuty prawie wszędzie. nie dajcie sobie dawac chemi i radioterapi, to pobudza jeszcze bardziej raka. poczytajcie o metodzie leczenia ciecierzyca, naprawde pomaga nie chemia zbija. powodzeni
60 Barbara 82.145.220.134
2013-12-01 22:18:13

Kobietki nigdy nie dopuszczajcie myśli że naprawdę chorujecie.SŁUCHAJCIE LEKARZY!dużo naturalnych witamin i ja już mam 8lat po G3.Przedewszystkim pozytywne myślenie!Dziękuję Bogu że mogłam być leczona w Gliwicach.SUPER LEKARZE I PIELĘGNIARKI!!!
59 Grażyna 80.48.31.221
2013-11-20 19:04:00

czy raka można dziedziczyc?
58 wiola 92.42.113.117
2013-11-19 21:54:38

kochana jestem po operacji usunięcia macicy z przydatkami ponad 5 lat. miałam raka złośliwego trzonu macicy ale we wczesnym stadium, przeszłam 5 tygodniową radioteraoię, myślałam tylko o moim mężu i dwóch synach. walcz i żyj , są duże szanse POWODZENIA!!!!!!!
57 Wacek 69.17.227.10
2013-11-08 17:16:45

Moi mili ostrzegajcie przed groznymi chorobami i miejcie na uwadze zdrowie i zycie waszych partnerek. Moja corka jest ofiara zaklamanej propagandy robta co chcecie ! Upadek moralny przyczyna zaglady wielu cywilizacji
56 gosc 31.61.129.89
2013-11-06 23:57:12

te mądrala juz ty sie lepiej wcale nie wypowiadaj....
55 Wacek 69.17.227.10
2013-11-06 14:54:01

Moje drogie Panie rak szyjki macicy jest spowodowany HPV w 99% , zyjmy jak Bog przykazal w trwalych zwiazkach , przy zmianie partnera obowiazkowe badania na HPV i stala kontrola im wczesniej zauwazony rak czy postac przedrakowa tym wieksze szanse calkowitego wyleczenia , wazne jest byc poinformowanym o zagrozeniu i ewentualnie informowac osoby z ktorymi utrzymywalo sie stosunki sexualne to bardzo wazne miec odwage powiedziec osobie zarazonej to szansa na uratowanie zycia .
54 SYLWIA 94.166.220.14
2013-10-24 21:56:16

DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ,JA PO PROSTU NIE WIEM JAKIE LECZENIE PODJAC. JEDEN LEKARZ MI MOWI WYCIAC A NASTEPNY TERAPIA,JUZ MAM TAKI METLIK W GLOWIE, CHCE JAK NAJLEPIEJ DLA MOICH TRZECH ANIOLKOW.
53 S 89.72.172.21
2013-10-24 20:06:38

Sylwia, nie masz sie nad czym zastanawiać!!! Trzeba sie leczyć i to tak szybko jak to możliwe. Natychmiast operacja i wszystko co bedzie konieczne. Ja teraz mam 35 lat, niestety nie zdążyłam miec dzieci. Jestem po radykalnych leczeniu. Życie jest najważniejsza. Masz dla kogo żyć. Nie ma sie co zastanawiać. Boże. To wogole nie w tych kategoriach sie mieści.
52 kotka 89.65.242.88
2013-10-24 18:14:54

masz dzieci ..szybko usunięcie macicy w całości.kuzynka tak zrobiła i już 20 ok:))Nie czekaj!!!Staremu nie mów:))
51 gabi 188.22.94.137
2013-10-24 15:49:23

dziewczyno na co jeszcze czekasz ? az bedzie za pozno na operacje ?a raczej przy tym raku to i tak nie uniknione
50 SYLWIA. 94.166.195.134
2013-10-24 14:45:06

MAM RAKA SZYJKI MACICY TYLKO NIE WIEM CO MAM ZROBIC JAKA PODJAC DECYZJE CZY WYCIAC CALA MACICE CZY PRZYJAC LECZENIE,MAM 35LAT I TROJE DZIECI TAK BARDZO SIE BOJE, NIE WIEM CO MAM ZROBIC.
49 Zuza 193.34.3.1
2013-09-02 17:03:08

Jestem po usunieciu macicy z przydatkami stwierdzono rak g1.Boli mnie krzyż i nerki nie wiem jak mam się trzymac, tracę nadzieję i myśle, ze sa to przerzuty,a mam wspaniałych 2 wnuków dla których żyje.
48 Beata 195.238.70.34
2013-07-29 15:48:16

