Przychodnia.pl
Czwartek 18. Października 2018r
Łukasza, Juliana
linki sponsorowane, reklamy

Wyjazd na turnus rehabilitacyjny
Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wyjazdów na specjalne turnusy rehabilitacyjne, które doskonale sprawdzają się jako forma aktywnej rehabilitacji społecznej i zdrowotnej. Służą wypoczynkowi, poprawiają stan zdrowia oraz integrują środowisko osób niepełnosprawnych.

Pobyt na turnusie turnusu ma zapewnić uczestnikom podniesienie sprawności fizycznej ipsychicznej.
Zgodnie z przepisami jego program powinien określać:
 • rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych;
 • rodzaje zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych;
 • kadrę odpowiedzialną za realizację programu turnusu.
Turnusy rehabilitacyjne są organizowane wyłącznie na terenie kraju, w grupach conajmniej 20 – osobowych. Mogą mieć charakter stacjonarny lub niestacjonarny. Czas pobytu na turnusie wynosi minimum 14 dni. Należy je odróżnić od sanatorium, które jest finansowane przez NFZ, iktóre przysługuje wszystkim ubezpieczonym na wniosek lekarza.

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do wyjazdu raz wroku kalendarzowym (otrzymanie pomocy w danym roku nie wyklucza możliwości ponownego wyjazdu w roku następnym).

Jakie trzeba spełniać warunki, aby ubiegać się o dofinansowanie?
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do turnusu, podwarunkiem, że:
 • posiada ważne orzeczenie niepełnosprawności (dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (albo posiada orzeczenie równoważne, np. wydane przez lekarza orzecznika ZUS),
 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza prowadzącego iwroku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania na turnus,
 • złoży wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwym dla swojego miejsca zamieszkania (albo miejsca pobytu w przypadku osób niepełnosprawnych będących po opieką oraz w przypadku osób bezdomnych),
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób wewspólnym gospodarstwie domowym oraz spełni kryterium dochodowe,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych programem turnusu,
 • nie będzie na turnusie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • dokona wyboru ośrodka i organizator posiadających odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 • przedstawi zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, chorobach zasadniczych i przyjmowanych lekach (na pierwszym badaniu) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne.
Wniosek o dofinansowanie powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji. W terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku PCPR powiadamia nas na piśmie o podjętej decyzji. Jeśli zostało przyznane dofinansowanie, wpiśmie powinna znaleźć się informacja o jego wysokości. W przypadku decyzji negatywnej PCPR powinno poinformować nas o przyczynach odmownego załatwienia sprawy.

Kto ma pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania?
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają:
 1. osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 2. osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat,
 3. osoby niepełnosprawne w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
Jak wybrać odpowiedni ośrodek i organizatora turnusu?
Wybór ośrodka i organizatora turnusu zależy przede wszystkim od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz zaleceń lekarza. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest zobowiązane są do udzielania osobie niepełnosprawnej aktualnych informacji na temat ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych spełniających wymagane warunki oraz posiadających wymagane wpisy do rejestrów.

Pamiętajmy: organizatorzy turnusów mają obowiązek zrealizowania zakładanego programu zajęć indywidualnych, grupowych, a także muszą zagwarantować odpowiedni personel oraz stałą opiekę pielęgniarską. Zarówno ośrodki jak i organizatorzy turnusów podlegają kontroli wojewody lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: ebon.mpips.gov.pl

Czy możliwe jest otrzymanie dofinansowania na pobyt na turnusie wraz z opiekunem?
Dzieci i młodzież niepełnosprawna do 16 roku życia, a także osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo posiadające orzeczenie równoważne) mogą otrzymać dofinansowanie kosztu wyjazdu na turnus wraz z opiekunem, pod warunkiem że:
 • lekarz uzasadni we wniosku konieczności pobytu opiekuna,
 • opiekun nie będzie na tym turnusie pełnił funkcji członka kadry,
 • opiekun nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • opiekun ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej wspólnie z nią zamieszkującym.
O jakie maksymalne kwoty dofinansowania można się ubiegać?
 • w wysokości 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • w wysokości 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • w wysokości 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • w wysokości 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
Jeśli w danym roku PCPR nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, wysokość dofinansowania może zostać pomniejszona o maksymalnie 20% z kwoty dofinansowania. Dodatkowo PCPR może zdecydować o innych ograniczeniach, jak np. zasada przyznawania dofinansowania dorosłym osobom niepełnosprawnym nie częściej niż raz na dwa lata.

W szczególnych przypadkach,
jak np. trudna sytuacja życiowa osoby niepełnosprawnej - dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

.
.
linki sponsorowane, reklamy

17761
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarzPytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-Świadczenia opiekuńcze i rehabilitacyjne - komu przysługują?
-Abonament RTV i TV, poczta i telefon
-Komunikacja i transport
-Kto orzeka o niepełnosprawności ?
-Kultura, edukacja, podróż
-Mózgowe porażenie dziecięce – jaka rehabilitacja?
-Nowy program pomocy dla osób niepełnosprawnych w samorządach
-Orzeczenia - jak je interpretować?
-Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych - punkty karne
-Podatki 2011 - jak się rozliczyć z fiskusem?
-Potrzebujesz tłumacza języka migowego, jest pomoc
-Przydatne kontakty i prawo
-Sprzęt rehabilitacyjny – jak uzyskać pomoc w zakupie?
-Uprawnienia w miejscu pracy
-Wyjazd na turnus rehabilitacyjny
-Wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej
-Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – jak zakupić?
linki sponsorowane, reklamy

Design by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->