„Ciśnienie tętna” - Leczenie Nadciśnienia - Przychodnia Internetowa - PRZYCHODNIA.PL
Przychodnia.pl
Czwartek 16. Sierpnia 2018r
Stefana, Rocha
linki sponsorowane, reklamy

„Ciśnienie tętna”
Co to jest wysokie ciśnienie tętna i dlaczego zagraża zdrowiu?
Od ponad stu lat, odkąd opracowano dokładne metody pomiaru ciśnienia tętniczego medycyna stara się ocenić wpływ nadciśnienia tętniczego na zagrożenie życia chorego. Wyróżnia się przy tym zagrożenie powstającego w czasie skurczu serca, w czasie jego rozkurczu, jak też ze strony tzw. „wysokiego ciśnienia tętna”, czyli zbyt dużej różnicy bezwzględnej pomiędzy powyższymi parametrami. Czy wiemy, który z tych pomiarów najlepiej odzwierciedla zagrożenia życia?
Początkowo za największe zagrożenie dla życia uznawano
- podwyższone ciśnienie rozkurczowe (zwane też popularnie „dolnym”), czyli to, które umożliwia powrót krwi do serca. Później okazało się, że większe ryzyko stwarza podwyższone ciśnienie skurczowe serca, (zwane „górnym”), dzięki któremu utleniona krew z serca rozprowadzana jest do tkanek i narządów. Ten ostatni typ nadciśnienia sprzyja niebezpiecznym powikłaniom sercowo-naczyniowym: miażdżycy, chorobie wieńcowej, przerostowi lewej komory serca, zawałom i udarom mózgu.
Czy zagrożenie życia, ze strony ciśnienia skurczowego i rozkurczowego może być porównywalne?
Do pewnego stopnia tak. Badania wykazały np., że przy ciśnieniu skurczowym 140 mmHg („górnym”) – zagrożenie powikłaniami sercowo-naczyniowymi jest podobne, jak przy ciśnieniu rozkurczowym 90 mmHg („dolnym”). Ale już ciśnienie skurczowe w skali 160 mmHg, częste w starszym wieku - wiąże się ze znacznie większym stopniem ryzyka powikłań, niż np. ciśnienie rozkurczowe 95 mmHg.
Jak jednak ocenić sytuację, w której np. ciśnienie rozkurczowe jest poprawne a skurczowe nie?
Ponieważ zagrożenie życia w zależności od powyższych dwóch parametrów nadciśnienia tętniczego nie sumuje się na zasadzie 1+1 = 2 - skłoniło to współczesną medycynę do poszukiwań bardziej jednoznacznej oceny. Taką oceną może być „ciśnienie tętna„. Wskaźnik ten jest szczególnie ważny dla ludzi starszych z nadciśnieniem tętniczym, u których ryzyko chorób sercowo-naczyniowych rośnie wraz z wiekiem.

CIŚNIENIE TĘTNA MIARĄ ZAGROŻENIA ŻYCIA?
STARZENIE SIĘ I CIŚNIENIE TETNA
NADCIŚNIENIE, MIAŻDZYCA I CIŚNIENIE TĘTNA
CZYM ZAGRAŻA WYSOKIE CIŚNIENIE TĘTNA
JAK LECZYĆ WYSOKIE CIŚNIENIE TĘTNA?