Cześć Ja też przeszłam radioterapię, brachyterapię , chemię oraz na końcu zabieg operacyjny. Wycinki histopatologi po zabiegu wykazały że wszystko jest w porządku. Warto walczyć i nie poddawać się . Pozdrawiam
47 aga 78.88.96.21
2013-07-18 13:47:08

mam raka szyjki macicy i brachyterapi i co dalej ///////// nadal zle sie czuje
46 ewa 82.160.42.108
2013-05-30 20:01:29

Też jestem po operacji ,nastąpilo zakrzepowe zapalenie żył,ale żyję i to jest najważniejsze.Pozdrawiam wszystkie chore kobiety i życze zdrowia i odwagi.
45 Gosia 213.238.113.68
2013-05-28 08:33:02

Jestem już po usunięciu raka trzonu macicy z przydatkami G1 już siedem lat przeszłam brachyterapię, radioterapię nie ukrywam było bardzo ciężko, ale nigdy się nie poddałam . Walczcie kobietki wierzę w Was dacie radę.
44 Danuta 94.251.187.228
2013-03-02 15:44:25

wczoraj lekarz mi powiedział że endometrium 7mm to rak nie miesiączkuję 5 lat nie biorę żadnych leków hormonalnych jestem w szoku
43 marzena 94.173.207.192
2013-01-15 15:34:44

witaj jolu ja tez mam raka szyjki macicy walcze z tym od czerwca przeszlam juz chemio terapie mialam juz 20lam oraz teraz zakonczona leczenie od sirodka i tez sie martwie tym co dalej bedzie chociaz lekarze muwia ze bedzie dobrze poniewaz moje leczenie jes za granica ale i tak sie martwie poniewaz moja siostra tez to miala i zmarla po2 latach teraz czekam na dalsza decyzje lekarza ale nie podawajmy sie czeba z tym waczyc pozdrawiam ciebie i twoja siostre
42 irena 86.111.105.29
2012-12-07 00:29:38

ja jestem po operacji raka trzonu macicy g1 juz 8 miesiecy mam bole w stawach mam wrazenie ze zaczynam miec obzek limfatyczny moze dlatego ze wrocilam do pracy jusz po 3 miesiacach w pracy niemysle o chorobie
41 asia29 83.26.163.162
2012-11-01 14:59:13

witam,u mnie wykryto rak szyjki 3b,jestem po naswietlaniach a teraz czekam na chemie:(
40 Halina 83.21.174.226
2012-10-18 10:37:34

to zależy od ciebie nie poddawaj się ja jestem już po operacji i radio chemio terapii wieże że wygram.WALCZ
39 jolanta 93.154.164.172
2012-09-18 21:41:35

Witam Dwa tygodnie temu dowiedziałam się że moja mamusia ma złośliwego raka trzonu macicy(najgorszy dzień w moim życiu).Dziś Pan doktor powiedział mi że operacja jest nie możliwa,będzie naświetlanie:( Nie znam się na tym,czy może mi ktoś opisać przebieg i rokowania bo takim leczeniu?Bardzo proszę,czy ma szansę na przeżycie,stadium jest zaawansowane
38 olka 87.99.112.163
2012-08-09 00:49:41

mam 28 lat i ta diagnoze nie mam z kim nawet o tym porozmawiac
37 Marcin 78.8.56.190
2012-04-11 22:32:35

zaneta daj znac na maila jaki to dr onkolog: dzieki z gory, ...
36 alka 87.99.112.139
2012-04-09 12:52:24

ja miałam brachyterapię dopochwowo, to nic nie boli, głowa do góry
35 nina 31.174.45.106
2012-04-09 12:51:50

operacje usuniecia macicy i leczenie radio i bracyterapia mialam 6 lat temu jezdze na kontrole , teraz juz raz w roku i na razie jest ok mialam rozpoznanie I c , g1 zycze pomyslnych kontroli
34 renata 178.43.31.152
2012-03-26 14:09:19

Mam 30 lat, moim największym marzeniem było dziecko. Diagnoza rak trzonu macicy, Poddałam się radykalnej operacji 6 miesięcy temu by zachować życie. Po usunięciu przydatków mój organizm zwariował: nadciśnienie tętnicze, tachykardia, depresja, bóle stawów i jeszcze niewyobrażalny ból w dole brzucha (korzystanie z toalety czy badanie ginekologiczne to prawdziwy koszmar, często okupiony łzami). Menopauza daje mi tak popalić że wstydzę się wychodzić z domu. Nie wiem jak dalej żyć. Jak panie poradziły sobie po operacji? Czy nadal możliwe jest w miarę normalne funkcjonowanie?
33 Maia Łucja 77.113.52.232
2012-03-04 11:13:38

lat75.Po krwotoku i łyżeczkowaniu wynik rak szyjki macicy G III. zastosowano promieniowanie zewnętrzne,a po nim braho terapię.Po dwu latach okazał się przerzut -guz w pochwie.Jestem po braho terapii za 6 tygodni do kontroli.W między czasie choroba popromienna leczona na gastrologii.Jakie rokowań mogę się spodziewać.
32 zaneta 83.7.160.168
2012-02-21 13:20:41

ja też jestem po usunięciu endometrium G1 wycieli wszystko ,i jak na razie czuję się bardzo dobrze, chodziłam do Dr.onkologa ponad rok ,który stwierdził,ze mi nic nie dolega a plamienia mam przez nadciśnienie,dzięki Bogu trafiłam do wspaniałego Profesora człowieka oWIELKIM SERCU,który od razu zaopiekował się mną
31 gosia 79.248.97.69
2012-02-09 22:25:28

ja tez mam raka macicy z przezutami na pluca i jeden guz na glowie jestem po 5 chemiach i 28 naswietleniach teraz mam miec wszyta rurke w macice i naswietlania od srodka -boje sie prosze o odpowiedz moze kzos mial podobnie
30 ewa 31.63.13.243
2011-12-06 11:12:57

miesiac temu dowiedzialam sie ze mam raka trzonu macicy jestem po operacji usunieto mi wszystko jest wynik jutro jade na rozmowe z lekarzem tez sie boje
29 Malgosia 77.237.5.145
2011-11-29 07:40:47

Operacje usuniecia macicy i przydatkow z powodu raka endometrium mialam w kwietniu 2008 r-tez 1B.Nastepnie byla brachyterapia-6 dawek w ciagu 3 tygodni.Od tego czasu jestem stale pod kontrola onkologa i wszelkie zlecone badania(markery,usg,RTG pluc) wychodza dobrze.Jest wiec nadzieja ze jeszcze zycie przede mna.Mysle ze tak samo bedzie u Pani.Nie myslec za duzo i cieszyc sie zyciem.Zycze zdrowka i powodzenia.
28 NINA 31.175.197.163
2011-11-28 16:49:03

JUZ SZOSTY ROK ZYJE PO USLYSZENIU DIAGNOZY I CZUJE SIE DOBRZE OCZYWISCIE CHODZE DO INSTYTUTU NA WYZNACZONE BADANIA TERAZ JUZ RAZ NA ROK I POMALU TROCHE ZAPOMINAM O PRZEZYTEJ TRAUMIE PA BADZ DOBREJ MYSLI , BO MUSI BYC DOBRZE
27 Roman 74.120.12.140
2011-11-03 13:46:28

Już niedlugo wejdzie terapia genowa, która na razie jest w fazach klinicznych. Prowadzi się obecnie na szeroką skalę bankowanie DNA, żeby usprawnić diagnostykę przyszłych pokoleń.
26 KASIA 83.10.5.160
2011-10-28 21:17:21

do MAGDA ... jakie miałaś objawy ? przed postawieniem diagnozy? mam 28lat a od 4,5 ciagle jezdze po lekarzach i ... trafilam na przygode z ENDOMETRIUM gdzie niby sprawy ginekologiczne byly oki.
25 Jola 86.162.24.43
2011-08-27 03:47:48

Droga"K".Jak sie czuje Twoja mamusia dzis?napisz prosze bo bardzo sie martwie i boje..swiat sie wali pod nogami..siostra moja coraz gorzej wyglada na twarzy..teraz 8 wrzesnia idzie na chemie ta juz najsilniejsza,boli ja kregoslup i troszke krwawi..Biedulka placze calymi dniami..Piszcie kochani czy ktos kogos zna co wygral z tym rakiem zaawansowanym szyjki macicy..Pozdrawiam.Jola
24 Jola 86.162.24.43
2011-08-27 03:41:46