CIŚNIENIE TĘTNA MIARĄ ZAGROŻENIA ŻYCIA?
W znalezieniu bardziej jednoznacznego wskaźnika zagrożenia życia chorobą nadciśnieniową pomogła analiza długookresowych zmian ciśnienia tętniczego u ludzi starszych. Okazało się bowiem, że w krajach uprzemysłowionych wraz z wiekiem najszybciej wzrasta liczba osób z nadciśnieniem tętniczym o charakterze skurczowym („górnym”). Zaobserwowano też, że do 50-60 roku życia, niezależnie od płci, wzrasta zarówno ciśnienie skurczowe, jak i rozkurczowe („dolne”). Natomiast w kolejnych dekadach życia ciśnienie skurczowe nadal rośnie, a rozkurczowe spada! Jednocześnie zauważono, że u ludzi w podeszłym wieku, u których znacząco wzrasta odsetek zawałów i udarów mózgu spowodowanych nadciśnieniem tętniczym - stwierdza się dużą częstość występowania tzw. wysokiego izolowanego nadciśnienia skurczowego. Słowo „izolowane” oznacza w tym przypadku dużą różnicę między ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym, czyli zgodnie z tym, co powiedzieliśmy na wstępie - wysokie ciśnienie tętna. Czyżby ciśnienie tętna miało okazać się poszukiwanym, najbardziej właściwym wskaźnikiem zagrożenia życia chorobą nadciśnieniową?
Czy ciśnienie tętna jest dobrym wskaźnikiem zagrożenia życia?
Tak. Wiele badań i analiz potwierdziło wartość prognostyczną tego wskaźnika. W licznych kilkudziesięcioletnich badaniach licznych populacji okazało się, że wysokie ciśnienie tętna jest zwiastunem licznych powikłań sercowo-naczyniowych, a zwłaszcza wysokiej śmiertelności z powodu zawałów i udarów mózgu.
Jakie jest zatem dopuszczalne ciśnienie tętna?
Jak łatwo obliczyć ( z danych poniżej) dopuszczalna różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym u zdrowego człowieka to wartość ciśnienia tętna w granicach 40 - 60 mmHG.
Normalne ciśnienie rozkurczowe („dolne”) zawiera się w granicach 80 - 90 mmHG (optimum ciśnienia rozkurczowego u zdrowego człowieka wynosi około 80 mmHG ). Normalne ciśnienie skurczowe („górne”) zawiera się w granicach 120 - 140 mmHG (optimum około 120 mmHg).
Co oznacza termin – wysokie ciśnienie tętna?
Otóż ustalono, że dla ciśnienia tętna wyższego od 63 mmHg pojawia się znaczący wzrost ryzyka zawału. Dotyczy to zarówno osób zdrowych, tj. nie cierpiących na chorobę nadciśnieniową, jak i osób chorych na nadciśnienie. Zatem różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym wyższa, niż 63 mmHg oznacza wysokie ciśnienie tętna.
Czy osoby zdrowe mogą mieć zbyt wysokie ciśnienie tętna?
Tak. Nie jest wielką rzadkością spotkanie osoby, u której średnio-dobowe ciśnienie rozkurczowe wynosi mniej, niż – 77 mmHG, a skurczowe oscyluje w granicach 140 mmHg. U takiej osoby ciśnienie tętna może przekraczać 63 mmHg. Jednak, u osób z wysokim nadciśnieniem skurczowym – np. powyżej 160-180 mmHg i ciśnieniu tętna przekraczającym wspomniane 63 mmHg zagrożenie dla życia jest niewspółmiernie większe.
Dlaczego pojawia się zbyt wysokie ciśnienie tętna?
Główną przyczyną jest usztywnienie się dużych tętnic odchodzących od serca, które z wiekiem, a zwłaszcza wskutek przewlekłego nadciśnienia, czy też niekiedy pod wpływem miażdżycy tracą swą fizjologiczną elastyczność. Dotąd elastyczność ta pozwalała im się „wybrzuszyć” pod wpływem naporu krwi tłoczonej w skurczu serca i utworzyć „sekundowy” rezerwuar tętniczy, który w czasie rozkurczu zapewnia ciągłość przepływu krwi do tkanek. Jest to tzw. funkcja powietrzni – buforująca przepływ krwi z serca, na obwód do tkanek.
STARZENIE SIĘ I CIŚNIENIE TĘTNA