Dziekuje Elu..dzis mija 11 miesiecy od rozpoczecia choroby i powiem ze znow sie cos dziwnego dzieje..ponoc nawrot choroby..Bardzo kocham swoja siostre i bardzo sie martwie co bedzie dalej..Powiedzcie czy sa jakies szanse,czy wyjdzie z tego..ja tego nie przezyje jak sie jej cos stanie..Elu powiedz jak Twoja mamusia sie teraz czuje i czy cos sie poprawilo..Pozdrawiam Jola i zycze zdrowia mamusi i Tobie.
23 ALA 79.187.133.131
2011-08-25 10:27:01

mam raka trzonu macicy,jest to jest to pierwszy stopień czyli IB,czy w tym przypadku już występują przerzuty podobno do płuc,wątroby, kości czy powinnam zrobić w tym kierunku badania,proszę mi podpowiedzieć. Pozdrawiam
22 asia 31.63.124.49
2011-08-08 19:11:41

dlaczego az 4 operacje?
21 asia 31.63.124.49
2011-08-08 19:05:47

rok temu mialam operacje usunieta szyjke macicy ale niestety miesiac temu dostalam krwotoku i nasilajae bole
20 Hanna 46.205.71.170
2011-08-07 01:11:57

Takie jakie sobie sama wyznaczysz!
19 A.
2011-06-09 11:51:44

Napisz proszę jakie miałaś dokładnie objawy?
18 Agnieszka
2011-06-06 09:44:33

Miałaś wcześniej przed cytologią robione usg dopochwowo?
17 bozena
2011-06-05 18:36:59

Mialam, co roku robiona cytologie i zawsze bylo super,ale niestety , bardzo kwawilam maialam G.3 przrzuty na pluca,plulam krwia przerzut w okolicy posladka, ale sie nie poddawalam mialam czerwona chemie 6 cyki przezylam. Lekarz mi mowil , to cud boski i twoja psychika. Dzis minelo 5 lat a ja mam switne wyniki zycze Wam optymizmu i waki w pokonaniu tych niechcianych smieci .
16 Agnieszka
2011-06-05 01:46:04

Witaj, jakie miałaś objawy? Bardzo proszę Cię o odpowiedź, podejrzewam u siebie tą podstępną chorobę, chociaż usg nic nie wykazało...
15 krysia
2011-06-04 13:35:24

Droga Pani Magdo, Mnie tez los nie szcze Droga Pani Magdo, Mnie też los nie szczędził.Mam coprawda 57 lat ,wykryto u mnie raka macicy,nie wiem czy z przeżutami czy nie, dowiem się w poniedzialek. Zaczęłam dietę,dużo warzyw,owoców no i asparagus dwa razy dziennie/organiczne jezeli to możliwe,gotuję ,miksuję ,4łyżki z letnią ,zimną wodą,zamiast herbaty/jak nie pomoże to napewno nie zaszkodzi.Tą wiadomosć otrzynalam od księdza z Australii. Polecam! a reszta to już w rękach Pańskich. Będę pamiętać w moich modlitwach o Pani. Z poważaniem Krysia g il
14 Jolanta
2011-06-02 20:44:02

głowa do góry ,ja też jestem po radykalnej ale wszystko jeszcze przedemną,bo dopiero 4 tygodnie po operacji.pozdrawiam
13 K.
2011-06-02 13:01:14

Moja mama ma również ten sam typ raka. Ja nadal wierze ze moze być dobrze bo wszystko zależy od Pana Boga..nie od nas..od lekarzy lecz od tego na Górze. W tym momencie mama znajduje się w szpitalu. ma anemie..lekarze podają jej krew. Mama również miala radioterapie nast. brachyterapie. Chemioterapii nie zastosowano gdyż choroba jest zbyt zaawansowana. Mama była u wielu lekarzy. Każdy mowil to samo..smierć. Ale ja wierzę w to że bd dobrze. Ty i Twoja siostra niech również sie nie poddawają bo wiara czyni cuda !!!
12 Barbara
2011-05-09 12:07:59

Jakie jest rokowanie raka szyjki macjcy w stadium G1
11 magda
2011-05-06 23:32:03

mam 30 lat i w sierpniu minie 2 lata po stwierdzeniu u mnie raka trzonu macicy. mam usunięty cały narząd rodny wraz z węzłami chłonnymi. jestem po radioterapii nie mam dzieci i nigdy nie będę mieć mój stan zdrowia jest taki sobie bo zawsze wracają obrazki z przeszłości ale głowa do góry. Najbardziej boję się nawrotu choroby mam nadzieje że ona nie wróci pozdr.
10 Zofia
2011-05-05 18:52:12

Mam też raka trzonu macicy, jestem po operacji i radio i chemio terapii było to 12 lat temu. Mój stan jest dobry, ale tak jak w przypadku wszystkich nowotworów rak nadal tam jest i jest niebezpieczny. Pozdrawiam.
9 Marlena
2011-05-02 16:25:32