Jak starzenie się wpływa na tętnice?
Wraz z wiekiem tętnice ulegają usztywnieniu, zwanym stwardnieniem tętnic (arteriosclerosis). Związane jest to z pogrubieniem ich ścian. W tętnicach centralnych (np. aorcie) wiąże się to z pewnym poszerzeniem światła naczynia, a w mniejszych tętnicach, tj. obwodowych ze zwężeniem światła naczyń.
Dlaczego tętnice tracą swą elastyczność?
Główną przyczyną jest „starzenie się” włókien elastyny zapewniającej elastyczność tętnicom. Starzenie się wynika ze zużycia się włókien wskutek wysokiego ciśnienie krwi i cyklicznych naprężeń tętnic. Chociaż włókna te wykazują dużą wytrzymałość, to po około 25-30 latach życia zaczynają wykazywać pierwsze cechy degeneracji. Wskutek postępującego przez wiele lat zwyrodnienia elastyny naczynie staje się sztywne.
Dlaczego usztywnienie tętnic utrudnia przepływ krwi?
Aorta i inne duże naczynia sprężyste zdrowego dorosłego człowieka powinny ulegać fizjologicznemu rozszerzeniu się o około 10% w czasie każdego wyrzutu krwi z serca. To elastyczne rozszerzenie się „buforuje” przepływ i wspomaga serce w zapewnieniu ciągłości przepływu krwi z serca do tkanek.
Jak szybko „starzeją się” tętnice?
Można powiedzieć, że do 60 roku życia zdolność buforowania przepływu krwi przez aortę, dzięki jej elastyczności nie jest istotnie upośledzona. Później jednak, w miarę usztywniania się jej ścian i stopniowego ubytku włókien sprężystych zmniejsza się czynny udział aorty w podtrzymywaniu przepływu krwi ku tkankom i narządom i dochodzi do wzrostu ciśnienia tętna.
NADCIŚNIENIE, MIAŻDZYCA I CIŚNIENIE TĘTNA

Jak nadciśnienie wpływa na tętnice?
Przewlekłe nadciśnienie jest, obok starzenia się - najważniejszą przyczyną usztywnienia tętnic. Zwiększony napór krwi na ściany naczyń wywołuje ich samoistną przebudowę. Rozrastają się zwłaszcza tzw. mięśnie okrężne naczyń. (Ich skurcze i rozkurcze – poszerzają i zwężają światło przepływu krwi). Przebudowa polega na tym, że ściany „grubieją do środka” - zwężając światło naczynia, którym płynie krew. Ściany tętnic stają się z tego powodu, usztywnione i małoelastyczne. Aorta traci wspomnianą wyżej zdolność rozszerzania się podczas wyrzutu krwi, czym dotąd ułatwiała sercu tłoczenie krwi na obwód, do tkanek.
Dlaczego tętnice zwężają się pod wpływem nadciśnienia?
Cykliczne naprężenia mięśni gładkich ściany naczynia wywołane przez wzrost ciśnienia i akcję serca pobudzają ich rozrost. Można to porównać z podnoszeniem coraz większych ciężarów przez atletę, co powoduje rozrost bicepsów. Rozrost ten dokonuje się jednak, nie „na zewnątrz”, lecz ku wnętrzu naczynia; co zawęża jego światło. Obecnie często podkreśla się, że przerost komórek mięśniowych naczyń wiąże się z deficytem fizjologicznych substancji rozszerzających naczynia, a nadprodukcją tych, które zwężają naczynia, ( zwłaszcza angiotensyny II). W takim przypadku duże znaczenie profilaktyczne ma farmakoterapia przy pomocy inhibitorów konwertazy angiotensyny.

Leczą nadciśnienie - ochraniają tętnice
Czy wszystkie tętnice „grubieją” pod wpływem nadciśnienia?
Niektóre tętnice nie ulegają mechanicznemu poszerzeniu w reakcji na podwyższone ciśnienie krwi (udowa, ramienna, promieniowa). Natomiast aorta i tętnica szyjna - pogrubiają swe ściany i zawężają światło, utrudniając przepływ krwi. Nie leczone nadciśnienie powoduje tzw. sprzężenie zwrotne ujemne - tj. dalszy wzrost ciśnienia krwi i pogłębianie się powyższych objawów choroby.
Jak usztywnienie tętnic modyfikuje ciśnienie krwi i ciśnienie tętna?
Usztywnienie tętnic powoduje wzrost ciśnienia skurczowego („górnego”) i obniżenie się ciśnienia rozkurczowego. („dolnego”). Przy czym, im sztywniejsze są duże naczynia tętnicze, tym wyższy jest wzrost ciśnienia skurczowego. Wzrost ten zwiększają dodatkowo tzw. fale tętna. Fale te są ważnym sygnałem dla serca, a ich nakładanie się na siebie spowodowane usztywnieniem tętnic zakłóca jego pracę, stając się dodatkową przyczyną wzrostu ciśnienia skurczowego. Efektem finalnym jest duży wzrost ciśnienia tętna.
Jak miażdżyca wpływa na tętnice i ciśnienie tętna?
Zarówno wiek, jak i nadciśnienie sprzyjają miażdżycy tętnic. Chociaż osadzanie się cholesterolu i innych substancji i komórek krwi w śródbłonku może się zacząć w różny sposób, to typowym scenariuszem są uszkodzenia gładzi naczyń. Wyzwala to odczyn zapalny i ułatwia przyleganie i agregację (zlepianie się) płytek krwi i leukocytów, cholesterolu i innych substancji. Ułatwia to osadzanie się złogów miażdżycowych, które mają najczęściej formę ogniskową. Stąd nie zawsze miażdżyca powoduje usztywnienie dużych naczyń tętniczych. Tylko w przypadku tzw. dużych zmian rozlanych - ściana tętnic staje się mniej elastyczna, co powoduje wzrost ciśnienia skurczowego i wysokie ciśnienie tętna.
CZYM ZAGRAŻA WYSOKIE CIŚNIENIE TĘTNA

Jak reaguje serce na usztywnione i zwężone tętnice?
Elastyczność tętnic, zwłaszcza aorty i ich „wybrzuszanie się” przy skurczu znacząco zmniejsza ciśnienie krwi tłoczonej przez serce do tkanek. Usztywnione i zwężone tętnice zmuszają serce do większego wysiłku, aby przetoczyć tyle samo krwi w tym samym czasie. Rośnie, więc ciśnienie skurczowe, przyspieszając tłoczenie krwi do tkanek i narządów, co powoduje chorobliwy rozrost mięśnia sercowego.

Nadciśnienie i przerost serca
Jakie zagrożenie dla życia wywołuje wysokie ciśnienie tętna?
W masowej, wieloletniej obserwacji chorych na nadciśnienie tętnicze wykazano, że wysokie ciśnienie tętna, tj. powyżej 63 mmHg wywoduje przerost mięśnia sercowego i przyczynia się do wysokiej śmiertelności sercowej, zwłaszcza u kobiet po 55 roku życia. Jeśli jednak ciśnienie skurczowe jest wyższe od 140 mmHg, a ciśnienie tętna jest wysokie, tj. powyżej 63 mmHg - zwiastuje to także wysokie zagrożenie zawałem serca u mężczyzn w tym wieku.
Czy usztywnienie tętnic ma istotne znaczenie prognostyczne?
Tak, jeśli dotyczy np. usztywnienia tętnicy szyjnej, u chorych z hipercholesterolemią, nadciśnieniem, czy cukrzycą. Usztywnienie tej tętnicy, np. w wyniku zmian miażdżycowych są symptomem przerostu mięśnia sercowego. Ostatnio opublikowane badania kilku tysięcy starszych osób – i co ważne, bez wyraźnych objawów schorzeń układu sercowo-naczyniowego - wykazały, że u osób z największą grubością tętnicy szyjnej - ryzyko zawału mięśnia sercowego lub udaru było prawie czterokrotnie wyższe w porównaniu do tych, z najniższą grubością ściany.
JAK LECZYĆ WYSOKIE CIŚNIENIE TĘTNA?