Jestem miesiąc po operacji wycięto macice i węzły chłonne zostawiając jajniki dalszych przerzutów podobno nie ma czeka mnie jeszcze teleradioterapia . A co do cytologi to miałam podobno dobrą a po 4 miesiącach w szpitalu stwierdzono rozkład szyjki macicy i przeżuty więc sama nie wiem w co wierzyć . Wszystkim życzę pogody ducha i pozytywnego myślenia
8 Anka
2011-04-28 08:26:01

czy mogłabyś mi napisac co Cie skłoniło do wizyty u lekarza?Ja od listopada mam co 2 tyg. okres(mam 45 lat) i przy nastepnym krwawieniu będę miała łyzeczkowanie.Boję sie ,co bedzie dalej...
7 Bogusia
2011-04-17 23:00:47

Dobry wynik cytologii w przypadku raka trzonu macicy o niczym nie świadczy, bo to badanie dotyczy szyjki. Są to zupełnie różne nowotwory. Moja cytologia była OK, a rak trzonu był.
6 Ela
2011-04-13 21:58:53

Witaj Jolu,moja mama ma ten sam rodzaj raka.Pani doktor powiedziala,ze pacjenci z tak zaawansowanym rakiem zyja do 5-u lat a ich stan z czasem tylko sie pogarsza.To takie trudne kiedy chodzi o najblizsze nam osoby,tak ciezko pogodzic sie z ta choroba.Ale to my,ich bliscy musimy byc silni,dla nich.Sciskam Cie i zycze jak najlepiej Twojej siostrze i Tobie.
5 maria
2011-04-09 03:39:00

Mam raka trzonu macicy z przezutami na dwa wezly chlonne. Jestem po operacji.Mam wyciete rownierz 10 wezlow chlonnych. innych przezutow nie stwierdzono. Jestem po chemii a dzisiaj dowiedzialam sie ze musze miec 24 sesji radio. zewnetrznej i dwie wewnetrzne. Strasznie sie boje i mam czarne mysli jesli chodzi o rokowania wyleczenia. Zycze wszystkim zdrowia. Acha mam pytanie - Czy to mozliwe ze badania cytologiczne wychodzily bardzo dobre a ja mialam raka?
4 Ania
2011-03-12 13:16:37

Powiem jedno. Jeśli wynik badania brzmi "stan przedrakowy" nie ma się co zastanawiać tylko trzeba usunąć macicę z przydatkami. Ja miałam G1 w skali G1-G3, jestem po operacji, jak na razie czuję się świetnie. Drogie panie, nie czekajcie aż będzie za późno. Co więcej, operując się nie tracicie swojej kobiecości, tracicie jedynie możliwość zajścia w ciążę.
3 Jola..
2011-02-20 14:52:07

Moja siostra tez ma raka szyjki macicy b3 i jest juz po radioterapii.Teraz czekamy na wyniki i bardzo sie martwimy co bedzie dalej..potworna choroba..Choruje od wrzesnia zeszlego roku...czy sa jakies szanse ze wyjdzie z tego?pozdrawiam
2 ewa
2011-01-08 17:41:10

Ja żyję ,ale jestem już po 4 operacjach.I jest kiepsko z ogólnym stanem mojego zdrowia.Pozdrawiam.
1 Jolka
2010-12-31 10:00:05

Moja siostra zmarła w marcu tego roku na raka trzonu macicy w stopniu zaawansowania G3.Miała przed diagnozą objawy jakie są opisane w tym artykule.Od łyżeczkowania i wyniku w st.G3 do jej śmierci to 8 miesięcy.Jednak sygnały o istnieniu choriby pojawiały se o pół roku przed łyżeczkowaniem.Chorowała tez na serce i to był czynnik sprzyjający tej chorobie.Miała wszczepioną zastawkę serca i brała leki.Pozdrawiam te kobiety które lekceważą czynniki ostrzegawcze.Na własne życzenie nie chcą żyć.


Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-Docetaksel do stosowania w raku gruczołu krokowego
-Jak wcześnie rozpoznać raka jajnika?
-Rak szyjki macicy
-Rokowanie wyleczenia w raku narządu płciowego kobiety
-Szczepionka BCG - Leczy raka pęcherza moczowego
Ciekawe linki
www.rakpiersi.pl zbysw.w.interia.pl/Web_1/
Zrb to dla siebie
AVENTISRaz w miesicu
Zrb to dla siebie
Nie bj si i zbadaj piersi:
Zbadaj si po kpieli
1. Po si ...dalej
linki sponsorowane, reklamy

Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->