Czy możliwe jest poprawienie elastyczności, czyli tzw. podatności naczyń na napór krwi?
Terapia poprawiająca elastyczność (podatność) naczyń, zwłaszcza dużych naczyń tętniczych jest zindywidualizowana, gdyż medycyna nie wypracowała jeszcze terapii optymalnej, czyli tzw. zalecanych wszystkim standardów leczniczych. Niemniej z dotychczasowych badań wynika, że szczególnie korzystny wpływ leczniczy mają inhibitory enzymu konwertującego, np. ramipril, oraz blokery kanału wapniowego. Stosowane długotrwale (przewlekle) poprawiają elastyczność ściany naczyniowej.
Co możemy powiedzieć o leczniczym działaniu inhibitorów enzymu konwertującego?
Leki te charakteryzują się szczególną skutecznością, gdyż poprawiają elastyczność tętnicy szyjnej i udowej, przy jednoczesnym obniżaniu wysokości ciśnienia tętniczego. Co więcej, po zastosowaniu inhibitorów konwertazy zaobserwowano zmniejszenie się grubości ściany aorty u zwierząt, co mogłoby sugerować również takie działanie tych leków u ludzi. (Podobne efekty opisywano także po zastosowaniu blokerów kanału wapniowego). Wpływ innych leków przeciwnadciśnieniowych na poprawę funkcji dużych naczyń nie jest tak jednoznaczny.
koniec
Oprac. mgr Edward Ozga – Michalski
Konsultacja Prof. dr hab. Andrzej Danysz
linki sponsorowane, reklamy

87862
Twój komentarz
Dodaj nowy komentarz

26 Harry 85.115.58.180
2013-09-24 14:05:25

Tak, ja poprosze jakies szczegoly....
25 Remigiusz 193.35.41.135
2013-08-26 07:05:58

Artykuł dobrze tłumaczy problematykę, szkoda tylko, że nie wspomina o dobroczynnym wpływie argininy z cytruliną na naczynia
24 Marcin 81.166.240.142
2013-08-23 21:16:47

Mój Tato miał nadciśnienie - wyleczył się dietą, którą poleciła mu znajoma. Jest zachwycony. Odstawił tabletki i wszystko jest w normie od ponad pół roku. Co ciekawe po odstawieniu leków przeszły mu bule głowy. Jak ktoś chce to mogę szczegóły diety ...
23 Helena 89.67.121.178
2012-08-10 10:29:17

Bardzo dziękuję za artykuł. Leczę się około 10 lat z powodu umiarkowanego nadciśnienia, a od kilku lat mam wysokie tętno. Lekarz to "przeoczył", a ja nie wiedziałam, że jest to niebezpieczne. Tętno mam w granicach 75-105. Teraz podejmę kroki naprawcze.
22 a 195.187.156.35
2012-03-01 07:26:44

artykuł b. fajny,mam 140/100 dobrze? co robic?
21 Mer 87.105.212.171
2012-02-26 00:30:31

Rzucić fajki i zrzucić 15 kg.
20 Antoni 83.25.159.231
2012-02-19 14:57:11

Artykuł porusza wiele ważnych zagadnień i na pewno edukuje przeciętnego obywatela . Uważam że nie zaszkodziłoby wyszczególnienie kilku podstawowych , niedrogich i dostępnych leków na każde ze schorzeń .
19 jerzy 91.94.221.217
2012-02-13 20:13:58

Ciekawy artykuł, w przystępnej formie.
18 ula 178.42.185.115
2012-02-11 15:55:11

jak obniżyć tętno-100 - przy ciśnieniu 140/90
17 Ola 89.69.173.44
2012-01-25 03:27:18

Nie, sprzęt nie popsuł się. Jednakże pomiar ciśnienia co godzinę jest bezcelowy, wystarczy mierzyć ciśnienie raz dziennie. Ma pan nadciśnienie i wysokie wskazanie ciśnieniomierza powoduje, że denerwuje się pan jeszcze bardziej i ciśnienie przez to wzrasta.
16 krzysiek 86.80.246.83
2012-01-24 21:08:14

mierze sobie cisnienie i mam 100/180 a za godzine mam 75/190 czy to morzliwe ze tak skacze czy sie popsul sprzet
15 Remigiusz 88.220.148.173
2011-12-25 17:15:06

Skaczące ciśnienie - częsta dolegliwość u "nadciśnieniowców". Przypadłość należy poddać bardziej dokładnej diagnostyce. Nie odpuszczać lekarzowi gdy powie, że to przypadłość samoistna! Nie rozkładać bezradnie rąk. Przyczyn może być dziesiątki, począwszy od chwiejności układu wegetatywnego, poprzez choroby nerek, nadnerczy, tarczycy, zaburzeń krążenia w obrębie nerek lub okresowego niedokrwienia ważnych narządów. Organizm się broni przed niedokrwieniem i podnosi ciśnienie zwiększając perfuzję narządową. Proponuję udać się do dobrego kardiologa, zrobić dokładne badania wg jego wskazań, a jeśli to nie pomoże pomyśleć o "wymuszeniu" diagnostyki w warunkach szpitalnych. Nie jest to proste w dzisiejszych czasach, ale - proszę mi wierzyć - innej rady nie ma! Bez określenia przyczyny działać się nie da, a leczyć "po omacku" to narażać się na ryzyko jeszcze większego pogłębienia choroby. Problem w niektórych przypadkach może być łatwy do usunięcia. Spotkałem przypadek skoków ciśnienia przy niestrawnościach i zaparciach. Po uregulowaniu pracy układu pokarmowego ciśnienie przestało "wariować", a więc SURSUM CORDA! I DO DZIEŁA!
14 Remigiusz 88.220.148.173
2011-12-02 05:27:37

Artykuł dobry tylko skąpy w treści. Ot - taki dla kompletnych laików (chociaż mój lekarz POZ, gdy mu wspomniałem, że mam zbyt wysokie ciśnienie tętna i trzeba by się zająć sprawą głębiej zapytał: "a co to takiego? Nie ma ciśnienia tętna" - bywają i tacy!). Wysokie ciśnienie tętna, przy równoczesnym podwyższeniu ciśnienia skurczowego - nawet w niewielkim wymiarze daje już poczucie dyskomfortu. Na krótko można to skompensować np. captoprilem jeśli pozwala na to tzw. "zapas tętna". Jeśli jego nie ma i HR>90, ale z rytmem zatokowym miarowym to lepiej nic nie robić. W przeciwnym wypadku trzeba szybkiej pomocy medycznej. Jak w ciągu dłuższego czasu znormalizować ciśnienie tętna - nie wiem. Leki z grupy ACE i antagoniści kanału wapniowego to leki z wyboru w tym przypadku, ale czasami (w starszym wieku z reguły) to nie wystarcza. Ja włączam jeszcze diuretyki, aby jak najbardziej obniżyć ciśnienie ale uwaga! - średnie ciśnienie (tzw. MAP = ciśnienie rozkurczowe + 1/3 ciśnienia tętna) nie może spaść poniżej 65 bo grozi to niedokrwieniem związanym ze zbyt słabą perfuzją narządową. Na koniec podam zasadę generalną: bądź w przyjaźni ze swoim kardiologiem, jeśli mu nie ufasz to go zmień a dwa najlepsze leki jakie można sobie zafundować to dieta + suplementy w umiarkowanych dawkach i ruch stosowny do wieku i możliwości fizycznych (dobrze jest mieć psa - zapewnia minimum spacerów). Przed zawałem trzeba uciekać na własnych nogach!
13 Marcin 82.31.49.188
2011-11-22 15:15:41

Prolina, lizyna, witamina C - to jest lekarstwo!
12 grzegorz 87.116.246.62
2011-11-08 19:03:52

ja przy cisnieniu 131/76 mam puls 54 uprawiałem sport
11 emerytka 194.117.241.30
2011-09-30 08:52:05

Leczę się na nadciśnienie i po zażyciu leków obniża mi się górne natomiast dolne utrzymuje się w granicach 90-100.Nadnieniam iż zażywam leki takie jakLozapLCT ,Bromokorn,Kalipoz i eutyroks 125,co może być przyczyną?
10 mietek 83.8.56.75
2011-09-20 20:59:05

Omawia przystępnie i w miarę szczegółowo temat przepływu krwi.Chciałbym też wiedzeeć jak leczyć niemiarowość tętna i barykardię . -
9 Tomasz 83.20.93.73
2011-08-03 06:45:59

Czytałem z zainteresowaniem do momentu "co oznacza termin-wysokie ciśnienie tętna" Odnoszę wrażenie że ktoś kto to pisał nie zna się na tym i jest mu wszystko jedno kto i jak coś z tego zrozumie. Przecież ludzie to przecież banda kretynów.....???
8 Andrzej 193.106.230.222
2011-08-03 02:18:43

Nie jest to takie proste jak się wydaje autorowi artykułu. W moim przypadku zdarzają się długie okresy niskiego ciśnienia a niekiedy bez powodu dochodzi do znacznego skoku tak że me ciśnie wzrasta do wartości 170/110 i to najcześciej pod koniec dnia na noc..
7 slawek
2011-05-05 20:54:11

też tak miałem kilka razy 2-3 lata temu, a lekarka mi powiedziała że jestem niepoważny i żartuje bo to już migotanie i stan agonalny. biorę czasami magnez i na razie ok.
6 nina
2011-04-23 19:38:38

223,156 p62 a potem spadło na 100 ,60 p 50 czy to normalne?
5 PRZEMEK
2011-02-22 10:45:19

To jest mo?e dziwne ale mo?na wyleczy? si? z nadci?nienia w moim przypadku obni?y? wag? cia?a i jeszcze jeden wa?ny czynnik zachorowa?em na ''STWARDNIENIE ROZSIANE''i to tyle...
4 hanna
2011-02-11 00:00:52

jak obnizyc puls ponizej 80
3 Elzbieta
2011-02-09 07:48:23

Przy cisnieniu 121 na 78 mam puls ok.80.Jak moge obnizyc puls?
2 Kasia
2010-09-25 16:15:56

Jak obniżyć tętno? przy ciśnieniu 120/80 .
1 Ewa
2010-09-19 14:51:42

Bardzo dobry artykuł.


Pytanie do lekarza !!!
Cukrzyca ciężarnych
Zobacz odpowiedź lekarza Diabetologa
Najczęściej zadawane pytania Zadaj pytanie
Spis treści
-Alkohol i nadciśnienie
-„Ciśnienie tętna”
-Chrapiącym grozi nadciśnienie?
-Guz chromochłonny - przyczyna nadciśnienia?
-Jak mierzyć ciśnienie?
-Leczą nadciśnienie - ochraniają tętnice
-Miażdżyca i nadciśnienie
-Nadciśnienie i przerost serca
-Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
-Nadciśnienie tętnicze
-Nadciśnienie tętnicze i sól
-Nadciśnienie, styl życia i ryzyko zawału
-Nadciśnienie oporne na leczenie
-Nadciśnienie tętnicze - pytania do lekarza
-Nadciśnienie w wieku podeszłym
-Nikotyna i nadciśnienie
-Nowoczesna diagnostyka nadciśnienia tętniczego
-Nowoczesne leki na nadciśnienie
-Ochrona tętnic przed miażdżycą – głóg i magnez
-Odchudzanie pomaga w leczeniu nadciśnienia
-Podejrzenie choroby wieńcowej
-Potas leczy nadciśnienie?
-Ryzyko nadciśnienia i nadwaga
-Sport a nadciśnienie
-Zakrzepica i zawał
linki sponsorowane, reklamyDesign by Media Park Sp. z o.o. ® © 1999 & 2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-->